งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
(จุฬาฯ ก้าวใหม่) 162 B ชื่อโครงการ ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็มรูปแบบ รวดเร็วทันใจ ประธานกลุ่ม : นางสุพัตรา ปล้องเพ็ชร ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี

2 หัวข้อปัญหา ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็มรูปแบบล่าช้า
ชื่อโครงการ ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็มรูปแบบ รวดเร็วทันใจ

3 วัตถุประสงค์ ให้ความสะดวกรวดเร็วกับผู้ที่มาใช้บริการ
เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ ลดจำนวนการพิมพ์ซ้ำ ลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลือง

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด
ลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1.30 นาที

5 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

6 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา/โอกาสพัฒนา
สาเหตุ วิธีการแก้ไข (กิจกรรม/กระบวนกาแก้ไข) ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ (มี.ค. – ส.ค.54) 1.ไม่มีป้ายบอกขั้นตอน จัดทำป้ายบอกขั้นตอน พรพิทักษ์ / จิรวุฒิ 1 สัปดาห์ 2. ไม่มีแบบฟอร์ม จัดทำแบบฟอร์ม ณัฏฏิยา / บังอร 3. ช่องชำระเงินปกติ รวมกับช่องออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ จำแนกช่องสำหรับออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ สุพัตรา / พรพิทักษ์ 4. เครื่องขัดข้องบ่อย จัดตารางการตรวจซ่อมบำรุง ติดตามการซ่อมบำรุง พรพิทักษ์ / ณัฏฏิยา ตามมาตรฐานการซ่อมบำรุง

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดทำป้ายบอกขั้นตอน จัดทำแบบฟอร์ม

8 ป้ายแสดงจุดออกใบรับเงินสดเต็มรูปแบบ

9 แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด สำหรับออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ
แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ ขั้นตอน 1.กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง 2.ยื่นแบบฟอร์มและใบรับเงินสดอย่างย่อให้พนักงาน วันที่ .... เดือน พ.ศ ชื่อ / หน่วยงาน ที่อยู่ / เลขที่ อาคาร ซอย ถนน แขวง เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์

10 การดำเนินการ(ก่อนทำ)
Before *เกิดความล่าช้าโดยเฉลี่ยประมาณ 2.04นาที ชำระเงิน แคชเชียร์ ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ จุดบริการถัดไป ลูกค้าแจ้งชื่อ / หน่วยงาน ที่อยู่ (ด้วยวาจา) พนักงานพิมพ์ใบเสร็จ ลูกค้าจึงต้องรอ และตรวจสอบอีกครั้ง ลูกค้าตรวจใบเสร็จรับเงิน ต้องทำการพิมพ์ซ้ำ (อาจเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร อาทิเช่น ชื่อ/ที่อยู่) VDO

11 การดำเนินการ(หลังทำ)
After *ซึ่งเร็วขึ้นโดยเฉลี่ยใช้เวลา 1.30นาที ชำระเงิน แคชเชียร์ ลูกค้าเห็นป้ายช่องออกใบเสร็จรับเงิน ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มการออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบโดยครบถ้วน พร้อมยื่นให้พนักงาน ถูกต้องครบถ้วน พนักงานพิมพ์ใบเสร็จ ลูกค้าตรวจทานใบเสร็จรับเงิน VDO

12 สรุปแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
สาเหตุของปัญหา วิธีการและกระบวนการแก้ไขปัญหา 1. ไม่มีป้ายบอกขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 1. จัดทำป้ายแสดงขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 2. ไม่มีแบบฟอร์มสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 2. จัดทำแบบฟอร์มสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 3. ช่องชำระเงินปกติ รวมกับช่องออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 3. จำแนกช่อง สำหรับออกใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ 4. เครื่องพิมพ์ขัดข้องบ่อย 4. จัดตารางการตรวจซ่อมบำรุงและติดตามผลการซ่อมบำรุง

13 ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็มรูปแบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 1.30 นาที
สรุปผลการดำเนินงาน ลูกค้าได้รับใบเสร็จเต็มรูปแบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 1.30 นาที

14 ขอขอบพระคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google