งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม Well Being 1 นางศรีนวล รัตนวรรณนุกูล ประธานกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม Well Being 1 นางศรีนวล รัตนวรรณนุกูล ประธานกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม Well Being 1 นางศรีนวล รัตนวรรณนุกูล ประธานกลุ่ม
1 นางศรีนวล รัตนวรรณนุกูล ประธานกลุ่ม 2 นางศุภกัญญา บินทปัญญา เลขานุการ 3 นางพิณธรัฐ กิติดำรงสุข สมาชิก 4 น.ส.ขจีพรรธณ์ รัตนศรีสมภพ สมาชิก 5 นางกมลวรรณ ตุ้มอยู่ สมาชิก 6 นางฐิตารีย์ กวยเกิดผล สมาชิก 7 นางอัมภวัล แสงจันทร์ผ่อง สมาชิก

2 หัวข้อปัญหา ผู้ป่วยได้รับการตรวจล่าช้า
เก็บข้อมูลระยะเวลารอคอยแพทย์ เดือน มิถุนายน 2553 เฉลี่ย 55 นาที

3 ลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจรักษาจากแพทย์ ( เป้า หมาย < 30 นาที )
โครงการ ลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจรักษาจากแพทย์ ( เป้า หมาย < 30 นาที )

4 ผู้ป่วยรอทำการตรวจรักษาล่าช้า
ขาดการจัดสรรจำนวนแพทย์ให้สอดคล้องกับเวลาที่ผู้ป่วยต้องการ ขาดการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตามช่วงเวลา มาแล้วไม่มีแพทย์ ผู้ป่วยต้องการรับบัตรคิวก่อนและมารอรับการรักษา ไม่มีระบบการนัดที่ดี โปรแกรม Hos OS ยังไม่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของผู้ใช้ จำนวนแพทย์ออกตรวจน้อยไม่สมดุลกับจำนวนผู้ป่วย มีผู้ป่วยมารับบริการเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยรอทำการตรวจรักษาล่าช้า ระยะเวลาการรอตรวจนาน ขาดการจัดสรรและควบคุมเวลาในการตรวจ ลืม หรือ ติด ภาระกิจอื่น ขาดการแจ้งเตือน หรือ ประสานงาน แพทย์ออกตรวจช้า ไม่มีการอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ (กรณีนำรถมาเอง) ระบบไม่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เวชระเบียนตรวจสอบสิทธิ์และรอแฟ้มประวัติการรักษาล่าช้า ในบางช่วงเวลา มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก ไม่เข้าใจขั้นตอนการรับบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการ ไม่จัดเจน ไม่จูงใจ

5 กิจกรรม / กระบวนการแก้ไข
1. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตามช่วงเวลา (ข้อมูลปี 2553) ช่วงเวลา มกราคม มิถุนายน ตุลาคม ธันวาคม 9.30 – น. 809 990 718 848 11.31 – น. 450 585 410 412 น. 798 917 967 783

6 2. จัดระบบแจ้งเตือนแพทย์ออกตรวจและประสานงานหา แพทย์ออกตรวจแทนกรณีที่มีแพทย์ลาหยุด
3. ประชุมหารือกับแพทย์ในการกำหนดระยะเวลาการตรวจผู้ป่วย กรณี ที่มีผู้รอรับบริการเป็นจำนวนมาก

7 4. หารือในหน่วยงานถึงความเป็นไปได้ในการหาแพทย์ออกตรวจ ช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก
- เพิ่มแพทย์ออกตรวจในช่วงเวลาเช้า 8.00 – น เริ่ม มกราคม 2554 - เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง เช่น อ.นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิสกุล (โรคไต) ออกตรวจเพิ่มในวันศุกร์ เช้า น. รศ.นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ (โรคผิวหนัง) ออกตรวจเพิ่มวันพฤหัสบดี บ่าย น.

8 สรุปผลการแก้ไข เก็บระยะเวลารอคอยแพทย์
ระหว่างวันที่ มิถุนายน 2554 จากผู้รับบริการตรวจรักษาด้านอายุรกรรม จำนวน 247 ราย ในช่วงเวลา น. ระยะเวลารอคอยแพทย์เฉลี่ย นาที


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม Well Being 1 นางศรีนวล รัตนวรรณนุกูล ประธานกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google