งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์
เสนอ อ.วีระศักดิ์ เครือเทพ

2 คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำเสนอโดย นายวศิน มณีรัตน์ (Abs) เลขทะเบียน คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 ประโยชน์ที่คาดว่าผู้อ่านจะได้รับจากงานชิ้นนี้
มองเห็นภาพคร่าวๆของรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับทราบถึงคำนิยามของรัฐประศาสนศาสตร์ในมุมมองต่างๆ ได้รับรู้ว่านิยามใดที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ สามารถเห็นตัวอย่างในการนำทฤษฎีของรัฐประศาสนศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในโลกปฏิบัติ

4 รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร?
ความหมายเดิมๆ การศึกษาการบริหารราชการ ความหมายแคบไปรึป่าวนะ??

5 ความหมายใหม่ๆ การศึกษาในทุกเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงานราชการ เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ ความหมายใหม่นี้ เจ๋งจริงๆ!!

6 การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ศึกษาทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ทำให้รัฐประศาสนศาสตร์เป็นลักษณะของสหสาขาวิชา ศึกษาหาวิถีทางที่ทำให้การบริหารภาครัฐเป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด มองปัญหาของระบบราชการ แล้วนำมาศึกษาหาทางแก้ไข นำไปสู่ รัฐประศาสนศาสตร์ในโลกปฏิบัติ

7 การปฏิรูประบบราชการในทศวรรษนี้
ลดงบประมาณ,บุคลากร แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ดึงเอกชนเข้ามาทำงานแทนภาครัฐ ลดการควบคุมจากส่วนกลาง, เน้นที่ผลงาน แนวคิดการบริหาร แบ่งหน่วยงานออกเป็นส่วนย่อย บริหารระบบด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ แนวคิดประชารัฐและกฎหมายมหาชน มีกฎหมายควบคุม

8 แต่ก็สามารถเชื่อมโยงหลากความคิดเหล่านี้ได้ด้วยคำว่า
จากการใช้องค์ความรู้ในหลายๆสาขาวิชานี้เอง อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในตัวของมันเอง แต่ก็สามารถเชื่อมโยงหลากความคิดเหล่านี้ได้ด้วยคำว่า ผลประโยชน์สาธารณะ

9 ด้วยจุดมุ่งหมายอันเดียวกันของนักรัฐประศาสนศาสตร์ทุกคน ที่มุ่งคำว่า
ผลประโยชน์ของสังคม ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า การหาขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ค่อยมีความจำเป็นมากนัก

10 The End


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google