งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5

2 4

3 3

4 2

5 1

6 รายงาน ขอบข่ายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
จัดทำโดย น.ส. ศศิวิมล สัตตธรรมกุล รหัสประจำตัวนิสิต คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสศาสตร์

7 ขอบข่ายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
ในปัจจุบันนี้นักบริหารทางราชการต้องการใช้ความรู้จากรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม มนุษยวิทยา ตลอดจนการบริหารรัฐกิจ จึงได้มีการรวบรวมแนวเค้าโครงความคิดที่ต่างกันมารวมอยู่ในรัฐประศาสนศาสตร์

8 ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการบริหารงาน จึงเป็นเหตุให้รัฐประศาสนศาสตร์ ขาดเอกลักษณ์ จึงเป็นปัญหาสำคัญที่นักรัฐประศาสนศาสตร์มีความยาก ลำบากในการกำหนดขอบข่ายและการให้คำจำกัดความ

9 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารรัฐกิจ มาจากคำภาษาอังกฤษ Public Administration ซึ่งจะมีความหมายเป็น 2 นัย คือ ในฐานะที่เป็นศาสตร์ (Science) หรือเป็นสาขาวิชาการ (A Field of Study) คือ ในฐานะที่เป็นศาสตร์ (Science) หรือเป็นสาขาวิชาการ (A Field of Study)

10 และในฐานะที่เป็นการปฏิบัติงาน (Activities)
หรือเป็นกิจกรรม

11 ลักษณะเนื้อหาข้เดองรัฐสนศาสตร์ มีดังนี้ ฃ ลักษณะเนื้อหาของรัฐประศาสนศาสตร์ มีดังนี้

12 1. เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ หรือเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่แยกออกมาจากวิชารัฐศาสตร์ ดังนั้น รัฐประศาสนศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น ตรรกวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ฯลฯ

13 2.ไม่ให้ความสนใจในเรื่องความบริสุทธิ์ของศาสตร์

14 3.ปัจจุบันนิยมศึกษาในรูปของสหวิทยาการ (Inter - Disciplinary Approach) คือเกี่ยวพันกับศาสตร์สาขาต่าง ๆ ยากที่จะแยกออกจากกันได้

15 4.ต้องนำเอาสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ มากำหนดนโยบายในการบริหารงานของรัฐ

16 รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ Public Administration เป็นวิชาเกี่ยวกับการจัดกำลังคน เงินและวัสดุ เพื่อตอบสนองนโยบายการปกครองของรัฐ มุ่งเน้นการปฎิบัติให้เป็นไปตามอุดมคติและจุดประสงค์ของรัฐให้มีสมรรถภาพและได้ผลมากที่สุด

17 THE END


ดาวน์โหลด ppt 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google