งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมองทฤษฎีการพัฒนาอย่างวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมองทฤษฎีการพัฒนาอย่างวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมองทฤษฎีการพัฒนาอย่างวิเคราะห์
วิชาแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา สส.314

2 คุณสมบัติหลัก 3 ประการของทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนา
ทฤษฎีมีลักษณะเปรียบเทียบ : ความหมายของการพัฒนาควรมีการเปรียบเทียบ ไม่ตายตัว มีเข็มมุ่ง : การพัฒนาต้องเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางอันหนึ่ง ตย.เข็มมุ่งคือ แบบของการพัฒนาแล้ว มีค่านิยมสอดแทรกอยู่ : ความคิดการพัฒนาชุดหนึ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางหรือสิ่งที่ชอบธรรม

3 ข้อเสนอของเพนนอค : จุดหมายปลายทางของการพัฒนา
ข้อเสนอของเพนนอค : จุดหมายปลายทางของการพัฒนา ค่านิยมแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ค่านิยมระดับสูง : การมีเสรีภาพ ศักดิ์ศรี 2. ค่านิยมระดับต่ำ : การกระจายรายได้ การบริโภค เป้าหมายการพัฒนาควรอยู่ที่ค่านิยมระดับสูง ค่านิยมระดับต่ำควรถูกนำมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายระดับสูง แต่ปัจจุบันพูดแต่ระดับต่ำทำให้ลืมจริยธรรมบางอย่างไป

4 การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเป็นการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยกับการพัฒนาไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกัน การพัฒนาแบบจารีตประเพณี กับการพัฒนาแบบทันสมัย เป็นคนละขั้ว?? และเป็นการพัฒนา ????

5 กรอบการพิจารณาทฤษฎี จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ข้อวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหากล่าวไว้อย่างไร มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร มีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการพัฒนา ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์

6 1. จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
1. คุณค่าของมนุษย์ในระดับสูง และระดับต่ำ 2. ค่านิยมในระดับต่ำที่เป็นรูปธรรมต้องแสดงให้ชัดเจนว่า สังคมรูปแบบใดเป็นสังคมที่ต้องการ 3. จุดมุ่งหมายทั้ง 2 ระดับสัมพันธ์กันหรือไม่ (เกื้อหนุนคุณค่าของมนุษย์อย่างไร)

7 2. ข้อวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหากล่าวไว้อย่างไร
ทฤษฎีเห็นว่าสภาพการณ์เป็นอย่างไร ปัจจัยใดเป็นอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งคุณค่าเหล่านั้น

8 3. มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
ข้อเสนอต่อปัญหาในข้อ 2

9 4.มีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการพัฒนา
ใช้ชี้วัดความเป็นจริงทางสังคมอย่างไร ผลกระทบต่อสังคมมีอย่างไรบ้าง

10 5. ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์
- คนกลุ่มใดได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ หากมีการใช้ทฤษฎีข้างต้น

11 ตัวอย่างการวิพากษ์ทฤษฎีกระแสหลัก

12 1. จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
การหลุดพ้นจากความขาดแคลนทางวัตถุ การหลุดพ้นจากความกลัว มีความพึงใจในตนเองของมนุษย์ คุณค่าระดับต่ำ - สังคมที่ก้าวหน้าแบบตะวันตก ได้กลายเป็นแม่แบบของการพัฒนา เช่น มีเศรษฐกิจสูง บริโภคสูง มีการเติบโตของรายได้บุคคลสูง มีโครงสร้างเฉพาะกิจที่มีขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน

13 2. ข้อวินิจฉัย ความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติ ทุน ความชำนาญทั่วไปของมนุษย์ ทำให้สังคมยังไม่พัฒนา สภาวะแวดล้อมเป็นอุปสรรค โครงสร้างสังคมมีขนาดเล็กและไม่มีโครงสร้างซึ่งทำหน้าที่เฉพาะ

14 2. ข้อวินิจฉัย - สังคมที่มีกากเดนของระบบศักดินาหลงเหลืออยู่
คนในสังคมมีทัศนคติและระบบความเชื่อที่งมงาย ยังหลงเชื่อในปาฏิหาริย์

15 3. แนวทางในการแก้ปัญหา ต้องมีการทุ่มทุนและความชำนาญอย่างมหาศาลจากภายนอกเข้าสู่สังคมที่ยังไม่พัฒนา โดยเฉพาะในรูปของความช่วยเหลือและการลงทุนที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก มีการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญ

16 3. แนวทางในการแก้ปัญหา มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยผ่านการศึกษา การกล่อมเกลาทางสังคม กระบวนการข้างต้นจะทำให้เกิดชนชั้นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง มีเงินออมมากขึ้น รายได้ของประชากรในประเทศสูงขึ้น

17 4. การวัด รายได้จากการส่งออก
การอุปโภคและการบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้น จำนวนผู้มีงานทำในระบบเศรษฐกิจเงินตรา อัตราส่วนของผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

18 5. ใครได้ใครเสีย คนงานในอุตสาหกรรม คนชนชั้นนำในสังคม

19 บรรณานุกรม พฤทธิสาณ ชุมพล(ผู้แปล). มองทฤษฎีการพัฒนาอย่างวิเคราะห์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.2530. Ritzer, George. Sociological theory. New York : McGraw-Hill, c1992


ดาวน์โหลด ppt การมองทฤษฎีการพัฒนาอย่างวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google