งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่ายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดย นางสาวยศธิดา ขันแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่ายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดย นางสาวยศธิดา ขันแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบข่ายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดย นางสาวยศธิดา ขันแก้ว
ขอบข่ายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดย นางสาวยศธิดา ขันแก้ว

2 รัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร
รัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร

3 ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration สื่อถึงความเป็น สาธารณะ คือเพื่อส่วนรวม เรื่องของการบริหารงานภาครัฐ

4 ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ในทางทฤษฎี
1. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สำนักนีโอคลาสสิค 2. แนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 3. แนวคิดประชารัฐ 4. แนวคิดกฎหมายมหาชน

5 ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ในปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตร์ของการปฏิรูประบบราชการ ( พ.ศ พ.ศ ) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

6 รัฐประศาสนศาสตร์กับทิศทางการบริหารราชการไทย
ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเจริญ สร้างสรรค์ความก้าวหน้าให้แก่บ้านเมือง เป็นกลไกในการนำนโยบายที่กำหนดโดยระบบการเมืองไปสู่การปฏิบัติ

7 แนวทางของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงความไม่เป็นธรรม สนใจต่อผลของการดำเนินงานตามโครงการของรัฐ สนใจอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ สนใจวิถีทางที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐ สนใจในเรื่องการกระจายอำนาจ พยายามค้นหาวิธีจะตอบสนองความต้องการของประชาชน

8 คุณลักษณะของนักรัฐประศาสนศาสตร์
1) ความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีจริยธรรม 2) ความเสียสละ 3) การคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ 4) ความรอบรู้ของงาน 5) การทำงานร่วมกับผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่ายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ โดย นางสาวยศธิดา ขันแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google