งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Global Warming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Global Warming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Global Warming

2 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น จากผลของภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) โดยภาวะโลกร้อนนี้ มีต้นเหตุมาจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

3 สาเหตุของภาวะโลกร้อน
  สาเหตุ ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะ เหล่าก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นั้นเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ไม่มีตัวฟอกอากาศที่มากพอจึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศ ของโลกอย่างหนาแน่น ทำให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ถูกสะสมไว้ในโลกมากเกินไป จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น

4 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม   ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต โรคระบาดชนิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น พาหะนำโรคที่มีมากขึ้น

5 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

6 วิธีลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ลดการผลิตแก๊สเรือนกระจก ใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้ถุงพลาสติก และลดการสร้างขยะ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ตัดต้นไม้และขณะเดียวกันต้องช่วยกันการปลูกต้นไม้ด้วย

7 “หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ โลกของเราก็จะกลับมาน่าอยู่อีกครั้ง”
ผู้จัดทำ นางสาวภัชราภรณ์ จินหลง


ดาวน์โหลด ppt Global Warming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google