งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม เลือกสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม เลือกสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม เลือกสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549
ณ ห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 กำหนดการเลือกสาขาประจำปี 2549
นายทะเบียนคณะชี้แจง วันที่ 17 มกราคม 2550 วันที่ 31 มกราคม และ 7 กุมภาพันธ์ 2550 นิสิตชั้นปี 1 หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จากคำแนะนำของพี่นายช่าง และการเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในแต่ละสาขาวิชา จากคณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ ที่ภาควิชาต่างๆ (รายละเอียดเกี่ยวกับวันและเวลาต่างๆ ติดตามประกาศได้ในช่วงต้นสัปดาห์หลังปิดกีฬามหาวิทยาลัย) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ร่วมฟังคำตอบทุกคำถามที่มี ที่ห้องประชุม 117 ตึก 3 จากคณาจารย์ที่สังกัดในแต่ละภาควิชา (นิสิตปี 1 ที่มีคำถามต่างๆ สามารถสอบถามได้โดยตรงจากวิทยากร หรือเขียนคำถามต่างๆ ฝากไว้สำหรับให้อาจารย์ตอบในวันที่ 14 ก.พ. ได้ที่ห้องทะเบียน)

3 นายทะเบียนคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
ชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และ กำหนดการเลือกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2548

4 ภาควิชา/สาขาวิชา และการศึกษาในระดับต่างๆ
วิศวกรรมโยธา ตรี โท เอก Structural Geotechnical Transportation Construction Engineering and management วิศวกรรมไฟฟ้า ตรี โท เอก Communication Control Electronics Power

5 ภาควิชา/สาขาวิชา และการศึกษาในระดับต่างๆ
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป ตรี วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ตรี โท เอก วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ตรี โท เอก วิศวกรรมเคมี ตรี โท เอก Chemical Eng Process Systems Eng Petrochemical Eng Polymer Eng Biochemical Eng.

6 ภาควิชา/สาขาวิชา และการศึกษาในระดับต่างๆ
วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม วิศวกรรมทรัพยากรธรณี ตรี โท Mining Eng Resources Eng Hydrogeological Eng. วิศวกรรมปิโตรเลียม ตรี โท (นานาชาติ) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตรี โท เอก วิศวกรรมสำรวจ ตรี โท เอก วิศวกรรมปริภูมิสารสนเทศ โท

7 ภาควิชา/สาขาวิชา และการศึกษาในระดับต่างๆ
วิศวกรรมโลหการ ตรี โท เอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตรี โท เอก Digital System Eng Systems Software Eng Information Processing Eng. วิศวกรรมนิวเคลียร์เทคโนโลยี ประกาศนียบัตร โท เอก วิศวกรรมแหล่งน้ำ โท เอก

8 เกณฑ์การเลือกสาขาวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 1
Eng Draw Fund Intro MFG Proc Eng Materials Comp Prog Cal I Cal II Gen Chem Gen Phys I Gen Phys II FE I FE II Gen Chem Lab Gen Phys Lab I Gen Phys Lab II

9 นายขยัน ตั้งใจเรียน นายหนึ่ง ไม่ใช่สอง นายขยัน ตั้งใจเรียน
credit C = 4 credit C = 6 credit C = 6 credit C = 6 credit C = 6 credit C = 6 credit W = 0 credit F = 0 credit C = 6 credit C = 6 credit C = 6 credit C = 2 credit C = 2 credit C = 2 473xxxx21 นายขยัน ตั้งใจเรียน 58 24 16 12 6 251 473xxxx21 นายหนึ่ง ไม่ใช่สอง 58 22 18 12 6 252 473xxxx21 นายขยัน ตั้งใจเรียน EE IE CHE ME ENV PE 473xxxx21 นายหนึ่ง ไม่ใช่สอง EE ENV MN SV ME CE

10 จำนวนที่รับเข้าปีการศึกษา 2550
สาขาวิชา จำนวน วิศวกรรมโยธา 100 วิศวกรรมปิโตรเลียม 15 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมทรัพยากรธรณี 10 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 วิศวกรรมยานยนต์ 15 วิศวกรรมสำรวจ 10 วิศวกรรมเรือ วิศวกรรมโลหการ 10 วิศวกรรมอุตสาหการ 85 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 วิศวกรรมเคมี 70 รวม 620 คน ปัจจุบันมีนิสิต 605 คน

11 สถิติการเลือกสาขาวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปี 2547
แต้มคะแนนผลการเรียนของนิสิตในชั้นปีที่ 1 30 60 90 120 15 100 70 75 85 120 40 10 30 จำนวนที่รับ วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมทรัพยากรธรณี

12 สถิติการเลือกสาขาวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปี 2548
แต้มคะแนนผลการเรียนของนิสิตในชั้นปีที่ 1 30 60 90 120 15 100 70 75 85 120 40 10 30 จำนวนที่รับ วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมทรัพยากรธรณี

13

14

15

16 กำหนดการเลือกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2549
16 มีนาคม วันสุดท้ายของการสอบแก้ I 21-28 มีนาคม นิสิตรับแบบฟอร์ม ห้องทะเบียนคณะฯ 26 มีนาคม 10:00 ประกาศผลคะแนน หน้าห้องทะเบียนคณะฯ 26-28 มีนาคม ยื่นแบบฟอร์มพร้อม ห้องทะเบียนคณะฯ ใบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 18 เมษายน ประกาศผลการเลือก หน้าห้องทะเบียนคณะฯ การยื่นแบบฟอร์มทำได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถแก้ไข หรือขอคืน หรือยกเลิกใดๆ ได้ทั้งสิ้น

17

18

19 นายทะเบียนคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
ชี้แจงเรื่อง เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา

20 การย้ายสาขาวิชา นิสิตที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา ต้องยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาที่หน่วยทะเบียนคณะฯ ภายในวัน เวลา ตามที่กำหนด (ปกติจะกระทำในช่วงปิดภาคการศึกษาภาคต้น เดือนตุลาคม) นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาคฯ ที่จะขอย้ายออก นิสิตต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการในสาขาวิชาที่นิสิตต้องการย้ายเข้า

21 จำนวนนิสิตที่ภาควิชาต่างๆ รับเข้าให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสาขาวิชา
หลังจากนั้นทางสาขาวิชาจะทำการสรุป ในคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อเสนอขอการรับรองจากกรรมการคณะ และท่านคณบดี จะเป็นผู้ลงนามอนุมัติการย้ายสาขาวิชา นิสิตที่สอบเข้าในรหัสเฉพาะ ไม่มีสิทธิ์ย้ายสาขาวิชาโดยเด็ดขาด

22 นายทะเบียนคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
ชี้แจงเรื่อง ระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการศึกษาของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น 2520

23 นายทะเบียนคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
ชี้แจงเรื่องอื่นๆ เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท ด้วยวิธีพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม เลือกสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google