งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างผลงานนักเรียน วรรณยุกต์ภาษาจีน. วรรณยุกต์จีน 4 เสียง วรรณยุกต์ในระบบสัทอักษรภาษาจีน มีทั้งหมด 4 รูป มีชื่อเรียกดังนี้ อินผิง เอี๋ยงผิง ส่างเซิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างผลงานนักเรียน วรรณยุกต์ภาษาจีน. วรรณยุกต์จีน 4 เสียง วรรณยุกต์ในระบบสัทอักษรภาษาจีน มีทั้งหมด 4 รูป มีชื่อเรียกดังนี้ อินผิง เอี๋ยงผิง ส่างเซิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างผลงานนักเรียน วรรณยุกต์ภาษาจีน

2 วรรณยุกต์จีน 4 เสียง วรรณยุกต์ในระบบสัทอักษรภาษาจีน มีทั้งหมด 4 รูป มีชื่อเรียกดังนี้ อินผิง เอี๋ยงผิง ส่างเซิง ชวี่เซิง เ วรรณยุกต์ในระบบสัทอักษรภาษาจีน มีทั้งหมด 4 รูป มีชื่อเรียกดังนี้ อินผิง เอี๋ยงผิง ส่างเซิง ชวี่เซิง เ 1. วรรณยุกต์เสียงที่ 1 เรียกว่า อินผิง ( ˉ ) เป็นเสียง ราบเรียบแต่ค่อนข้างสูง = วรรณยุกต์เสียงสามัญของ ไทย 1. วรรณยุกต์เสียงที่ 1 เรียกว่า อินผิง ( ˉ ) เป็นเสียง ราบเรียบแต่ค่อนข้างสูง = วรรณยุกต์เสียงสามัญของ ไทย 2. วรรณยุกต์เสียงที่ 2 เรียกว่า เอี๋ยงผิง ( ˊ ) เป็นเสียง กลาง - ขึ้น - สูง = วรรณยุกต์เสียงจัตวาของไทย 2. วรรณยุกต์เสียงที่ 2 เรียกว่า เอี๋ยงผิง ( ˊ ) เป็นเสียง กลาง - ขึ้น - สูง = วรรณยุกต์เสียงจัตวาของไทย 3. วรรณยุกต์เสียงที่ 3 เรียกว่า ส่างเซิง ( ˇ ) เป็นเสียง ต่ำ - ขึ้น = เวรรณยุกต์เสียงเอกของไทย 3. วรรณยุกต์เสียงที่ 3 เรียกว่า ส่างเซิง ( ˇ ) เป็นเสียง ต่ำ - ขึ้น = เวรรณยุกต์เสียงเอกของไทย 4 วรรณยุกต์เสียงที่ 4 เรียกว่า ชวี่เซิง ( ˋ ) เป็นเสียง สูง - ตก = เทียบกับวรรณยุกต์เสียงโทของไทย 4 วรรณยุกต์เสียงที่ 4 เรียกว่า ชวี่เซิง ( ˋ ) เป็นเสียง สูง - ตก = เทียบกับวรรณยุกต์เสียงโทของไทย

3 สัญลักษณ์แทนเสียงวรรณยุกต์

4 หลักการวางวรรณยุกต์ หลักการวางเครื่องหมายวรรณยุกต์ มีดังนี้ หลักการวางเครื่องหมายวรรณยุกต์ มีดังนี้ 1. เครื่องหมายวรรณยุกต์จะอยู่บนสระเท่านั้น 1. เครื่องหมายวรรณยุกต์จะอยู่บนสระเท่านั้น สรุป ให้ใส่ตามสระดังนี้ a o e i u ü ตามลำดับ คือถ้าในคำคำหนึ่งมีสระอยู่หลายๆๆตัวไม่รู้ว่าจะ ใส่ตัวไหนดีก็ให้ใส่ที่สระ a o e i u ü เช่น สรุป ให้ใส่ตามสระดังนี้ a o e i u ü ตามลำดับ คือถ้าในคำคำหนึ่งมีสระอยู่หลายๆๆตัวไม่รู้ว่าจะ ใส่ตัวไหนดีก็ให้ใส่ที่สระ a o e i u ü เช่น zao --> z ǎ o ( เจ่า ) เช้า zao --> z ǎ o ( เจ่า ) เช้า jie jie --> jiě jiě ( เจ่ย์ เจย์ ) พี่สาว jie jie --> jiě jiě ( เจ่ย์ เจย์ ) พี่สาว

5 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม http://th.wikipedia.org/wiki/ พินอิน http://th.wikipedia.org/wiki/ พินอิน http://th.wikipedia.org/wiki/ พิน http://th.wikipedia.org/wiki/ พิน http://www.pasajen.com/pron.html http://www.pasajen.com/pron.html http://www.jiewfudao.com/index.php?lay =show&ac=article&Id=538714127&Ntype =1 http://www.jiewfudao.com/index.php?lay =show&ac=article&Id=538714127&Ntype =1 http://www.pasajeen.com/ พยัญชนะ - สระ - และ - วรรณยุกต์ / http://www.pasajeen.com/ พยัญชนะ - สระ - และ - วรรณยุกต์ /


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างผลงานนักเรียน วรรณยุกต์ภาษาจีน. วรรณยุกต์จีน 4 เสียง วรรณยุกต์ในระบบสัทอักษรภาษาจีน มีทั้งหมด 4 รูป มีชื่อเรียกดังนี้ อินผิง เอี๋ยงผิง ส่างเซิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google