งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Real Time Information Integration System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Real Time Information Integration System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Real Time Information Integration System
Present by Mr. Attapon Thaphaengphan ID February 13, 2008

2 หัวข้อที่นำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุป

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ
การค้นหาข้อมูลนั้นทำได้ค่อนข้างง่าย สามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะค้นหาแล้วเจอผลลัพธ์ที่ต้องการ

4 หลักการและเหตุผล การรับข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้จากหลายแหล่ง ฐานข้อมูล
RSS (Really Simple Indication) Web blog

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
รวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

6 การดำเนินงาน (1/2)

7 การดำเนินงาน (2/2) กรองข้อมูล ส่งออก Input Middleware Output RSS Email
Tagging System And folksonomy Web services กรองข้อมูล ส่งออก Input Middleware Output

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดหมวดหมู่และกรองข้อมูลเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ได้ระบบที่คอยจัดการเกี่ยวกับการแยกหมวดหมู่ของข้อมูล มีความสะดวกในการใช้งานได้ทุกที่ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้

9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เว็บเซอร์วิส AJAX Usability
Tag(metadata) and Tagging System

10 เว็บเซอร์วิส สนับสนุนการทำงานระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย ใช้ภาษาเอกซ์เอ็มแอล(XML) เป็นภาษากลางในการติดต่อ สนับสนุนการใช้งานและการรวบรวมข้อมูล ระหว่างแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน ระหว่างโปรแกรมที่พัฒนาโดยใช้เครื่องมือและภาษาที่แตกต่างกัน

11 AJAX เว็บแอปพลิเคชันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี รวดเร็ว และง่ายกับผู้ใช้
Asynchronous JavaScript and XML เว็บแอปพลิเคชันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี รวดเร็ว และง่ายกับผู้ใช้ เลือกโหลดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น

12 ตัวอย่างการทำงานของ AJAX

13 Usability วัดคุณภาพจากประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน
เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-centric website) หน้าตาของโปรแกรม (User Interface)

14 Tag(metadata) and Tagging System
คำสำคัญหรือกลุ่มของคำที่ตรงประเด็นกัน ใช้กำหนดให้กับส่วนของข้อมูลข่าวสาร เช่นรูปภาพ แท็กใช้อธิบายถึงความหมายของสิ่งที่เราสนใจได้ ระบบการจัดการกับแท็ก

15 ตัวอย่างของระบบ Tagging System(1/3)
Del.icio.us Social Bookmark (

16 ตัวอย่างของระบบ Tagging System(2/3)
StumbleUpon ( Web-Browser extension for firefox Tool for discovering sharing web sites

17 ตัวอย่างของระบบ Tagging System(3/3)
Flickr Photo Sharing ( Tag cloud – เป็นกลุ่มของแท็ก ที่ถ้าแท็กใดถึงใช้งานมากก็จะตัวเข้มมาก

18 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Using Tags and Clustering to Identify Topic Relevant Blogs Folksonomy – การจัดระเบียบ ความรู้บนโลกอินเทอร์เน็ต ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แท็กเพื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่ของหัวข้อที่ตรงประเด็นกัน เนื่องจากว่าการเพิ่มขึ้นของเว็บเพจหรือเว็บบล็อกทุกวันนี้มีมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

19 สรุป ทำไมจึงพัฒนาโครงการนี้ จะพัฒนาโครงการนี้โดยใช้อะไร
เว็บเซอร์วิส : สนับสนุนการทำงานติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ AJAX : การร้องขอเฉพาะส่วนของข้อมูลที่จำเป็นกับเซิร์ฟเวอร์ Usability : ความสามารถที่ใช้งานได้จริงของโปรแกรม Tag(metadata) : กลุ่มของคำที่กำหนดความหมายให้กับสิ่งต่างๆ Tagging System : ระบบจัดการกับแท็ก Folksonomy : การจัดระเบียบความรู้บนโลกอินเทอร์เน็ต

20 อ้างอิง 2. ไตรรัตน์ พุทธรักษา. ความปลอดภัยของ AJAX. 2550
1. W3C. Web Services Architecture. 2. ไตรรัตน์ พุทธรักษา. ความปลอดภัยของ AJAX. 2550 3. Usability. 4. User-centered Design. 5. ตอบสัมภาษณ์ ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ แห่ง GotoKnow. 6. Tag (metadata). 7. StumbleUpon. 8. Flickr. 9. Conor Hayes, Paolo Avesani. Using Tags and Clustering to Identify TopicRelevant Blogs. Digital Enterprise Research Institute National University of Ireland, Galway Ireland, ITCIRST Via Sommarive Povo (Trento) Italy. 2006 10. กรกฎ เชาวะวณิช. Folksonomy และการจัดระเบียบความรู้บนโลกอินเตอร์เน็ต 11. Current Market Share.

21 คำถามและข้อเสนอแนะ

22 จบการนำเสนอ THANKS YOU


ดาวน์โหลด ppt Real Time Information Integration System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google