งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิซอินโฟ เทรนนิ่ง แอนด์ โซลูชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิซอินโฟ เทรนนิ่ง แอนด์ โซลูชั่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิซอินโฟ เทรนนิ่ง แอนด์ โซลูชั่น

2 โดย นางสาวอารีดา แดะ รหัสนักศึกษา 5010210724
นางสาวอารีดา แดะ รหัสนักศึกษา นางสาววิชุดา จินดาวงษ์ รหัสนักศึกษา Here comes your footer  Page 2

3 ประวัติขององค์กร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิซอินโฟเทรนนิ่งแอนด์โซลูชั่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิซอินโฟเทรนนิ่งแอนด์โซลูชั่น (BIZINFO TRAINNING AND SOLUTION LTD,PART) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000 บาท ภายใต้การประกอบวิชาชีพ เป็นองค์กรฝึกอบรมสอนคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ออกแบบผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ Here comes your footer  Page 3

4 ประวัติขององค์กร มีพนักงานรับผิดชอบและปฏิบัติงานจำนวนทั้งสิ้น 10 คน
โดยแบ่ง ภาระหน้าที่งานเป็น 3 ฝ่าย คือ - ฝ่ายบัญชีและการเงิน - ฝ่ายพัฒนาระบบ - ฝ่ายฝึกอบรม ลักษณะของภาระงานคือการฝึกอบรมสอนคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Here comes your footer  Page 4

5 สถานที่ตั้ง 288 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : แฟ็กซ์ : Website : Here comes your footer  Page 5

6 โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วยบุคคลากร ดังนี้ มนัสพล วรสิทธิ์เศรษฐ์
อธิกร สิงห์เอี่ยม ณัฐพร ประชาเสรี สารีนา แมเร๊าะ Here comes your footer  Page 6

7 ลักษณะการประกอบการ การให้บริการของสถานประกอบการมีดังนี้
1. ด้าน software เป็นการพัฒนาซอฟท์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า ทั้ง Windows Application, Web Application และการบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 2. ด้าน Web Design ออกแบบ Web Site และการออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ โลโก้ และป้ายโฆษณา Here comes your footer  Page 7

8 ลักษณะการประกอบการ 3. ด้าน Graphic จัดทำ Animation 2 มิติ, Animation 3 มิติ และการจัดทำเพื่องานนำเสนอต่างๆ 4. ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย 5. บริการจดทะเบียนโดเมนเนมและบริการให้เช่าพื้นที่ Hosting เพื่อจัดทำเว็บไซต์ 6. อบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ Here comes your footer  Page 8

9 ช่วงวันเวลาที่ฝึกงาน
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลาทำงาน เริ่ม น. – น. (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) Here comes your footer  Page 9

10 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาววิชุดา จินดาวงษ์
ทดสอบหาข้อผิดพลาดของ website และพัฒนาปรับปรุง website ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ Microsoft Visual Studio 2005, SQL Server 2005 เว็บไซต์ของชลประทานสตูล เว็บไซต์ Vtec เว็บไซต์ Discover Khaolak เว็บไซต์ Jewelry Wow Here comes your footer  Page 10

11 เว็บไซต์ของชลประทานสตูล
Here comes your footer  Page 11

12 เว็บไซต์ Vtec Here comes your footer  Page 12

13 ระบบงานกรมสุขภาพจิต Here comes your footer  Page 13

14 เว็บไซต์ Discover Khaolak
Here comes your footer  Page 14

15 เว็บไซต์ Jewelry Wow Here comes your footer  Page 15

16 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวอารีดา แดะ
พัฒนาปรับปรุง website ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ Microsoft Visual Studio 2005, SQL Server 2005 ระบบงานกรมสุขภาพจิต ระบบบูรณาการข้อมูลงานบำรุงทาง ระบบงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Here comes your footer  Page 16

17 ระบบงานกรมสุขภาพจิต Here comes your footer  Page 17

18 เว็บไซต์ระบบบูรณาการข้อมูลงานบำรุงทาง
Here comes your footer  Page 18

19 ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Here comes your footer  Page 19

20 ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Here comes your footer  Page 20

21 โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกงาน
Microsoft Visual Studio 2005 SQL Server 2005 Microsoft Office 2003 Here comes your footer  Page 21

22 พี่เลี้ยงผู้ดูแล/มอบหมายงาน
คุณมนัสพล วรสิทธิ์เศรษฐ์ Training Manager คุณอธิกร สิงห์เอี่ยม Software Manager คุณสารีนา แมเร๊าะ System Analysis คุณวรรณวรางค์ จิตผิวงาม Programmer คุณไพรุซ เหมหมาด Programmer คุณแก้วตา ยี่โชติช่วง Tester Here comes your footer  Page 22

23 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับประสบการณ์การทำงานจากสถานที่จริง
เข้าใจชีวิตการทำงานมากขึ้นสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลภายในองค์กรได้ ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา ได้ความรู้ใหม่ ด้านโปรแกรม ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม Here comes your footer  Page 23

24 ปัญหาในการทำงาน ไม่มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาโปรแกรมและงานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขัดข้องบ่อยทำให้ไม่สามารถโหลดงานจากเครื่อง server ได้ Here comes your footer  Page 24

25 ข้อเสนอแนะ เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ศึกษาหาความรู้เรื่องที่มีประโยชน์สำหรับการฝึกงานล่วงหน้า และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ฝึกงานด้วย ศึกษารายงานฝึกงานของรุ่นพี่ก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงาน บอกความถนัดของเราแก่ผู้ที่ควบคุมการฝึกงาน เพื่อจะได้ทำงานได้ตรงความถนัดของเรา Here comes your footer  Page 25

26 ภาพบรรยากาศในการทำงาน
Here comes your footer  Page 26

27 Here comes your footer  Page 27

28 Here comes your footer  Page 28

29 Here comes your footer  Page 29

30 Here comes your footer  Page 30


ดาวน์โหลด ppt ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิซอินโฟ เทรนนิ่ง แอนด์ โซลูชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google