งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
รศ.ดรุณี ชุณหะวัต ผศ.ดร.สุภาพ อารีเอื้อ

2 ทำงานที่ได้รับมอบหมายตามใบงาน
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ทำงานที่ได้รับมอบหมายตามใบงาน ใช้เวลาทำกลุ่ม 40 นาที นำเสนอกลุ่มละ 5 นาที

3 แนวการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
สาเหตุ Biological factors Psychological factors Socio-cultural factors แนวทางการช่วยเหลือและการป้องกัน

4 วิธีการทำงาน 1. ให้คิดคนเดียวโดยหาคำตอบให้มากที่สุด ไม่ต้องกลัวว่าจะผิด 2. จับคู่กับเพื่อนที่นั่งข้างๆ ช่วยกันเลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดแล้วเขียนคำตอบตามที่ตกลงกัน 3. รวมกลุ่มของตนเอง แลกเปลี่ยนคำตอบและหาคำตอบที่ดีที่สุด 3 นำเสนอในที่ประชุม

5 วิธีการคิด 1. การให้คิดคนเดียวเป็นอย่างไร
2. ร่วมคิดกัน 2 คน เป็นอย่างไร 3. คิดว่าจะต่างจากการช่วยกันคิดพร้อมๆกันในกลุ่มใหญ่อย่างไร 4. คำถามที่กำหนดให้คิดเป็นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google