งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : เครือเบทาโกร อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : (66 2) โทรสาร : (66 2 )

2

3 ความเป็นมา เครือเบทาโกร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เริ่มจากการสร้างฐานการผลิตด้านปศุสัตว์แห่งแรก ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาและได้ขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัดลพบุรีและจังหวัดต่างๆ ปัจจุบันเครือเบทาโกร เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทย เพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ

4 วิสัยทัศน์ เครือเบทาโกรมุ่งผลิตและพัฒนาอาหาร ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย
จากฐานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก

5 พันธกิจ พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้สัญลักษณ์ของเครือเบทาโกร มีเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่สำคัญของโลก สร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุนและผู้ถือหุ้น

6 สินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์จากเบทาโกร แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหญ่ๆ คือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่, ผลิตภัณฑ์เนื้อหมู, อาหารปรุงสุก, ไส้กรอก , ผลิตภัณฑ์ไข่ กลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร/ปศุสัตว์ ได้แก่ อาหารสัตว์, ปศุสัตว์, สุขภาพสัตว์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ บริการห้องปฏิบัติการ, ธุรกิจเลี้ยงสัตว์, ธุรกิจรีสอร์ต, อุปกรณ์ฟาร์ม, ผลิตภัณฑ์ Corn cob, ธุรกิจขายส่งผลิตภัณฑ์, ธุรกิจภัตตาคาร

7 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวสุวรรณี พยับไชยกุล ฝึกงานในแผนกระบบงานโรงงาน
เขียน flowchart โปรแกรม Formulas Records ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บสูตรยา เขียน Database Model Diagram ของโปรแกรมตรวจนับสต็อกสินค้า จัดเตรียมเอกสารและแก้ไขไฟล์ในระบบ e-Smart ISO ใช้โปรแกรม Crystal Reports สร้างรายงาน Check Transaction WH และรายงานสินค้าต่างประเทศ

8 ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย

9 ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)

10 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์
ฝึกงานในแผนกระบบงานสำนักงานอัตโนมัติ สร้างระบบ Betagro Shop ซึ่งเป็นระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จำพวกอาหารที่ผลิตโดยเครือเบทาโกร ซึ่งจะต้องมีการวางแผน ออกแบบ การสร้าง การทดสอบระบบ และส่งมอบชิ้นงาน

11 ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย

12 โปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
Microsoft Visual Studio 2008 Microsoft SQL Server 2008 Open Office Microsoft Visio 2003 Crystal Reports 9

13 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นการทำงานที่มีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน ได้รับความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านกระบวนการบริหารจัดการ Project และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตัวเองตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักอดทนกับภาระงาน และแรงกดดันที่เกิดขึ้น นำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย

14 ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างระบบ เป็นเครื่องมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน จึงต้องทำการศึกษาอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะทำการสร้างระบบ ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างระบบ ยังมีไม่ครบถ้วน เนื่องจากบริษัทยังไม่พร้อมเผยแพร่ข้อมูล เช่น เมนูอาหารทั้งหมดที่ยังไม่แน่นอน พี่เลี้ยงที่ดูแล มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมาก ทำให้มีเวลาในการปรึกษาน้อย จึงต้องศึกษาด้วยตนเอง และสอบถามเพื่อนร่วมงาน

15 ข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกงาน
ควรทำการศึกษาการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ ให้เข้าใจ ทั้งหลักการ และวิธีการเขียน ควรศึกษาข้อมูลของบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ สำหรับเตรียมพร้อมในการเข้ารับการฝึกงาน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและหลักการการออกแบบระบบต่างๆ

16 ภาพบรรยากาศการทำงาน

17 เอกสารอ้างอิง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล “คู่มือ Betagro เพื่อคุณภาพชีวิต”
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) “Betagro” [Online].Available: “แผนที่สำนักงานใหญ่” [Online].Available:

18 THANK YOU.


ดาวน์โหลด ppt บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google