งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กนกอร บุญกล่อม อัจฉรา ศรีหิรัญเดช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กนกอร บุญกล่อม อัจฉรา ศรีหิรัญเดช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กนกอร บุญกล่อม 5010210006 อัจฉรา ศรีหิรัญเดช 5010210699
กนกอร บุญกล่อม อัจฉรา ศรีหิรัญเดช

2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท
บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรและภาคธุรกิจ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ และขนาดกลาง บริษัทมีบริการเสริม และบริการหลังการขายที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

3 แผนผังองค์กร

4 ที่ตั้งและการติดต่อ ที่ตั้ง : เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 การติดต่อ โทรศัพท์ : โทรสาร : โฮมเพจ :

5 ผลิตภัณฑ์และบริการ ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย บริการบันทึกการเชื่อมต่อของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต บริการด้านการติดต่อสื่อสาร บริการด้านฮาร์ดแวร์แบบเครือข่าย และ ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

6 บริการของศูนย์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center)
บริการให้เช่าพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์และดูแลระบบครบวงจร บริการอินเตอร์เน็ตผ่านสายวงจรเช่า (Leased Line) บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (IPSTAR) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (Dial up)

7 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวกนกอร บุญกล่อม
ออกแบบและจัดทำหน้าเว็ปไซต์ของแผนก Internet Data Center เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML , PHP , MySQL เพื่อควบคุมการทำงานของการสร้างเว็ปไซต์ของแผนก Internet Data Center ออกแบบและสร้าง Document ที่เกี่ยวข้อง เช่น Flowchart , Data Dictionary , ER Diagram , Database Table และ Manual

8 ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย

9

10 บริการของ Managed Security Service Provider (MSSP)
Shared Firewall Service Secured Service Intrusion Prevention Service (IPS) URL Filtering Service Scanning & Hardening Service Desktop Anti-Virus for Corporate Leased Line Customers

11 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวอัจฉรา ศรีหิรัญเดช ศึกษา Firewall เบื้องต้น
นางสาวอัจฉรา ศรีหิรัญเดช ศึกษา Firewall เบื้องต้น ศึกษาระบบ Schedule Scan for IDC customers ศึกษาการทำ Scanning & Hardening ศึกษาระบบ Internal IP request

12 ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย

13

14 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจริง ได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพระหว่างนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน ได้พัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น

15 ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายบางชิ้น เป็นเรื่องที่ไม่เคยศึกษามาก่อน จึงต้องมาทำความเข้าใจใหม่ ในช่วงการทำงานวันแรกๆ เจ้าหน้าที่ที่แผนกมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย จึงทำให้ไม่สามารถที่จะมอบหมายงานให้ได้ในช่วงวันแรก

16 ข้อเสนอแนะ ควรเปิดรายวิชาที่ปัจจุบันเป็นที่นิยม เพราะเมื่อออกมาทำงานจริงแล้วนั้น จะทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เหมือนพวกภาษาต่างๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน อยากให้ภาควิชาได้ติดต่อกับทางบริษัทก่อนว่าเราจะต้องไปทำงานในส่วนไหน แล้วต้องเตรียมความรู้ด้านใดบ้าง

17 บรรยากาศสถานที่ฝึกงาน

18 Thank you for your attention
Questions & Answers Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt กนกอร บุญกล่อม อัจฉรา ศรีหิรัญเดช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google