งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method
COE 2004 – 22 นางสาว เพ็ญสิริ กัลยาณลาภ นาย รณชัย โชติรุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ชาญชัย วิทย์สุภาเลิศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ อ.ดร นวภัค เอื้ออนันต์ อ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล

2 Agenda หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
แผนการดำเนินงานโดยรวม การดำเนินงานที่ผ่านมาและการดำเนินงานในปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข แผนงานในการดำเนินงานในอนาคต การแสดงและทดสอบในการทำงาน

3 หลักการและเหตุผล ไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นวิธีการที่แก้ปัญหาทางวิศวกรรม เป็นวิธีการที่นำไปจำลองปัญหาเพื่อทดสอบผลที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานแบบต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องสร้างชิ้นงานขึ้นมาจริง

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Partial Differential Equation โดยเฉพาะปัญหาสนามไฟฟ้าสถิตย์และการถ่ายเทความร้อน เพื่อนำโปรแกรมที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานทางด้านวิศวกรรมสูงที่สุด

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
โปรแกรมที่สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ ความรู้ที่ได้จากการนำคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โปรแกรมที่ได้สามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นได้

6 แผนการดำเนินงานโดยรวม
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับหลักการการใช้วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ในการแก้ปัญหา Direct X และโปรแกรม Microsoft visual studio.net นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเตรียมการออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม ออกแบบการทำงานและพัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมกับงานของจริงเพื่อหาข้อผิดพลาดและทำการปรับปรุงแก้ไข้ให้เหมาะสม

7 การดำเนินงานที่ผ่านมา
ทดสอบการเขียนโปรแกรมเพื่อหา algorithm โดยใช้ MATLAB เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

8 การดำเนินงานในปัจจุบัน
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C#.net พัฒนาโปรแกรมให้คำนวณการกระจายตัวของ Potential ในอวกาศ ใช้ direct x ในการแสดงผลลัพธ์

9 ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข
ยังไม่มี Mesh generator :: เร่งหาตัวอย่างทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับ Mesh generation เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ โปรแกรมยังไม่สามารถวาดรูปภาพของวัตถุก่อนทำการ generate meshes ได้ :: ต้องหา Mesh generator ให้ได้ก่อน

10 แผนงานในการดำเนินงานในอนาคต
แสดงผลโดยใช้ direct x เขียนโปรแกรมให้สามารถคำนวณเกี่ยวกับการกระจายพลังงานความร้อนได้ ทดสอบโปรแกรม Mesh generation ที่เหมาะสม GUI ที่สมบรูณ์

11 ตารางแสดงความคืบหน้า

12 การแสดงและทดสอบในการทำงาน
DEMO

13 จบการนำเสนอ QUESTION ??


ดาวน์โหลด ppt Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google