งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
มนุษย์กับสังคม (Man and Society) “ปัญหาสังคม” นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

2 ปัญหาสังคม กระทบต่อคนจำนวนหนึ่งที่มากพอสมควร เป็นสภาวะที่ไม่พึงปรารถนา
เกี่ยวข้องกับความรู้สึก/ความต้องการ ต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายแก้ไข

3 1.การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดจาก...
สาเหตุของปัญหาสังคม 1.การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดจาก...  ค่านิยม  การเป็นอุตสาหกรรม/โลกาภิวัตน์  การอพยพเคลื่อนย้าย  ความก้าวหน้าทางวิทยาการ

4 2.ความไม่เป็นระเบียบของสังคม เกิดจาก..
สาเหตุของปัญหาสังคม 2.ความไม่เป็นระเบียบของสังคม เกิดจาก..  ความล้มเหลวของจารีตประเพณี  ความขัดแย้งระหว่างกฎเกณฑ์ กับความมุ่งหวัง

5 3.บุคลิกภาพ/พฤติกรรม เกิดจาก...
สาเหตุของปัญหาสังคม 3.บุคลิกภาพ/พฤติกรรม เกิดจาก...  กรรมพันธุ์  สิ่งแวดล้อม

6 ความมุ่งหมายในการศึกษา
ให้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น  ให้เข้าใจถึงปัญหาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบถี่ถ้วน

7 ประเภทของปัญหาสังคม ด้านการเมือง-การคอร์รับชั่น/การก่อการร้าย
ด้านเศรษฐกิจ-ความยากจน/การว่างงาน ด้านวัฒนธรรม-ค่านิยมทางเพศ/การแต่งกาย ด้านสิ่งแวดล้อม-มลพิษ/การจราจร/โลกร้อน ด้านอื่นๆ-การศึกษา/อาชญากรรม/ฆ่าตัวตาย


ดาวน์โหลด ppt นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google