งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SCC - Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SCC - Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SCC - Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th
Introduction SCC - Suthida Chaichomchuen

2 Software? ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

3 Software Engineering? กระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมช่วงต่าง ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Product) โดยอาศัยหลักการ เทคนิคและเครื่องมือแบบต่าง ๆ ที่นักวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักวิจัยได้เสนอใช้

4 Software products attributes
Maintainability ซอฟต์แวร์จะต้องมีวิวัฒนาการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการขององค์กร Dependability ซอฟต์แวร์จะต้องมีความน่าเชื่อถือ

5 Software products attributes
Efficiency การใช้ทรัพยากรระบบน้อยที่สุด รวมทั้งหน่วยความจำ และเวลากระทำการ Usability ซอฟต์แวร์จะต้องมีความง่ายในการเรียนรู้และใช้งาน

6 Software Process? กลุ่มกิจกรรมของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ถูกเสนอโดยนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องวิธีการและเทคนิคที่ใช้

7 Software process activities
Specification การกำหนดหน้าที่การทำงานและเงื่อนไขของซอฟต์แวร์ที่จะถูกสร้าง Development การผลิตซอฟต์แวร์ที่ตรงกับรูปแบบที่ได้กำหนดไว้

8 Software process activities
Validation การตรวจสอบความถูกต้องของระบบซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าตรงตามความต้องการ Evolution ซอฟต์แวร์มีวิวัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้

9 Software process characteristics
Understandability มีการนิยามขอบเขตกระบวนการที่ชัดแจ้งและง่ายต่อความเข้าใจ Visibility ทำให้กิจกรรม กระบวนการมีความชัดเจนที่สุด

10 Software process characteristics
Supportability เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ สามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรมกระบวนการในขอบเขตใด Acceptability กระบวนการที่กำหนดสามารถยอมรับและใช้ได้โดยวิศวกรต่อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นั้น

11 Software process characteristics
Reliability กระบวนการถูกออกแบบในแนวทางที่หลีกเลี่ยงที่จะส่งต่อความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ Robustness กระบวนการสามารถทำงานต่อได้ แม้ว่ามีปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น

12 Software process characteristics
Maintainability กระบวนการสามารถวิวัฒนาการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการขององค์กร Rapidity กระบวนการสามารถทำให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว ตรงตามคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้

13 Software Process Model?
แผนภาพที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจจะได้มาจากเทคนิคที่แตกต่างกัน

14 Generic process models
Waterfall approach Evolutionary development Formal Transformation System assembly from reusable components

15 What is CASE Tools? CASE Tools ย่อมาจาก Computer-Aided Software Engineering Tools CASE คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยในการพัฒนาระบบ คอยสนับสนุนการทำงานในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา ด้วยการเตรียมฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ที่ทำให้การทำงานแต่ละขั้นตอนมีความรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น

16 What is CASE can do? Context Diagram Flowchart E-R Diagram Report Form
Source Code etc.

17 CASE Tool Framework แบ่งขอบเขตการทำงานเป็น 2 ช่วง Upper-CASE
Lower-CASE

18 CASE Tool Framework Upper-CASE
เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในขั้นตอนต้น ๆ ของการพัฒนาระบบ ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการออกแบบ

19 CASE Tool Framework Lower-CASE
เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบ ขั้นตอนการให้บริการหลังติดตั้งระบบ


ดาวน์โหลด ppt SCC - Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google