งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LA102: Business Law การขายทอดตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LA102: Business Law การขายทอดตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LA102: Business Law การขายทอดตลาด

2 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย-การขายทอดตลาด
ลักษณะของการขายทอดตลาด บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการขายทอดตลาด ข้อจำกัดสิทธิของบุคคลบางประเภทในการเข้าสู้ราคา หน้าที่และการพ้นความผูกพันของผู้สู้ราคา หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ทอดตลาด

3 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย-การขายทอดตลาด
ลักษณะทั่วไปของการขายทอดตลาด ต้องทำคำโฆษณาบอกขายและต้องเป็นการขายโดยเปิดเผย ต้องเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าสู้ราคาได้ การเสนอขายทรัพย์สินทำโดยผู้ทอดตลาด การขายทอดตลาดบริบูรณ์ด้วยการเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดตามจารีตประเพณีของการขายทอดตลาด

4 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย-การขายทอดตลาด
การขายทอดตลาด จึงเป็นการขายโดยเปิดเผย โฆษณาให้ บุคคลทั่วไปซื้อโดยการประมูลสู้ราคา ผู้ที่จะได้ทรัพย์สิน คือผู้ที่ให้ราคาสูงสุด การโฆษณาบอกขาย การเชิญชวนให้ทำคำเสนอ การสู้ราคา การทำคำเสนอ การเคาะไม้ การสนอง

5 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย-การขายทอดตลาด
บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการขายทอดตลาด ผู้ขาย ผู้ทอดตลาด ผู้สู้ราคา ผู้ซื้อ

6 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย-การขายทอดตลาด
ข้อจำกัดสิทธิของบุคคลบางประเภทในการเข้าสู้ราคา ผู้ทอดตลาด ผู้ขาย

7 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย-การขายทอดตลาด
หน้าที่และการพ้นความผูกพันของผู้สู้ราคา ก.หน้าที่ของผู้สู้ราคา ผู้สู้ราคาสูงสุด ต้องชำระราคา และรับมอบทรัพย์สินไป ต้องรับผิดชอบเมื่อตนเองไม่ใช้ราคา เป็นเหตุให้ต้องมีการขายทอดตลาดอีกครั้ง

8 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย-การขายทอดตลาด
หน้าที่และการพ้นความผูกพันของผู้สู้ราคา ข. การพ้นความผูกพันของผู้สู้ราคา การสู้ราคาเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนออย่างหนึ่งผู้สู้ราคาจึงต้องผูกพันตามคำสู้ราคาของตน เว้นแต่ ได้ถอนคำสู้ราคา ก่อนการขายทอดตลาดบริบูรณ์ มีผู้อื่นสู้ราคาสูงกว่า ผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินจากากรขายทอดตลาด

9 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย-การขายทอดตลาด
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ทอดตลาด การถอนทรัพย์สินจากากรขายทอดตลาด กรณีราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอ การนำทรัพย์สินออกขายซ้ำ กรณีผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ยอมใช้ราคา

10 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย-การขายทอดตลาด
ผู้ทอดตลาดต้องรับผิดชอบ ถ้าผู้ทอดตลาดละเลยไม่นำทรัพย์ออกขายทอดตลาดซ้ำในเมื่อผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ชำระราคา ถ้าผู้ทอดตลาดละเลยไม่บังคับผู้สู้ราคาสูงสุดให้ใช้ราคาตามกำหนด


ดาวน์โหลด ppt LA102: Business Law การขายทอดตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google