งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงหลักสอง-บางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาวกัณตีนี แวโนะ

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์
ประชุมกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ประจำทุกเดือน ร่วมกันวางแผนจัดการศูนย์ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในศูนย์ มีการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มาขอรับบริการ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ แผนการปฏิบัติงานศูนย์บริการฯ

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรมศูนย์บริการฯ ดีเด่น
เรื่อง การผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน ชื่อกิจกรรม การทำน้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ประจำแขวงหลักสอง-บางแค ผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรดีเด่น
จุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ สถานที่ตั้ง 76/1 หมู่ 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายประกิต ครุฑธนสาร ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การปลูกผักเมืองหนาว

5 กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด
กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การผลิตปุ๋ยใช้เอง เช่น การทำปุ๋ยน้ำหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้อย่างคุ้มค่า

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง การปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันดี เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม

7 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) (ต่อ)
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน การกำหนดเป้าหมาย (KV) การแลกเปลี่ยนความรู้ (KS) การเก็บรวบรวมข้อมูล (KA)

8 ผลงานอื่นๆ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกทักษะความชำนาญด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจุดนัดพบในการส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และอาสาสมัครเกษตร เป็นจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเรียนรู้ด้านการผลิตพืช สัตว์ ประมง ฯลฯ ให้มีอาหารบริโภคพอเพียงในครัวเรือน


ดาวน์โหลด ppt ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google