งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ตามความถนัด ตั้งแต่เรื่องข้อมูลต่างๆ การรายงานและการถ่ายทอดความรู้ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ร่วมกันทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาการเกษตร/แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การทำปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ ชื่อกิจกรรม การทำปุ๋ยหมัก สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.สันโค้ง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยหมัก ขั้นตอนและวิธีการ เป็นการทำปุ๋ยหมักที่ลดขั้นตอนของการกลับกองปุ๋ย โดยวิธีเติมอากาศเข้ากองปุ๋ยหมัก กระบวนการเติมอากาศใช้เวลา 1 เดือน (โดยเติมอากาศวันละ 2 ครั้งๆ ละ 15 นาที เช้าและเย็น) แล้วจึงนำปุ๋ยที่ได้มาบ่มในที่ร่มอีก 1 เดือน เพื่อให้ปุ๋ยเสถียรตัวแล้วนำไปบดให้ละเอียดก่อนบรรจุถุงต่อไป

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การทำปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายเปลี่ยน สีเสียดค้า ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศโดยเฉพาะ

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 1 กิจกรรม การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์ การประมง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลง การทำปุ๋ยหมักใช้เอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักสันโค้ง หมู่ที่ 1 กิจกรรม การทำปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 11 โรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน หมู่ที่ 5


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google