งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพทางเศรษฐกิจ ใน ยุโรป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพทางเศรษฐกิจ ใน ยุโรป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพทางเศรษฐกิจ ใน ยุโรป

2 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปที่ทำให้มีความ เจริญก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประกอบด้วยการ บริการและพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม และ การเกษตร โดยมีปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีและการขนส่ง โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยรวมของทวีปยุโรป แบ่งได้ดังนี้

3

4 1) เกษตรกรรม 1.1) การเพาะปลูก ยุโรปเหนือ กลาง และตะวันตกมี ความเจริญก้าวหน้าด้านการเพาะปลูกตั้งแต่หลายร้องปี มาแล้ว และยังคงมีความสำคัญ เนื่องจากมีการปรับปรุง พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง มีการบำรุงรักษาความอุดม สมบูรณ์ของดิน พืชที่ปลูกมาก ได้แก่ ข้าวสาลี ผลผลิต ที่ได้จะแปรรูปเป็นอาหารและเบียร์ นอกจากนี้ยังมีข้าว บาร์เลย์ ข้าวไรน์ และข้าวโอ๊ต และมีการปลูกข้าวโพด หัวผักกาดหวาน องุ่น

5

6 1.2) การเลี้ยงสัตว์ เป็นเกษตรกรรมที่สำคัญมาก เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมมากสำหรับการทำ ทุ่งหญ้าและการเติบโตของสัตว์เลี้ยง

7 2) การประมง 2) การประมง สภาพภูมิประเทศของทวีปยุโรปเอื้ออำนวยต่อการ ทำประมงน้ำลึกชายฝั่งทะเลมาก เพราะอยู่ติดกับแหล่งน้ำทะเล และมหาสมุทร เช่น ยุโรปเหนือมีภูมิประเทศอ่าวแบบฟยอร์ดที่ มีทะเลน้ำลึกและติดมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลเหนือ ทะเล ขาว และทะเลบอลติก

8 3) การทำป่าไม้ 3) การทำป่าไม้ ทวีปยุโรปมีป่าไม้ธรรมชาติเหลืออยู่น้อยมาก และมักจะเป็นป่าไม้ต้นน้ำและเพื่อการอนุรักษ์

9 4) อุตสาหกรรม 4) อุตสาหกรรม การอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปได้มีความ เจริญก้าวหน้าและพัฒนามาตั้งแต่อดีต ผลของการพัฒนามา อย่างต่อเนื่องทำให้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเจริญนำหน้า ประเทศอื่นทั่วโลก

10 5) พาณิชยกรรม 5) พาณิชยกรรม ความเจริญก้าวหน้าของการพาณิชยกรรมของ ทวีปยุโรปมีมาตั้งแต่อดีต เช่น การเดินเรือไปค้าขายกับประเทศ ในทวีปยุโรปและต่างทวีป เช่น ในเอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย เป็นต้น

11 6) การคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยี
6) การคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยี ประเทศที่อยู่ในยุโรปเหนือ กลาง ตะวันตก และใต้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มาก จากการคิดค้นเครื่องจักรและไฟฟ้าทำให้เทคโนโลยี เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่อง ไฟฟ้า การเดินเรือ การเดินทางอากาศ ทางบก แบะในอวกาศ เป็นต้น

12 จัดทำโดย ๑ ด.ช. ณัฐวุฒิ ศรีนิมิตอุดม ชั้น ม. ๒/๓ เลขที่ ๖
๑ ด.ช. ณัฐวุฒิ ศรีนิมิตอุดม ชั้น ม. ๒/๓ เลขที่ ๖ ๒ ด.ช. ภูธเรศ ปานออก ชั้น ม. ๒/๓ เลขที่ ๑๐ ๓ ด.ช. สิรวิชญ์ ประสาท ชั้น ม. ๒/๓ เลขที่ ๑๕ ๔ ด.ญ. ภัทรวดี ธุวะคำ ชั้น ม. ๒/๓ เลขที่ ๒๗ ๕ ด.ญ. อังคณา คำรักษ์ ชั้น ม. ๒/๓ เลขที่ ๓๔


ดาวน์โหลด ppt สภาพทางเศรษฐกิจ ใน ยุโรป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google