งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

2 ข้อมูลทั่วไปของอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ข้อมูลทั่วไปของอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตำบลปลวกแดงเดิมทีเป็นกลุ่มบ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตตำบลตาสิทธิ์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ดงดิบอุดมสมบูรณ์ ชุกชุมด้วยสัตว์ป่า ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๙ มีราษฏรจากบ้านหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย อพยพเข้ามาตั้งรกราก และประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลังและทำน้ำมันยาง ความเป็นมาของชื่อ “ปลวกแดง” แนวคิดแรกเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากกว่าแนวคิดที่สองเหตุที่เรียกว่า “ปลวกแดง” นั้น มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า มีจอมปลวกขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณเขากระชายริมคลองปลวกแดง ซึ่งตัวปลวกในจอมนั้นมีสีแดง ผิดไปจากตัวปลวกในพื้นที่อื่นที่มีตัวสีดำ จึงเรียกขานกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และอีกแนวคิดหนึ่งนั้น คาดว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “ปลวกแรง” เนื่องจากในพื้นที่มีปลวกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การประกอบอาชีพทำสวนหรือทำไร่จะต้องเก็บเครื่องมือต่างๆ เช่น เข่ง ตะกร้า หรืออุปกรณ์อื่นที่ทำจากไม้ให้ดี ทิ้งไว้ในไร่ในสวนแล้ว ภายในหนึ่งคืนตันตัวปลวกจะกินเนื้อไม้ของเครื่องมือเหล่านั้นจนหมด

3 ที่ตั้งของอำเภอปลวกแดง
ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลหนองไร่ ตำบลปลวกแดง ตำบลมาบยางพร ตำบลละหาร ตำบลแม่น้าคู้ อำเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดระยองอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๕๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ทิศใต้ ติดต่ออำเภอบ้านค่าย และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอศรีราชา

4 จำนวนประชากร ( ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 )
จำนวนประชากร ( ณ เดือนมกราคม พ.ศ ) ประเภทประชากร จำนวนประชากร รวมทั้งหมด ๕๑,๓๑๕ เพศชาย ๒๕,๗๙๙ เพศหญิง ๒๕,๕๑๖ จำนวนครัวเรือน ๔๙,๙๕๕ *** ประชากรแฝงประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ***

5 การปกครองท้องถิ่น มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ๖ องค์การบริหารส่วนตำบล และ ๒ เทศบาล ดังนี้ ๑. เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ๒. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ๘. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่

6 ด้านการศึกษา อำเภอปลวกแดงมีโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษา จำนวน ๒๐ โรงเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๔ โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน ๑ แห่ง และโรงเรียนเอกชน จำนวน ๓ โรงเรียน

7 งานด้านการเกษตร พื้นที่การเกษตร ๑๔๘,๘๐๗. ๗๕ ไร่ (๔๓
งานด้านการเกษตร พื้นที่การเกษตร ๑๔๘,๘๐๗.๗๕ ไร่ (๔๓.๓๑% ของพื้นที่ถือครอง) ชนิดพืชที่ปลูก จำนวนพื้นที่ (ไร่) สับปะรด ๔๔,๐๐๔ ยางพารา ๖๘,๙๘๕ มันสำปะหลัง ๒๒,๖๙๐ มะพร้าว ๑๔๘.๕ อ้อย ๓๐๐ มะม่วงหิมพานต์ ๑,๗๕๕ ปาล์มน้ำมัน ๗,๙๘๕.๕๐ อื่น ๆ ๒,๐๘๘

8 สถานบริการด้านเกษตร ๑. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
๒. ศูนย์วิจัยและถ่ายเทคโนโลยีปลวกแดง จังหวัดระยอง ๓. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) ๔. ศูนย์ประมงน้ำจืดระยอง

9 ด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ
มี ๓ แห่ง ๑. อ่างเก็บน้ำดอกกราย มีพื้นที่ ๘,๐๐๐ ไร่ ปริมาณเก็บน้ำ ๗๑.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ๒. อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มีพื้นที่ ๑๑,๗๕๐ ไร่ ปริมาณเก็บน้ำ ๑๖๓.๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ๓. อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ปริมาณเก็บน้ำ ๔๐.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร รวม ๒๗๕.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร

10 สถานที่ท่องเที่ยวและของดีประจำปลวกแดง
อ่างเก็บน้ำดอกกราย

11 สับปะรด ประกวดผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด ประกวดธิดาสับปะรดหวาน มีการออกร้าน OTOP การแสดงบนเวที ชมฟรีตลอดงาน

12 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง
หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทร/โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google