งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
ความหมาย ภูมิปัญญา(wisdom)หมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อและศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิต ที่สืบทอดกันมาแต่อดีตจนปัจจุบัน

2 ภูมิปัญญาการทำน้ำตาล

3 ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาไทยหมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อที่สืบทอด พัฒนาและเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดีสามารถแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย

4

5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและนำไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนปัจจุบัน

6

7 ความแตกต่างระหว่างภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้และความสามารถโดยรวมเป็นที่ยอมรับระดับชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้และความสามารถในระดับท้องถิ่นซึ่งมีเขตจำกัดแต่ละท้องถิ่น

8 อะไรเป็นภูมิปัญญาไทยและอะไรเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาไทยกลาง การดูฤกษ์แต่งงาน ปลูกเรือน ภาษาปักษ์ใต้ “แกะ” เครื่องมือเก็บข้าวของคนภาคใต้

9 ความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีบทบาทหน้าที่เหมือนกันกล่าวคือใช้เพื่อการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิต

10 สภาพทั่วไปของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
ผู้คนในภาคใต้ประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ได้แก่คนมาเลย์ คนจีนและคนไทยสยาม สภาพทั่วไปของภูมิปัญญาภาคใต้จึงมีหลากหลาย ตามวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์

11 เรือกอและ ภูมิปัญญาของมุสลิม

12 เรือมาดภูมิปัญญาคนไทยสยามในท้องถิ่นที่ทำมาหากินในแหล่งน้ำจืด

13 เรือปกชุ่นภูมิปัญญาคนไทยเชื้อสายจีน

14 แจวเรือปกชุ่นบรรทุกไม้โกงกางเพื่อเผาถ่าน

15 วันตรุษไทย วันตรุษจีน วันตรุษอิสลาม
วันสำคัญของคนภาคใต้แต่ละชาติพันธุ์ สร้างโอกาสการพบปะระหว่างญาติพี่น้องและการร่วมกันทำความดี วันตรุษไทย วันตรุษจีน วันตรุษอิสลาม ตรุษไทย ตรุษจีน ตรุษอิสลาม

16 บ่อเกิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
๑.เกิดตามสภาพแวดล้อมอันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนใต้ซึ่งมีหลากหลายลักษณะได้แก่ ที่ราบตามแนวชายฝั่ง ปากอ่าว ที่ราบเชิงเขา หลังเขา ตามแนวสายน้ำน้อยใหญ่ บนเกาะ ๒.เกิดจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินภาคใต้ทำให้คนใต้ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ ความสามารถ มากมายในการจัดการและปรับตัวให้สามารถดำรงอยู่อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ๓.เกิดจากความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่อยู่ในแผ่นดินภาคใต้

17 การขุดสระน้ำของคนพื้นราบชายฝั่งทะเล
เลือกบริเวณที่(๑)มีหญ้าขึ้น(๒)มีกะพ้อ/มะเดื่อ/จอมปลวก(๓)ทดสอบโดยใช้กะลามะพร้าวคว่ำค้างคืนไว้ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ทราบว่าตาน้ำ(น้ำใต้ดิน)อยู่ตื้นหรือลึก ขุดแล้วจะพบน้ำหรือไม่

18 โพงพางดักปลาภูมิปัญญาของคนที่อาศัยบริเวณปากอ่าว ปากแม่น้ำ

19 การทำนาภูมิปัญญาของคนที่ราบลุ่ม

20 การทำสวนยางพารา ภูมิปัญญาของคนที่อาศัยแถบป่า ภูเขา

21 การฝึกลิงให้ขึ้นมะพร้าว ภูมิปัญญาหนึ่งของชาวสวนมะพร้าว

22 ยอเหยียบภูมิปัญญาของคนที่อาศัยใกล้สายน้ำ

23 การทำอวนลากภูมิปัญญาของคนแถบชายฝั่งทะเล

24 เลียงร่อนแร่ภูมิปัญญาของคนในถิ่นที่มีแร่

25 การกรีดยาง ภูมิปัญญาของคนทำสวนยางพารา

26 การทำผลิตภัณฑ์กระจูด ภูมิปัญญาของคนแถบป่าพรุ

27 บ่อเกิดของภูมิปัญญาภาคใต้ เกิดจาก(๑)ภูมิปัญญาของแต่ละชาติพันธุ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ (๒)ความพยายามในการแก้ปัญหาเพื่อการดำรงชีวิตในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

28 การแบ่งประเภทของภูมิปัญญา ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ แบ่งภูมิปัญญาเป็น 6 ประเภท
ภูมิปัญญาศิลปการ ภูมิปัญญาโภชนาการและเวชการ ภูมิปัญญาการสร้างพลังงานทดแทน ภูมิปัญญาการบริหารจัดการชุมชน ภูมิปัญญาการถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีชุมชน ภูมิปัญญาสุขภาวะ

29 จงพิจารณาว่าเป็นภูมิปัญญาประเภทใด
๑.การแสดงหนังตะลุง มโนรา ลิเกป่า เพลงบอก ๒.การทำข้าวยำ ๓.การใช้พืชสมุนไพรรักษาโรค ๔.การทำแป้งสาคู ๕.การเลี้ยงด้วงสาคู ๖.การเล่นปริศนาคำทาย ๗.การลงแขกกินวาน ๘.การออกปากช่วยงาน ๙.การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช ๑๐.การทำสมาธิรักษาจิต ๑๑.เพลงกล่อมเด็ก ๑๓.การตอกกระดาษ การแกะหนังตะลุง การแทงหยวก ๑๔.การทำเครื่องเงิน


ดาวน์โหลด ppt ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google