งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขา เทคโนโลยีการอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขา เทคโนโลยีการอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
เรื่อง อาหารกับสุขภาพ จัดทำโดย นางสาววันวิสา พรมศรี รหัสนักศึกษา ชั้น ปวส. 2 สาขา เทคโนโลยีการอาหาร

2 อาหารกับสุขภาพ สิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์อีกอย่างหนึ่ง คือ อาหาร เนื่องจากร่างกายต้องการอาหารเพื่อนำไปสร้างพลังงาน และทำให้ร่างกายเจริญเติบโต เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นเราควรรู้ว่าต้องรับประทานอย่างไรบ้าง จึงจะได้สารอาหารต่างๆครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ เพื่อให้ร่างกายของเรามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยเนื่องจากการบริโภคที่ไม่มีคุณภาพ

3 ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ
ผลทางร่างกาย ขนาดร่างกาย ปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อขนาดของร่างกายมีอยู่ 2 อย่าง คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมถ้านักเรียนรับประทานอาหารให้เพียงพอกับความต้องของร่างกาย ร่างกายก็จะมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ได้ ความสามารถในการต้านทานโรค หากร่างกายได้รับอาหารที่มีสารอาหารต่างๆครบถ้วน จะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพดี หากร่างกายได้รับเชื้อโรคก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่า ความมีอายุยืน ทั้งนี้เป็นการยืนยันว่าถ้าคนเรารับประทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมจะทำให้คนนั้นมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น ในปัจจุบันผู้ชายไทยมีอายุเฉลี่ย 68 ปี และผู้หญิงมีอายุยืน เฉลี่ย 72 ปี ผลทางอารมณ์และสติปัญญา หากอยู่ในภาวะบกพร่องทางโภชนาการ นอกจากจะมีผลทำให้การเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก ยังส่งผลถึงอารมณ์ และสติปัญญาด้วย

4 แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
1.รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทุกวัน ประเทศไทยได้แบ่งอาหารหลักออกเป็น 5 หมู่ โดยจัดอาหารที่มีสารอาหารคล้ายกันเข้าไว้ในหมู่เดียวกัน อาหารแต่ละชนิดจะประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ในปริมาณที่มากน้อยแตกต่างกัน ที่สำคัญคือ ไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่จะมีสารอาหารต่างๆ ครบในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ดังนั้นวันหนึ่งๆเราจึงต้องรับประทานหลายๆชนิด เพื่อให้ได้สารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ

5 2.รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย การรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมี จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้บริโภค อาจเป็นโรคท้องร่วงหรืออาหารเป็นพิษ ดังนั้น การเตรียมอาหารที่สะอาดจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการที่จะรับประทานอาหารนั้น

6 3.-รับประทานอาหารประเภทไขมันอย่างพอเหมาะ การรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคอ้วน และโรคอื่นๆ มากมาย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์ หรืออาหารประเภททอด เนื่องจากอาหารประเภทดังกล่าวมีไขมันสูง เมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปจะสะสมที่ผนังหลอดเลือด ก่อให้เกิดโรคดังที่กล่าวข้างต้น

7 4.รับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารสม่ำเสมอ เส้นใยอาหารได้จากผักผลไม้ทุกชนิด ถ้ารับประทานเส้นใยอาหารเป็นประจำจะช่วยให้ท้องไม่ผูก ระบบการขับถ่ายจะเป็นปกติ ลดไขมันในเส้นเลือด

8 5.ระมัดระวังการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง คนไทยมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 2 คือ คน ต่อประชากร 100,000 คน ข้อควรปฏิบัติ คือ รับประทานอาหารที่มีไขมันให้น้อยลง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารย่าง เผา ทอด ที่ไหม้เกรียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ

9 THE END


ดาวน์โหลด ppt สาขา เทคโนโลยีการอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google