งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 28 ม.ค. 2557 ณ ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์

2 ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ
วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น น. 09.20 น น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ 50 นาที พัก 20 นาที 10.30 น น. 11.20 น น. 61 63 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พัก 1 ชั่วโมง 13.10 น น. 65 วิทยาศาสตร์ พัก นาที 14.20 น น. 14.50 น น. 15.20 น น. 66 67 68 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ 30 นาที

3 ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3 วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ
วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น น. 94 คณิตศาสตร์ 90 นาที พัก 30 นาที 10.30 น น. 91 ภาษาไทย พัก 1 ชั่วโมง 13.00 น น. 93 ภาษาอังกฤษ

4 ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3 วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ วิชาที่สอบ
รหัสวิชา วิชาที่สอบ วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น น. 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาที พัก 30 นาที 10.30 น น. 92 สังคมศึกษา ฯ พัก 1 ชั่วโมง 13.00 น น. 13.40 น น. 14.20 น น. 96 97 98 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ 40 นาที

5 วันประกาศผล 19 มีนาคม 2557

6 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ
เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการ สำเร็จการศึกษา เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ในโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชาติ

7 สรุปผลการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555

8 ผลการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555
รายการ ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 วันสอบ 2 ก.พ. 56 2 – 3 ก.พ. 56 วันประกาศ 15 มี.ค. 56 จำนวนผู้เข้าสอบ 806, (98.23%) 763, (94.67%) จำนวนผู้ขาดสอบ 14, (1.77%) 42, ( 5.38 %) จำนวนศูนย์สอบ 267 307 จำนวนสนามสอบ 5,033 4,660 จำนวนวิชาที่สอบ 8

9 ระดับโรงเรียนและสนามสอบ
ปัญหาที่พบในปี กศ.2555 ระดับโรงเรียนและสนามสอบ

10 การส่งข้อมูลในระบบ O-NET
ไม่มี Username – Password ไม่ดำเนินการภายในเวลากำหนด ไม่อ่านคู่มือและวิธีการนำส่ง ข้อมูล ไม่แก้ไขข้อมูลโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน

11 การส่งข้อมูลในระบบ O-NET
ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง หลังจากที่ส่งในระบบ O-NET ระบุข้อมูลเด็กพิเศษไม่ถูกต้อง ขอแก้ไขข้อมูลเด็กพิเศษใน ภายหลัง

12 การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ไม่ตรวจสอบรายชื่อตาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบในวันที่ 5 ม.ค. 57 แจ้งข้อมูลผิดพลาดให้ สทศ. ช่วยแก้ไขในวันใกล้ สอบ

13 การปฏิบัติงานของสนามสอบ
เก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้า สอบส่งไม่ครบ รวบรวบซองบรรจุ กระดาษคำตอบใส่กล่องตอบ กลับไม่ครบ แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบ ภายหลัง

14 การปฏิบัติงานของสนามสอบ
ไม่ส่งกระดาษคำตอบของผู้ขาด สอบมาในซองกระดาษคำตอบ ทำกล่องบรรจุซอง กระดาษคำตอบกลับหาย ส่งกล่องบรรจุซอง กระดาษคำตอบกลับไม่ครบ ตามที่ สทศ.จัดให้ไป

15 การปฏิบัติงานของกรรมการคุมสอบ
ไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือการคุม สอบฯ อย่างเคร่งครัด เรื่อง การแจก-เก็บแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ ไม่ได้กำกับให้ผู้เข้าสอบเขียน ชื่อ-สกุลที่บนปกแบบทดสอบ

16 การปฏิบัติงานของกรรมการคุมสอบ
ไม่ได้ตรวจสอบการระบายรหัส ชุดข้อสอบบนกระดาษคำตอบ ไม่เข้าใจวิธีการระบายรหัสชุด ข้อสอบ แก้ปัญหาโดยไม่รายงานหัวหน้า สนามสอบ

17 ปัญหาที่พบในปี กศ.2555 ระดับศูนย์สอบ

18 การรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ
ไม่ได้ส่งเอกสาร O-NET 3 พร้อมกล่องบรรจุซอง กระดาษคำตอบ ไม่ได้ส่ง สทศ. 6 มา พร้อมกล่องบรรจุซอง กระดาษคำตอบ

19 การจัดส่งเอกสารสำคัญให้ สทศ.
การจัดส่งเอกสารรายงาน สรุปการดำเนินการจัดสอบ ฯ ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้น การสอบ การจัดส่งเอกสารรายงาน สรุปค่าใช้จ่าย ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ

20 ปีการศึกษา 2556

21 จำนวน น.ร., ร.ร., และสนามสอบ ชั้น น.ร. ร.ร. สนามสอบ ป.6 6908 97 48 ม.3 2768 36 31

22 มาตรฐานของการจัดสอบ มฐ.การบริหารการทดสอบ มฐ.บุคลากรด้านการทดสอบ
มฐ.การพัฒนาแบบทดสอบ มฐ.การพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ และการ ประมวลผล มฐ.การรายงานผล การนำผลไปใช้

23 มฐ.การบริหารการทดสอบ การจัดสนามสอบ แต่งตั้งผู้สังเกตการสอบ
แต่งตั้งตัวแทน สทศ. แต่งตั้งกรรมการสนามสอบ การรับ-ส่งแบบทดสอบ

24 มฐ.การบริหารการทดสอบ (ต่อ)
กล่องบรรจุแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ จำนวนชุดข้อสอบ การติดตามการบริหารการทดสอบ

25 กรุณาศึกษาจาก คู่มือ DVD การจัดสอบ

26 บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ
หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง/ กรรมการคุมสอบ ต้องปฏิบัติตามคู่มือการจัด สอบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินการในทุก สนามสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ

27 บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ (ต่อ-2)
ประสานงานกับศูนย์สอบ และดำเนินการตาม นโยบายและแนวปฏิบัติของศูนย์สอบอย่าง เคร่งครัด กรอกข้อมูลห้องสอบผ่านระบบทางเว็บไซต์ ภายในเวลาที่ สทศ. กำหนด !?!?!? เสนอชื่อคณะกรรมการที่ทำงานในระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

28 บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ (ต่อ-3)
เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบ เกี่ยวกับ สถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์การ สอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ รับ – ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุ กระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดสอบ จาก ศูนย์สอบ ตามวันและเวลาที่ศูนย์สอบนัด หมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย

29 บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ (ต่อ-4)
ดำเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความยุติธรรม และเป็นไป ตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด รวบรวมกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในแต่ละ ห้องสอบให้ครบถ้วนไม่ให้ตกหล่นที่สนามสอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ รวมทั้ง ส่งคืนแบบทดสอบทุกฉบับกลับคืน สทศ.

30 บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ (ต่อ-5)
ประสานงานกับศูนย์สอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ และ รายงานสรุปการดำเนินการจัดสอบระดับสนาม สอบให้ศูนย์สอบทราบ รายงานค่าสถิติจำนวนผู้เข้าสอบหลังเสร็จสิ้นการ สอบในแต่ละวิชา ผ่าน / ระบบ รายงานสถิติจำนวนผู้เข้าสอบ / ใส่ Username และ Password ของสนามสอบ

31 การจัดที่นั่งสอบและการแจก-เก็บรูปตัว U
หน้าห้อง โต๊ะกรรมการ 1 1 12 13 24 25 2 11 14 23 26 3 10 15 22 27 4 9 16 21 28 5 8 17 20 29 6 7 18 19 30 โต๊ะกรรมการ 2

32 ตัวอย่างหัวกระดาษคำตอบแบบลงข้อมูล

33 ตัวอย่างหัวกระดาษคำตอบสำรอง

34 การระบายคำตอบ ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายในวงกลมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ในแต่ละข้อ เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น ต้องระบายคำตอบให้เต็มวงกลม และห้ามระบายเกินวงกลม คำตอบที่เลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนคำตอบ ให้ใช้ยางลบในการลบคำตอบที่ ต้องการแก้ไขให้สะอาดก่อนระบายคำตอบใหม่ ห้ามใช้ ปากกาลบคำผิดหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นในการลบคำตอบ ตัวอย่างการระบายคำตอบ

35 ระเบียบการเข้าห้องสอบ
ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ ให้นั่งสอบจนหมดเวลา อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกา ธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

36 อุปกรณ์และหลักฐานแสดงตนของผู้เข้าสอบ
อุปกรณ์ใช้ในการสอบ หลักฐานใช้แสดงตน เพื่อเข้าห้องสอบ

37 แบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ
แบบทดสอบและกระดาษคำตอบจะบรรจุแยกซองกัน จำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบมีเท่ากับจำนวนผู้ เข้าสอบในห้องสอบนั้น (ไม่เกิน 30 คนต่อห้องสอบ) แต่ละสนามสอบจะมีแบบทดสอบสำรองและ กระดาษคำตอบสำรองในแต่ละวิชา (ห้ามเปิดซองหากไม่มี ความจำเป็นต้องใช้)

38 แบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ (ต่อ-2)
กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบจะระบุข้อมูลผู้เข้าสอบบน หัวกระดาษคำตอบไว้เรียบร้อยแล้ว กรรมการคุมสอบต้อง แจกให้ตรงกับผู้เข้าสอบ หากกระดาษคำตอบชำรุดหรือไม่ตรงกับผู้เข้าสอบให้ใช้ กระดาษคำตอบสำรอง

39 แบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ (ต่อ-3)
ซองแบบทดสอบแต่ละวิชาจะมีแถบสีแตกต่างกัน และแถบสีของซองแบบทดสอบจะเป็นสีเดียวกับ แถบสีของซองกระดาษคำตอบ ซองแบบทดสอบและซองกระดาษคำตอบจะถูก บรรจุลงในกล่องแยกตามวิชา และตามจำนวนห้อง สอบของแต่ละสนามสอบ ซองแบบทดสอบจะถูกปิดด้วย “เทปกาวพิเศษ แบบทำลายตัวเอง” เพื่อมิให้ถูกเปิดจนถึงห้องสอบ

40 แบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ (ต่อ-4)

41 แบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ (ต่อ-5)
กล่องบรรจุแบบทดสอบจะถูกปิดปากกล่องทุกด้านด้วย เทปกาวและจะถูกรัดด้วยสายรัด เพื่อป้องกันการเปิด

42 แบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ (ต่อ-6)
เมื่อศูนย์สอบรับกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุ กระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบแล้ว ต้องกระจายให้สนามสอบในตอนเช้าของวันสอบ โดยมี ตัวแทนศูนย์สอบและหัวหน้าสนามสอบเป็นผู้รับมอบ

43 แบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ (ต่อ-7)
การเปิดกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบ หัวหน้าสนามสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้เปิด กล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบ ก่อนเวลาตาม ตารางสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง ในวันสอบเท่านั้น โดยมี ตัวแทนศูนย์สอบเป็นสักขีพยานและลงนามในแบบฟอร์ม การเปิดกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบ

44 แบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ (ต่อ-8)
เมื่อสอบเสร็จ หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง ต้องนับ กระดาษคำตอบให้ครบถ้วนตามจำนวนทั้งผู้เข้าสอบและผู้ ขาดสอบ ใส่ซองปิดผนึกแล้วปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ แบบทำลายตัวเองต่อหน้ากรรมการคุมสอบทันที

45 แบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ (ต่อ-9)
เมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกวิชาให้นำซอง กระดาษคำตอบบรรจุลงในกล่องบรรจุซอง กระดาษคำตอบกลับ เพื่อนำส่งสถาบัน ทดสอบฯ ผ่านศูนย์สอบ ศูนย์สอบจะนับกล่องกระดาษคำตอบกลับให้ ครบถ้วนตามจำนวนของแต่ละสนามสอบ

46 แบบทดสอบ/กระดาษคำตอบ (ต่อ-10)
แบบทดสอบ เมื่อสอบเสร็จสนามสอบต้อง รวบรวมแบบทดสอบให้ครบตามที่ระบุไว้ หน้าซอง ก่อนรวบรวมบรรจุลงกล่อง สนามสอบต้องเก็บรักษาไว้ ห้ามมิให้ เผยแพร่ (แบบทดสอบทุกฉบับถือเป็นเอกสารลับทางราชการและ เป็นสมบัติของ สทศ.) ให้สนามสอบทำลายแบบทดสอบหลังการ ประกาศผล

47 กรรมการกลาง/ผู้สังเกตการสอบ
สนามสอบที่มีการสอบ 2 ระดับชั้น หากในระดับชั้นใดไม่ได้แต่งตั้งไว้ ให้กรรมการ กลาง-ผู้สังเกตการของอีกระดับชั้นหนึ่งทำหน้าที่ ทั้ง 2 ระดับชั้น

48 คณะตรวจเยี่ยมสนามสอบของศูนย์สอบ
4 คณะ ตรวจสภาพความพร้อมของสนามสอบ ประเมินความเหมาะสมของสนามสอบ ตรวจดูการดำเนินการสอบโดยทั่วไป

49 สทศ.จัดห้องแยกให้เฉพาะเด็กบาง ประเภท
เด็กพิเศษ สทศ.จัดห้องแยกให้เฉพาะเด็กบาง ประเภท

50 นัดหมายวันที่ 8-9 ก.พ.57 รับแบบทดสอบ ฯลฯ ที่ ศูนย์ ประสานการสอบอำเภอ หลังสอบเสร็จแต่ละวัน ส่งกล่อง กระดาษคำตอบ พร้อมซองเอกสาร ประกอบการสอบ ถึงศูนย์ประสานการสอบ อำเภอภายใน 2 ชม

51 เอกสารการจัดสอบ สทศ. 2 , สทศ. 3 สทศ. 5 สทศ. 6 O-NET 1 (รับ-ส่งแบบทดสอบ หน.-กก.) O-NET 2 (รับ-ส่งกล่องฯลฯ หน.-ศูนย์สอบ.) O-NET 5 รายงานผลของหน.สนามสอบ O-NET 7 รายงานผลของผู้สังเกตการสอบ ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน ใส่ซองเอกสารที่ได้รับไปในวันนี้ ส่งพร้อม กระดาษคำตอบ

52 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ สทศ.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนใน ความไม่โปร่งใสในการสอบ 4 ช่องทาง คือ 1. สายตรงผู้บริหาร 2. จดหมาย call center

53 การเงิน/หลักฐาน ค่ารับส่งแบบทดสอบ จ่ายตามจริงสนามสอบละ ไม่เกิน 800 บาท/วัน (หน.สนามสอบเขียนเบิก ตามแบบ ) ค่าเบี้ยเลี้ยง (กก.ทุกคนเซ็นรับเงินตามแบบ) หน.สนามสอบ 550 บาท กก.คุมห้องสอบ /กก.กลาง /ผู้สังเกตการ 450 บาท ภารโรง 250 บาท ค่ารถกรรมการ จ่ายตามจริง ไม่เกิน 100 บาท (กก.เขียน เบิก คนละ 1 ใบ) ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่ควบคุม นร.เดินทางมาสอบ คนละ 450 บาท และค่ารถ นร. คนละ 20 บาท ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน ส่งพร้อม กระดาษคำตอบ (ใส่ซองแยกต่างหากกับเอกสารการจัดสอบ

54 ประชุมกก.สนามสอบ อำเภอปากเกร็ด 6 ก.พ.2557 เวลา น. ณ ร.ร. วัดบางพูดใน (แก้ไขจากเดิมที่แจ้งในวันประชุม หน.สนามสอบ) อำเภอบางใหญ่ 4 ก.พ.2557 เวลา น. ณ ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อำเภอบางบัวทอง 5 ก.พ.2557 เวลา น. ณ ร.ร. ชุมชนวัดบางไผ่ อำเภอไทรน้อย 6 ก.พ.2557 เวลา น. ณ ร.ร. วัดไทรใหญ่

55 ขอขอบคุณและสวัสดี ศูนย์สอบ สพป.นนทบุรี 2


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google