งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
การประชุมชี้แจง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ มกราคม 2555 โดย ศูนย์สอบ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ศูนย์สอบย่อย สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

2 โครงสร้างบริหารงานการจัดสอบ I-NET สช.จ.นธ. ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ + ผู้แทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ นักการภารโรง (ต้น/กลาง/ปลาย) คณะกรรมการกลาง คณะกรรมคุมสอบ ต้น กลาง ปลาย

3 เน้น..... ความโปร่งใส ยุติธรรม และปฏิบัติตามคู่มือโดยเคร่งครัด แบบทดสอบทุกฉบับต้องส่งกลับคืน สทศ. จะมีการตรวจสอบคณะกรรมการฯ ย้อนหลัง ข้อมูลและเอกสารจัดสอบครบถ้วน

4 ปัญหาการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2554
ระดับ โรงเรียน/สนามสอบ (ประมวลในภาพรวมจากรายงาน) 􀂅 ส่งรายชื่อนักเรียนผิดพลาดบ้าง ข้อมูลนักเรียนไม่ถูกต้อง และมีนักเรียนตกหล่น 􀂅 โรงเรียนไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากส่งผ่าน เว็บไซต์ และไม่ได้ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ 􀂅 กรรมการระดับสนามสอบมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ไม่ดีเท่าที่ควร 􀂅 กรรมการคุมสอบมีการเปลี่ยนแปลง/ไม่มาปฏิบัติหน้าที่

5 ข้อมูลการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2555
ศูนย์สอบ สช.จ.นธ.

6

7

8

9

10 ตารางสอบ I-NET ตอนต้น ปีการศึกษา 2555

11 ตารางสอบ I-NET ตอนกลาง ปีการศึกษา 2555

12 ตารางสอบ I-NET ตอนปลาย ปีการศึกษา 2555

13 ระเบียบการเข้าห้องสอบ
1. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ 3. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ 6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา 7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

14 การจัดห้องสอบ I-NET ปีการศึกษา 2555

15 อุปกรณ์ที่ใช้สอบ I-NET ปีการศึกษา 2555
เฉพาะระดับตอนต้น สทศ. จัดให้

16 ข้อสอบ I-NET ปีการศึกษา 2555

17 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2555

18 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2555

19 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2555
ผู้เข้าสอบต้องลงชื่อด้วยปากกาให้ถูกต้อง ฝนกรณีขาดสอบ ฝนกรณียกเลิก กรรมการคุมสอบต้องลงชื่อ ทั้ง ๒ คน ห้ามขีดเขียนใดๆ ลงบนบาร์โค๊ด

20 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2554
กรรมการคุมสอบต้องลงชื่อ ทั้ง ๒ คน ผู้เข้าสอบจะต้องกรอกให้ครบถ้วนและลงชื่อให้ถูกต้อง

21 ผู้เข้าสอบต้องลงชื่อด้วยปากกาให้ตรงตามกระดาษคำตอบ
ผู้คุมสอบโปรดสังเกต สทศ.๒ มี ๒ ใบ ผู้เข้าสอบต้องลงชื่อให้ครบและเหมือนกัน สทศ.1 ผู้เข้าสอบต้องลงชื่อด้วยปากกาให้ตรงตามกระดาษคำตอบ - ขาดสอบ - กรณีขาดสอบ

22 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2555

23 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2555
ข้อควรระวัง

24

25 การสอบ I-NET

26 การสอบ I-NET


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google