งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาและประยุกต์ใช้หน่วยการสร้างในขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์แบบหลายจุดประสงค์บนคลังข้อมูลเจเมทัล Study of Building-Box in Evolutionary algorithm in multi-objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาและประยุกต์ใช้หน่วยการสร้างในขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์แบบหลายจุดประสงค์บนคลังข้อมูลเจเมทัล Study of Building-Box in Evolutionary algorithm in multi-objective."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาและประยุกต์ใช้หน่วยการสร้างในขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์แบบหลายจุดประสงค์บนคลังข้อมูลเจเมทัล Study of Building-Box in Evolutionary algorithm in multi-objective on Library jMetal โดยนายวีรชัย เลขาโสภณ รหัส นายสัญญลักษณ์ ผลเลขา รหัส ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Outlines การใช้งาน jmetal ทดลองปัญหาบนโปรแกรม jmetal
BTS Train Problem Optimization BTS Train Problem Test Results สรุป สิ่งที่ต้องทำต่อไป

3 การใช้งานโปรแกรมใน jMetal

4 jMetal ประกอบด้วย Packages

5 ปัญหาจำลอง Trap5 T1 คือ Interleaved symmetric 5-bit Trap
T2 คือ Complement of T1

6 ผลการทดลองปัญหา Trap5 จากการทดลองปัญหา Trap5 ทำให้เราทราบว่า เราต้องสร้างปัญหาอย่างไร define problem ไว้ในส่วนไหนของโปรแกรมและเรียกใช้อย่างไร

7 BTS Train Problem Optimization
กำหนดค่าตัวแปร(สภาพแวดล้อม) เพื่อใช้ ในการคำนวน หาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องใช้ใน การคำนวน และ สร้างเป็นฟังก์ชั่นการ ทำงาน สร้าง simulator เพื่อใช้ในการจำลอง ฟังก์ชั่นการทำงานที่ได้สร้างขึ้นก่อนหน้า การเขียนโปรแกรมตาม simulator การทดสอบการทำงานของโปรแกรมเพื่อ หาข้อผิดพลาด ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำการเชื่อมต่อโปรแกรมเข้ากับคลัง โปรแกรม Jmetal เพื่อหาค่าที่เหมะสม

8 BTS Train Problem Optimization
ตัวแปรที่กำหนดเพื่อใช้ในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อสร้างเป็นปัญหาต้นแบบ ข้อกำหนด(ตัวแปร) จำนวน หน่วย จำนวนชั่วโมง A ชั่วโมง Part time A’ ชั่งโมง ปริมาณความจุรถสุทธิ C คน จำนวนสถานี S สถานี จำนวนสถานีที่ให้บริการ S’ ระยะห่างระหว่างสถานี G นาที ปริมาณผู้โดยสารแต่ละสถานี P คน/นาที ความถี่ในการปล่อยรถไฟฟ้า F เที่ยว/ชม.

9 BTS Train Problem Optimization
ข้อกำหนด(ตัวแปร) จำนวน หน่วย ปริมาณรถไฟฟ้าที่ใช้ในการให้บริการ x คัน/ชั่วโมงการทำงาน ระยะเวลาในการรอของผู้โดยสาร y วินาที/คน

10 BTS Train Problem Test Results
เมื่อทำการเปรียบเทียบจากแนวโน้มที่ได้ทำการออกแบบก่อนหน้า จะพบว่า แนวโน้มการทำงานนั้นมีความถูกต้องโดยชุดข้อมูลที่ได้นั้นจะมีปริมาณ ข้อมูลมากกว่า และ ขอบเขตการทำงานกว้างกว่า เนื่องจากรายละเอียดใน การ Opimazation ปัญหาตามสภาพแวดล้อมต่างๆ Pareto Front Pareto Front

11 BTS Train Problem Test Results
เมื่อกำหนดให้ปริมาณผู้โดยสารที่เข้ารับบริการคงที่เสมอ 15/ 16/ 40/ 70/2.8096 35/ 16/ 70/ 37/ เมื่อกำหนดให้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผู้โดยสารในแต่ละชั่วโมงการทำงานจะเห็นว่าแนวโน้มกราฟเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 70/

12 BTS Train Problem Test Results
เมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณความจุของรถไฟฟ้า จะพบว่า แนวโน้มของเวลาของกราฟปรับลดลง เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง ปริมาณความจุของไฟฟ้า และ เปลี่ยนแปลงปริมาณกรเข้าใช้บริการของผู้โดยสารจะพบว่า แนวโน้มกราฟก้อจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม

13 BTS Train Goal Results การหาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของวัตถุประสงค์ 2 อย่าง เวลารอเฉลี่ยของคนที่มาใช้บริการที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมต่างๆ จำนวนรถที่เหมาะสมกับปริมาณคนรอต่อชั่วโมงที่สอดคล้องกัน สร้าง Pareto Front ที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ

14 สรุป การทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน การทดลองปัญหาอื่นกับคลังโปรแกรม Jmetal
เป็นการทดลองเพื่อทดสอบโปรแกรมในคลังโปรแกรม jmetal กับปัญหาแบบ multi- objective เพื่อทราบถึงการ define problem การกำหนดค่าฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อให้โปรแกรมใน jmetal แก้ปัญหาได้ การ Optimization และ ทดลองต้นแบบปัญหาการทำงาน เป็นส่วนการนำ concept การออกแบบก่อนหน้านี้มาทำการพัฒนาเป็นปัญหาที่สามารถใช้ งานได้ในคลังโปรแกรม Jmetal นำต้นแบบที่ได้ทำการพัฒนาแล้วมาทำการมดสอบเพื่อหาขอบเขตการทำงานของปัญหา ในสภาพแวดล้องต่างๆ

15 สิ่งที่จะทำต่อไป การพัฒนาต้นแบบปัญหาให้มีความถูกต้องในการทำงานมากยิ่งขึ้น การนำต้นแบบปัญหาไปเชื่อมต่อเข้ากับ คลังโปรแกรม Jmetal และสามารถ สร้างชุดข้อมูลที่มีความถูกต้องในการทำงาน การใช้ คลังโปรแกรม Jmetal ทำการวิเคราะห์ชุดข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ เหมาะสมสำหรับปัญหาที่กำหนดขึ้น ในสภาพแวดล้อมต่างๆ วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทำงานของ คลังโปรแกรม Jmetal และสรุปผลการ ทำงาน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาและประยุกต์ใช้หน่วยการสร้างในขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์แบบหลายจุดประสงค์บนคลังข้อมูลเจเมทัล Study of Building-Box in Evolutionary algorithm in multi-objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google