งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

New Trade Theory ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "New Trade Theory ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 New Trade Theory ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ
EC451 Lecture 12 New Trade Theory ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

2 Trade based on increasing returns to scale:
Standard trade models อธิบายการค้าว่าเกิดจากความแตกต่างของประเทศคู่ค้า (technology, factor endowments) ดังนั้น trade น่าจะเกิดขึ้นระหว่าง developed countries กับ developing countries ในความเป็นจริง การค้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่าง advanced industrial countries

3 Traditional trade theory New trade theory
Constant returns to scale Increasing returns to scale Perfect competition Imperfect competition Every country experience gains An individual country may from trade in the aggregate loose from trade Additional gains from trade: – increased competition – exploitation of scale economies 3

4 Applications of New Trade Theory
economies of scale imperfect competition Monopolistic competition Inter-industry trade VS intra-industry trade Locations of Industry

5 Types of Economies of Scale
External economies of scale ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่ออุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่ขึ้น (จำนวน firms มากขึ้น การผลิตรวมของอุตสาหกรรมสูงขึ้น) the size of the industry Internal economies of scale ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อหน่วยผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้น (ปริมาณการผลิตสูงขึ้น) The size of the firm

6 Trade based on Economies of Scale.

7 เมื่อการผลิตมี Economies of Scale
Convex PPF สมมติ สองประเทศเหมือนกันทุกประการ ทั้งสองประเทศมี Factor Endowment เหมือนกันทั้งปริมาณและสัดส่วน ทั้งสองประเทศมี Production Technology เหมือนกันในทุกสินค้า ผู้บริโภคทั้งสองประเทศมีรูปแบบความพอใจในการบริโภคเหมือนกัน Trade อาจเกิดขึ้นได้ แต่ละประเทศอาจจะมี Complete Specialization ในสินค้าคนชนิด Gains from trade เกิดจาก scale economies ทำนาย Trade patterns ไม่ได้ว่าใครจะส่งออกอะไร อาจขึ้นกับ historical antecedence

8 Imperfect Competition
monopoly Oligopoly Monopolistic competition

9 A Review of Monopoly

10 Monopolistic Competition
Differentiated Products เผชิญกับ downward sloping demand Internal Economies of Scale Downward sloping AC Easy entry and exit zero (economic) profits in equilibrium P=AC

11 Production and Pricing Under Monopolistic Competition.

12 Inter-industry Trade Cloth Food Italy (K-abundant) China (L-abundant)

13 Intra-Industry Trade

14 Intra-industry Trade การค้าส่วนใหญ่ในตลาดโลกเป็น intra-industry trade
Thailand ส่งออก clothes (T-shirts, Underwears) นำเข้า clothes (coats, jackets) China ส่งออก car parts (seat covers, wiring harness) นำเข้า car parts (brakes, windshield wiper).

15 Basic framework for Intra-industry Trade
ผู้บริโภคชอบให้มีความหลากหลายในสินค้า varieties of cars (passenger cars, SUVs, pick-up,etc.) รถแต่ละประเภทก็อยากให้มีตัวเลือกหลายๆยี่ห้อ ความแตกต่างของสินค้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะอธิบายปรากฏการณ์ Intra-industry Trade ถ้ามี demand for Lexus ในประเทศไทย ทำไม Toyota ไม่ตั้งโรงงานผลิต Lexus ในไทย ทำไมต้องผลิต Lexus ในญี่ปุ่น แล้วขายทั้งในญี่ปุ่นและไทย Hilux ผลิตในไทย There must be economies of scale ต้นทุนต่อหน่วย ลดลงเมื่อจำนวนผลิตมากขึ้น

16 Assumptions of Monopolistic Competition Models of Trade
Consumers ชอบความหลากหลาย บางคนชอบรถ sedan บางคนชอบรถ SUV บางคนชอบรถ compact มีความอ่อนไหวต่อราคา แต่ไม่สมบูรณ์ หากราคาสูงขึ้น demand รถลง บางส่วน Firms มี internal economies of scale เผชิญกับ downward sloping demand zero (economic) profits in equilibrium

17 ผลของTrade ใน monopolistic competition model
ขนาดตลาดใหญ่ขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยและราคาสินค้าลดลง ผู้บริโภคมีสินค้าให้เลือกบริโภคได้หลากหลายขึ้น

18 สรุป เมื่อเกิด Internal Economies of scale ต้นทุนต่อหน่วยแปรผกผันกับปริมาณการผลิตของหน่วยผลิต เมื่อเกิด External Economies of scale ต้นทุนต่อหน่วยแปรผกผันกับปริมาณการผลิตของทั้งอุตสาหกรรม ใน monopolistic competition แต่ละ firm มี monopoly power ในระดับหนึ่งเนื่องจากสินค้าที่ผลิตมี product differentiation แต่ก็ยังคงต้องแข่งขันกับ other firms ในด้านราคา

19 สรุป (cont.) Gains from trade ใน Monopolistic competition model คือ การที่ต้นทุนต่อหน่วยและราคาสินค้าลดลง รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคมีสินค้าที่หลากหลายให้เลือกบริโภคได้ Monopolistic competition model of trade ทำนายการเกิด intra-industry trade แต่ไม่สามารถทำนายได้ถึง Location of production Monopolistic competition model of trade ไม่มีการทำนายเรื่องผลกระทบของ Trade ต่อ income distribution ภายในประเทศ


ดาวน์โหลด ppt New Trade Theory ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google