งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Specific Factor Model ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Specific Factor Model ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Specific Factor Model ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ
EC451 Lecture 11 Specific Factor Model ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

2 Capital, skilled labour of X, skilled labour of Y
Specific Factors : ปัจจัยการผลิตบางอย่างเคลื่อนย้ายระหว่าง sector ไม่ได้ อย่างน้อยในระยะสั้น Capital, skilled labour of X, skilled labour of Y Natural resources เช่น ที่ดิน 2

3 Heckscher-Ohlin model Specific factors model 2x2x2 model 3x2x2 model
ปัจจัยฯเคลื่อนย้ายระหว่าง sector ได้ ปัจจัยฯชนิดหนึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้เฉพาะ sector จึงเคลื่อนย้ายไม่ได้ Long-run model Short-run model เมื่อ free trade เจ้าของปัจจัยฯที่ ? ใช้เข้มข้นในอุตฯส่งออกมี real return สูงขึ้นเจ้าของปัจจัยฯที่ใช้เข้มข้นในอุตฯนำเข้า มี real return ลดลง 3

4 Production Function QF = QF (TF, LF) Manufacturing Sector
QM = QM (KM, LM) Food Sector QF = QF (TF, LF) The full employment of L: LM + LF = L The full employment of K: KM = K The full employment of T: TF = T

5 Demand for Labor (L) The demand for labor in the manufacturing sector : MPLM x PM = wM The demand for labor in the food sector : MPLF x PF = wF

6 Equilibrium of the Labor Market
Wage rate, W VMPLM=PM X MPLM (Demand curve for labor in manufacturing) VMPLF= PF X MPLF (Demand curve for labor in food) W1 1 Labor used in manufactures, LM Labor used in food, LF L1M L1F Total labor supply, L

7 Labor market equilibrium
VMPLM VMPLF Return to KM Return to TF w w Return to LM Return to LF OM OF LM LF 7

8 Equilibrium Equilibrium wage in the manufacturing sector :
MPLM x PM = w Equilibrium wage in the food sector : MPLF x PF = w

9 Relative Price in Autarky
At the production point -MPLF/MPLM = -PM/PF Slope = -(PM /PF)1 1 Q1F Q1M Output of manufactures, QM Output of food, QF PP

10 Relative Price changes after Trade
สมมติ ส่งออก Manufactures นำเข้า Food Output of manufactures, QM Output of food, QF Slope = - (PM /PF)1 PP 1 Q1F Q1M 2 Q2F Q2M Slope = - (PM /PF) 2

11 A Rise in the Price of Manufactures
สมมติ PM สูงขึ้น ขณะที่ PF คงที่ Wage rate, W PM 2 X MPLM 10% upward shift in labor demand PF 1 X MPLF PM 1 X MPLM 2 W 2 Wage rate rises by less than 10% 1 W 1 Labor used in manufactures, LM Amount of labor shifted from food to manufactures Labor used in food, LF

12 PM เพิ่มขึ้น 10% (PF คงที่): ผลต่อแรงงาน
เมื่อ PM เพิ่มสูงขึ้น ค่าจ้างแรงงาน (w) เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ PM เพราะเมื่อ manufacturing sector มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น (ปัจจัยการผลิตอื่นคงที่) จะทำให้ marginal product of labor ใน sector M ลดลง ดังนั้น ไม่แน่ว่า welfare ของ labor เพิ่มขึ้นหรือลดลง

13 PM เพิ่มขึ้น 10% (PF คงที่): ผลต่อเจ้าของปัจจัยทุน (ปัจจัยเฉพาะในการผลิต M)
ความต้องการขยายการผลิต M ทำให้ demand for KM สูงขึ้น แรงงานใน Sector M ที่เพิ่มเข้ามา ทำให้ยิ่งต้องการ KM มากขึ้น ยิ่งแรงงานเข้ามาสู่ Sector M มาก Marginal Product of Capital ยิ่งสูง ค่าจ้าง KM ปรับตัวสูงขึ้นยิ่งกว่าการเพิ่มขึ้นของ PM ดังนั้น Owners of capital มี welfare เพิ่มขึ้นแน่นอน

14 PM เพิ่มขึ้น 10% (PF คงที่): ผลต่อเจ้าของปัจจัยที่ดิน (ปัจจัยเฉพาะในการผลิต F)
ความต้องการผลิต F ลดลงทำให้มี demand for TF ลดลง การสูญเสียแรงงานของ Sector F ยิ่งทำให้ต้องการใช้ TF ลง ยิ่งแรงงานออกไปจาก Sector F มาก Marginal Product of Land ยิ่งต่ำ ค่าจ้าง TF ปรับตัวลดลง ดังนั้น Owners of Land มี welfare ลดลงแน่นอน

15 สรุปผลกระทบของ Trade ต่อ Income Distribution ใน Specific Factor Model
ราคาสินค้า EX สูงขึ้น เมื่อเทียบกับราคาสินค้า IM ปัจจัยเฉพาะในการผลิตสินค้าส่งออกมี real return สูงขึ้น ปัจจัยเฉพาะในการผลิตสินค้านำเข้ามี real return ลดลง ปัจจัยการผลิตที่เคลื่อนย้ายได้ระหว่าง sector ส่งออกและนำเข้า ไม่แน่ว่าจะมี real return เพิ่มขึ้นหรือลดลง 15


ดาวน์โหลด ppt Specific Factor Model ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google