งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Simple Tense Nouns.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Simple Tense Nouns."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Simple Tense Nouns

2 Nouns นาม ( Nouns ) คือคำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ และสิ่งของ สถานที่ และความรู้สึกนึกคิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. นามนับได้ ( Countable Nouns ) หมายถึง สิ่งต่างๆที่เราสามารถนับจำนวนได้ มี 2 รูปคือ 1.1 เอกพจน์ ( Singular ) คือสิ่งที่มีจำนวนเดียว เช่น a dog, a man, a book, a chair 1.2 พหูพจน์ ( Plural ) คือสิ่งที่มีมากกว่าหนึ่ง เช่น dogs, men, books, chairs

3 2. นามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns ) หมายถึง
สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง หรือมีขนาดเล็กและไม่อยู่ในวิสัยที่จะนับได้ เช่น water, tea, sugar, air

4 แบบฝึกหัด คำสั่ง จงเลือกคำนามที่กำหนดให้ใส่ไว้ให้ถูกประเภทของนามนั้นๆ
mangoes money ink buffalo rice ice – cream bus box girls water

5 นามนับได้ นามนับไม่ได้
นามนับได้ นามนับไม่ได้ นามนับได้ นามนับไม่ได้

6 เฉลย นามนับได้ girl นามนับไม่ได้ mango buffalo bus box money
ink นามนับไม่ได้ rice ice –cream water ice


ดาวน์โหลด ppt Present Simple Tense Nouns.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google