งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ
Data type and Operator ••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 ตัวแปรในภาษาซี ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ในหน่วยความจำของ คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการ ทำงาน ของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียกหน่วยความจำใน ตำแหน่งนั้นด้วย เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปรที่เก็บเอาไว้

3 ชนิดของข้อมูล ภาษาซีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีชนิดของข้อมูลให้ใช้งานหลาย อย่างด้วยกัน ซึ่งชนิดของข้อมูลแต่ละอย่างมีขนาดเนื้อที่ที่ใช้ ในหน่วยความจำที่แตกต่าง กัน และเนื่องจากการที่มีขนาดที่ แตกต่างกันไป ดังนั้นในการเลือกใช้งานประเภทข้อมูลก็ควร จะคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งาน ด้วย สำหรับประเภท ของข้อมูลมีดังนี้คือ

4 ชนิดของข้อมูล

5 รูปแบบในการประกาศตัวแปรในภาษา C
การสร้างตัวแปรขึ้นมาใช้งานจะเรียกว่า การประกาศตัวแปร โดยเขียนคำสั่งให้ ถูกต้องตามแบบการประกาศตัวแปร แสดงดังนี้ type name; type : ชนิดของตัวแปร name : ชื่อของตัวแปร ซึ่งต้องตั้งให้ถูกต้องตามหลักของภาษา C

6 การตั้งชื่อตัวแปร 1. ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้น ตัวต่อไปจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรได้ ความยาวไม่ เกิน 31 ตัว 2. ชื่อตัวแปรควรสื่อความหมายของตัวแปรเพื่อป้องกันความสับสนของการพิจารณา โปรแกรม 3. ห้ามตั้งชื่อตรงกับคำสงวนในภาษาซี ซึ่งมี 33 คำ ดังนี้

7 ตัวดำเนินการ(operator)
1. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์(mathematical operators) สัญลักษณ์     การดำเนินการ           ตัวอย่าง + การบวก 2+5 ผลลัพธ์ 7 - การลบ 7-4 ผลลัพธ์ 3 * การคูณ 2*6 ผลลัพธ์ 12 / การหาร 8/2 ผลลัพธ์ 4 % การหารหาเศษ 9%4 ผลลัพธ์ 1

8 2. ตัวดำเนินการความสัมพันธ์หรือการเปรียบเทียบ(relational operators)
สัญลักษณ์           การดำเนินการ           ตัวอย่าง < น้อยกว่า 2<3 ผลลัพธ์ จริง(1) มากกว่า 2>3 ผลลัพธ์ เท็จ(false)(0) <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2<= 3 ผลลัพธ์ จริง(true) >= มากกว่าหรือเท่ากับ 2>= 3 ผลลัพธ์ เท็จ(false) == เท่ากับ 4==4 ผลลัพธ์ จริง(true) != ไม่เท่ากับ 2!= 2 ผลลัพธ์ เท็จ(false)

9 3. ตัวดำเนินการตรรกะ(logical operators)
สัญลักษณ์           การดำเนินการ          ตัวอย่าง && และ (AND) (2<3)&&(3>1) ผลลัพธ์ จริง || น้อยกว่า (OR) (2>3)||(4<1) ผลลัพธ์ เท็จ(false) ! ไม่ (NOT) !(2> 3) ผลลัพธ์ จริง(true)

10 4. ตัวดำเนินการกำหนดค่า(assignment operators)
สัญลักษณ์                 การดำเนินการ                 ตัวอย่าง = กำหนดค่า (assignment) a=2 ความหมายคือ กำหนดให้a มีค่าเป็น2 += การบวก (addition) a+=b ความหมายคือ(a=a+b) *= การคูณ (multiplication) a*=b ความหมายคือ(a=a*b) -= การลบ (subtraction) a-=b ความหมายคือ(a=a-b) /= การหาร (division) a/=b ความหมายคือ(a=a/b) %= การหารหาเศษ (remainder) a%=b ความหมายคือ(a=a%b) ++ เพิ่มค่า (increment) a++  หรือ ++a ความหมายคือ a=a+1 -- ลดค่า (decrement) a--  หรือ --a ความหมายคือ a=a-1

11 ลำดับการดำเนินการของตัวดำเนินการ (operator precedence)

12 Q&A


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google