งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการดำเนินการ 1. คัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมกับการจัดเก็บ ในระบบออนไลน์จะต้อง เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับส่วนตัว และ ความลับทางราชการ 2. ดำเนินการให้มีการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการดำเนินการ 1. คัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมกับการจัดเก็บ ในระบบออนไลน์จะต้อง เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับส่วนตัว และ ความลับทางราชการ 2. ดำเนินการให้มีการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการดำเนินการ 1. คัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมกับการจัดเก็บ ในระบบออนไลน์จะต้อง เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับส่วนตัว และ ความลับทางราชการ 2. ดำเนินการให้มีการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน โดยเข้าใน website : https://drive.google.com และสมัคร ตามรายละเอียดที่กำหนดhttps://drive.google.com 3. สอนเจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา อายุรศาสตร์ให้สามารถ ดำเนินการเข้าใช้งานได้ 4. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปัจจุบัน 5. มีการประเมินผลการใช้งาน วิธีการดำเนินการ 1. คัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมกับการจัดเก็บ ในระบบออนไลน์จะต้อง เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับส่วนตัว และ ความลับทางราชการ 2. ดำเนินการให้มีการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน โดยเข้าใน website : https://drive.google.com และสมัคร ตามรายละเอียดที่กำหนดhttps://drive.google.com 3. สอนเจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา อายุรศาสตร์ให้สามารถ ดำเนินการเข้าใช้งานได้ 4. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปัจจุบัน 5. มีการประเมินผลการใช้งาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 2. เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ในเวลาไม่เกิน 1 นาที 3. ข้อมูลที่ได้รับการเก็บเป็นไปตามระบบการ เก็บ 4. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล / แบ่งปัน กับ เพื่อนร่วมงานได้อย่างรวดเร็ว 5. สามารถสร้าง และแก้ไขข้อมูลบนออนไลน์ ได้ตลอดเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 2. เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ในเวลาไม่เกิน 1 นาที 3. ข้อมูลที่ได้รับการเก็บเป็นไปตามระบบการ เก็บ 4. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล / แบ่งปัน กับ เพื่อนร่วมงานได้อย่างรวดเร็ว 5. สามารถสร้าง และแก้ไขข้อมูลบนออนไลน์ ได้ตลอดเวลา ตัวอย่าง ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 1. ข้อมูลที่นำไปเก็บไว้ใน google drive ควรเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับ เพราะว่าข้อมูลอาจถูก Hack ได้ 2. ต้องมีการทำสำรองข้อมูลระบบอื่นไว้ด้วย ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 1. ข้อมูลที่นำไปเก็บไว้ใน google drive ควรเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับ เพราะว่าข้อมูลอาจถูก Hack ได้ 2. ต้องมีการทำสำรองข้อมูลระบบอื่นไว้ด้วย ลงทะเบียนเข้าใช้งาน พื้นที่เก็บเอกสาร สำหรับสร้าง Folder หรือ File และ Upload เอกสาร รูปที่ 1 เข้า website : https://drive.google.com รูปที่ 2 หน้าหลักของ Google เอกสาร (gmail) รูปที่ 3 การแบ่งปันข้อมูลของ Google เอกสาร (gmail) คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการแบ่งปัน คลิกที่ใช้งานร่วมกัน และพิมพ์ E-mail ของผู้ที่ต้องการข้อมูล ปัญหาการบริหารเอกสาร 1. เอกสารมีจำนวนมาก ยากต่อการเข้าถึง ข้อมูล 2. เอกสารสูญหาย 3. สิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น ชั้นเก็บ แฟ้ม ตู้ เก็บเอกสาร พื้นที่ กระดาษ เป็นต้น 4. ไม่สามารถหาข้อมูลแทนกันได้ วิธีแก้ปัญหา 1. Scan เอกสาร เพื่อจัดเก็บเป็นระบบ อิเลคทรอนิกส์ 2. เลือกหาวิธีการจัดเก็บสำรองข้อมูลทาง ระบบออนไลน์ เช่น cloud, drop box, google drive เป็นต้น 3. เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใช้ระบบต่างๆ แล้ว และ ตัดสินใจเลือกระบบ google drive เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้ ง่าย ไม่ยุ่งยาก และ เหมาะสมกับทรัพยากรที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานประจำ ปัญหาการบริหารเอกสาร 1. เอกสารมีจำนวนมาก ยากต่อการเข้าถึง ข้อมูล 2. เอกสารสูญหาย 3. สิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น ชั้นเก็บ แฟ้ม ตู้ เก็บเอกสาร พื้นที่ กระดาษ เป็นต้น 4. ไม่สามารถหาข้อมูลแทนกันได้ วิธีแก้ปัญหา 1. Scan เอกสาร เพื่อจัดเก็บเป็นระบบ อิเลคทรอนิกส์ 2. เลือกหาวิธีการจัดเก็บสำรองข้อมูลทาง ระบบออนไลน์ เช่น cloud, drop box, google drive เป็นต้น 3. เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใช้ระบบต่างๆ แล้ว และ ตัดสินใจเลือกระบบ google drive เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้ ง่าย ไม่ยุ่งยาก และ เหมาะสมกับทรัพยากรที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานประจำ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการดำเนินการ 1. คัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมกับการจัดเก็บ ในระบบออนไลน์จะต้อง เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับส่วนตัว และ ความลับทางราชการ 2. ดำเนินการให้มีการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google