งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.อารักษ์ R3 พ.หทัยรัตน์ R2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.อารักษ์ R3 พ.หทัยรัตน์ R2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.อารักษ์ R3 พ.หทัยรัตน์ R2
GRAND ROUND พ.อารักษ์ R3 พ.หทัยรัตน์ R2

2 CASE ผู้ป่วยหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักศึกษา
ผู้ป่วยหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักศึกษา Chief complaint มีความดันโลหิตสูง Present illness ผู้ป่วยมาฝากครรภ์ตามนัดปกติ ไม่มีปวดศีรษะ ไม่มีตาพร่ามัว ไม่จุกแน่นใต้ลิ้นปี ลูกดิ้นดี ไม่มีน้ำเดิน ตรวจพบความดันโลหิตสูง 163/118 mmHg วัดซ้ำ 171/129  180/130 mmHg, urine albumin negative ส่ง admit LR

3 History Past history Family history ปฏิเสธโรคประจำตัว
ปฏิเสธแพ้ยาแพ้อาหาร Family history มารดาเป็นโรคโลหิตจาง (ไมทราบชนิด)

4 ANC History Primigravidarum 1st ANC GA 22 wk by LMP (8 ก.ค. 53 x 7วัน)
Lab I ปกติ Thalassemia screening MCV 72.7 fl, DCIP positive Hb typing : Heterozygous alpha thalassemia 1 (SEA type) สามี : Hb typing normal PCR negative for alpha thalassemia 1

5 อาการปกติ ปกติ รู้สึกลูกดิ้น ปกติ ลูกดิ้นดี วันที่ 13 ธ.ค. 2553
10 ม.ค 17 ม.ค อาการผิดปกติ อาการปกติ ปกติ รู้สึกลูกดิ้น ปกติ ลูกดิ้นดี อาการบวม - น้ำหนัก 48.8kg 49.6kg 50.4kg ความดันโลหิต 128/99 144/110  140/100 125/98 ปัสสาวะ Alb-, Sugar- ความสูงมดลูก 22cm. 26cm. 28cm. ท่าเด็ก Vertex ระดับส่วนนำ Floating เสียงหัวใจ +ve อายุครรภ์ 22wk by LMP 26wk by LMP 27wk by LMP การรักษา Nataral1x1pc Chalk tab 1x1 pc Admit work up hypertension

6 ปกติ ลูกดิ้นดี วันที่ 7 ก.พ. 2554 21 ก.พ. 2554 7 มี.ค. 2554
7 ก.พ 21 ก.พ 7 มี.ค อาการผิดปกติ ปกติ ลูกดิ้นดี อาการบวม - น้ำหนัก 51.1kg 52.0kg 51.0kg ความดันโลหิต 142/103 156/119  140/100 163/118  180/110 ปัสสาวะ Alb-, Sugar- ความสูงมดลูก 30cm. 32cm. 33cm. ท่าเด็ก Vertex ระดับส่วนนำ Floating เสียงหัวใจ +ve อายุครรภ์ 33wk by U/S 35wk by U/S 37wk by U/S การรักษา 100g OGTT : 78,119,117,90 Advice sign SPE, FMC Nataral1x1pc Chalk tab 1x1 pc NST reactive FMC OD, Lab II Admit LR

7 Admit 10-12 ม.ค. 2554 CBC : Hct 34.1%, plt 285,000 LFT : AST 16U/L, ALT 9U/L BUN/Cr : 7.8/0.6 Coagulogram : normal Urine porotein 24 hr 70mg/day, CrCL 94.4ml/min Diagnosis : GHT ขณะ admit BP /80-90mmHg, no clinical SPE

8 Ultrasonography 17 ม.ค. 2554 GA 27+4 wk by LMP, 30+2 wk by U/S
EFW 1,335 g normal

9 Consult EYE Hypertensive retinopathy grade I no atherosclerosis

10 Ultrasonography 31 ม.ค. 2554 Single alive vertex fetus GA 29+4 wk by LMP BPD 8.03cm. / 31+ wk HC cm. / 31+ wk AC cm. / 30+ wk FL 5.9cm. / 30+ wk Placenta : anterior, fundus, grade 0, no previa Cord : 3 vessels AF : normal

11 Ultrasonography 21 ก.พ. 2554 Single alive vertex fetus GA 32+4 wk by LMP BPD 8.35cm. / 33+4 wk HC 31.0cm. / 34+4 wk HC/AC 1.06 AC 29.3cm. / 33+1 wk EFW2,160g. FL cm. / 32+6 wk Placenta : anterior, fundus, grade II, no previa Cord : 3 vessels AF : 11.6cm.

12 LR ผู้ป่วยหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักศึกษา
ผู้ป่วยหญิง อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร อาชีพ นักศึกษา Chief complaint มีความดันโลหิตสูง Present illness ผู้ป่วยมาฝากครรภ์ตามนัดปกติ ไม่มีปวดศีรษะ ไม่มีตาพร่ามัว ไม่จุกแน่นใต้ลิ้นปี ลูกดิ้นดี ไม่มีน้ำเดิน ตรวจพบความดันโลหิตสูง 163/118 mmHg วัดซ้ำ 171/129  180/130 mmHg, urine albumin negative ส่ง admit LR

13 LR Vital sign BP 175/120 mmHg, PR 100/min, RR 18/min, BT 35.9˚c
Physical examination HEENT : no pale, no jaundice HEART : normal S1S2, no murmur LUNGS : clear both ABDOMEN : FH 33cm., FHS 150 bpm EXTREMITIES : no edema, reflex 2+ all

14 LR Uterine contraction 30”/4’6’/1+ Per vaginal examination
Os closed, effacement 25%, station -3, Medium, Posterior

15 Diagnosis G1P0GA 37+2 week GHT with superimposed pre-eclampsia
Heterozygous alpha thalassemia 1 (SEA type)

16 Management Stabilize via MgSO4 50%MgSO4 40g.+ 5%D/W 920ml. IV 2g./hr
10%MgSO4 4g. IV slowly push in 20min, then 50%MgSO4 40g.+ 5%D/W 920ml. IV 2g./hr Control BP If systolic BP ≥ 160mmHg, or diastolic BP ≥ 110mmHg Plan start antihypertensive drug Termination of pregnancy  Cesarean section

17 Post cesarean section Male BW 2025 g., APGAR 9,10 EBL 500 ml.
No complication

18 Management Continuous drip MgSO4 until 24 hr.
50%MgSO4 40g. + 5%D/W 920 ml IV 50ml/hr 5%D/N/2(1000) +Oxytosin 10U IV 70ml/hr Observe clinical SPE If systolic BP ≥ 160mmHg, or diastolic BP ≥ 110mmHg Plan start antihypertensive drug

19 Management Observe sign of magnesium toxicity
Mg level keep mg/dl Consult MED for evaluation hypertension in the young Advice Contraception Risk for next pregnant


ดาวน์โหลด ppt พ.อารักษ์ R3 พ.หทัยรัตน์ R2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google