งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Promotion/Prevention

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Promotion/Prevention"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Promotion/Prevention
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 14 มีนาคม 2548

2 Health Promotion / Prevention
Keyword ของ Health Promotion Empowerment ทำให้เขาเข้มแข็ง ช่วยตัวเองได้ ดูแลตัวเองได้ดีกว่าเก่า

3 Health Promotion / Prevention
5 อ. ของกระทรวงสาธารณสุข 1. อาหาร 2. ออกกำลังกาย 3. อโรคยา: Non-communicable diseases/ Communicable diseases 4. อนามัยสิ่งแวดล้อม 5. อารมณ์ (6. อบายมุข)

4 Health Promotion / Prevention
ของบุคลากร สุขภาพกาย 1. การจัดการให้บุคลากรมีนิสัยการบริโภคที่ดี อาหาร 1.1 งดบริการน้ำอัดลมในการประชุม 1.2 จัดของหวานเป็นผลไม้ในการเลี้ยงอาหาร 2. การป้องกัน/ควบคุมโรคติดเชื้อ 2.1 บุคลากรที่มีอาการไอ/จามต้องใช้ mask - จัดให้มี maskไว้ในห้องประชุม/ห้องเรียนทุกห้อง - ให้ทุกคนช่วยกันเตือน อโรคยา/อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.2 เสนอให้บริการ immunization แก่บุคลากรในราคาทุน อโรคยา

5 Health Promotion / Prevention
ของบุคลากร สุขภาพกาย 3 การตรวจสมรรถภาพทางกายแก่บุคลากรโดยการ merge ไปกับโครงการของคณะ กำหนดให้บุคลากร ในภาคได้รับการตรวจครบ 100% ทุกปี อโรคยา 4 การออกกำลังกาย จัด 2 แบบ 4.1 ออกกำลังกายในช่างบ่ายวันราชการทุกวันเป็นเวลา 15 นาที เริ่มทำที่สำนักงานธุรการ 4.2 รณรงค์การใช้บันไดแทนลิฟท์เมื่อขึ้นลง 2 ชั้น

6 Health Promotion / Prevention
ของบุคลากร สุขภาพจิต จัดกิจกรรมนันทนาการ karaoke ทุกเที่ยงวันจันทร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือนสำหรับทุกคนในภาควิชา ออกกำลังกาย/อโรคยา/อนามัยสิ่งแวดล้อม/อารมณ์

7 คณะฯ เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำของประเทศ
วิสัยทัศน์ ปี 2550 คณะฯ เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำของประเทศ โรงพยาบาล เป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นเลิศของประเทศที่มีการสร้างสมความรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นศูนย์กลางและผู้ชี้นำทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางอายุรศาสตร์ อย่างมีมาตรฐานสากล หัวหน้าภาคฯ -ประธาน PCT “ทุกคนในภาควิชาทำงานด้วยกันฉันท์พี่น้องด้วยความรักสามัคคี ”

8 Health Promotion / Prevention
ของผู้ป่วยหรือญาติ Keywords - holistic approach - empowerment

9 Health Promotion / Prevention
ของผู้ป่วยหรือญาติ หน่วยวิชา HP 1. ID วัณโรค, หวัดนก, SARS 2. MRSA และ multi-drug resistant bacteria อื่นๆ 2. Endocrine Obesity clinic 2. DM clinic 3. Pulmonary 1. ชมรมโรคหืด 2. จัดงานวัน COPD โลก

10 Health Promotion / Prevention
ของผู้ป่วย/ญาติ หน่วยโรคติดเชื้อ I. การป้องกันการติดเชื้อวัณโรค, หวัดนก, SARS, URI/LRI - ให้ผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรค /เป็นโรคใส่ mask - กำหนด KPI จัดการให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นวัณโรคเข้าห้องแยกใน 24 ชม. ของ admission ได้ 90% II. การปัองกันและควบคุมการติดเชื้อ MRSA และ multi-drug resistant bacteria อื่นๆ - การล้างมือ (เตือนกัน)

11

12

13

14 Health Promotion / Prevention
ของผู้ป่วยหรือญาติ หน่วยต่อมไร้ท่อ I. Obesity clinic เพื่อป้องกันโรคแทรก: DM, HT, OA - ไม่ใช้ยา - group therapy: patient & family empowerment ผล ลดน้ำหนักได้ 2% ของน้ำหนักตัวเดิม II. DM clinic: - Foot clinic - Patient education

15 Health Promotion / Prevention
ของผู้ป่วยหรือญาติ หน่วยทางเดินหายใจและปอด 1. โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่คณะแพทยศาสตร์ มอ. 2. ชมรมโรคหืดภาคใต้ 3. สัปดาห์ COPD 17 พย. ทุกปี 4. วัณโรคปอด

16 Health Promotion / Prevention
ของชุมชน โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่คณะแพทยศาสตร์ มอ. เป้าหมายหลัก: เพื่อ 1. พัฒนาแพทย์ให้มีจิตวิญญาณของการรณรงค์ เป็นแนว ร่วมเพิ่มพลังวิชาชีพให้เกิดความเข้มข้นในภาคปฏิบัติ 2. รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาคณะแพทย์งดสูบบุหรี่ เพื่อเป็นแม่แบบที่ดี 3. รณรงค์ให้งดสูบบุหรี่ในกลุ่มบุคคลที่รับบริการทาง การแพทย์ 4. ให้ข้อมูลและมีกิจกรรมเพื่อสังคมในการชี้นำให้งดบุหรี่

17 Health Promotion / Prevention การจัดหลักสูตร/สอดแทรกในการเรียนการสอน
นักศึกษา-พชท/พจบ การเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับบรรยากาศในโรงพยาบาล - Health Promotion Hospital เป็นการสาธิต ทำให้ง่ายขึ้น - Role model นศพ ได้เห็น ได้เรียนรู้ - ต่อยอดในสิ่งที่ทำอยู่ เริ่มทำในสิ่งที่ทำได้

18 Health Promotion / Prevention การจัดหลักสูตร/สอดแทรกในการเรียนการสอน
สิ่งที่ภาควิชากำลังดำเนินงานต่อไป 1. ทำให้อาจารย์มี empowerment - อาจารย์ empower นศพ. พชท/พจบ มี empowerment - นศพ. patient empowerment 2. สอดแทรก HP ในทุกกิจกรรมเน้นใน bedside teaching เช่นเดียวกับ ethics - holistic approach 3. เน้นการเขียนรายงาน “patient education”

19 Health Promotion / Prevention การจัดหลักสูตร/สอดแทรกในการเรียนการสอน
4. จัดให้ นศพ. ได้เข้าสังเกตการณ์ใน clinic เช่น - Obesity clinic- group therapy - คลินิกอดบุหรี่ 5 Evaluation - การสอบทุกรูปแบบ มีข้อสอบเรื่อง HP ด้วย - Formative - Summative

20 Health Promotion / Prevention
5 อ. ของกระทรวงสาธารณสุข 1. อาหาร 2. ออกกำลังกาย 3. อโรคยา: Communicable diseases/ Non- Communicable diseases 4. อนามัยสิ่งแวดล้อม 5. อารมณ์ (6. อบายมุข)

21 We cannot do great things on this earth.
We can only do small things with great love. Mother Teresa


ดาวน์โหลด ppt Health Promotion/Prevention

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google