งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graphic Design for Video

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graphic Design for Video"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graphic Design for Video
การออกแบบกราฟิกสำหรับงานวิดีโอ โดย; วรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

2 Graphic Design for Video
การจัดองค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การนำทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว แสง-เงา ช่องว่าง มาประกอบกันเป็นเรื่องราว ให้เกิดความหมาย ทางการรับรู้ผ่านทางสายตา สำหรับงานวิดีโอ จะมีเรื่องของความต่อเนื่อง continuing ความเคลื่อนไหว movement และเสียง sound เข้ามาเพิ่มทำให้เกิดความหมายทางการรับรู้ผ่านทางสายตาและหูพร้อมกัน

3 Graphic Design for Video
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานวิดีโอ เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งในการจัดวางหรือการนำเสนอ บนหน้าจอ TV หรือ Monitors การจัดส่วนประกอบหลัก และส่วนประกอบเสริมต่างๆ ของภาพที่จะนำเสนอ รวมทั้งตัวอักษรและเสียง การปรากฏขึ้นของวัตถุ ทิศทางการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

4 Graphic Design for Video
การจัดองค์ประกอบศิลป์ มีหลักที่ควรคำนึง 5 ประการ คือ 1. สัดส่วน (Proportion)  2. ความสมดุล (Balance)  3. จังหวะลีลา (Rhythm) 4. จุดเน้น (Dominance) 5. เอกภาพ (Unity)

5 สัดส่วน (Proportion) คือ ความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมระหว่าง ขนาดของส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรง เดียวกันหรือระหว่างรูปทรงที่ต่างกัน รวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืน ระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มาก-ไม่น้อย ของส่วนประกอบต่างๆ ที่นำมาจัดรวมกัน

6 ความสมดุล (Balance) คือ การจัดลักษณะของภาพให้เกิดความพอดี
ให้เกิดน้ำหนักสองข้างเท่ากัน แบ่งเป็น สองกลุ่ม คือ แบบสองข้างเท่ากัน (Symmetrical) โดยนำส่วนประกอบภาพ สองข้างให้เท่ากัน แบบสองข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical) โดยนำส่วนประกอบ ภาพมาจัดวาง โดยไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่ดูแล้วรู้สึกสมดุลกัน

7 การจัดภาพสมดุล Your subtopic goes here แบบสองข้างเท่ากัน
แบบสองข้างไม่เท่ากัน

8 จังหวะ (Rhythm) คือระยะในการจัดวางภาพ,วัตถุ ช่วยทำให้เกิด ความรู้สึกและอารมณ์ในภาพ ช่วยให้เกิดช่องไฟและความสมดุล

9 จุดเน้นหรือจุดเด่น (Dominance)
คือส่วนสำคัญของภาพที่ต้องการแสดง ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลาง เพราะให้ความรู้สึกนิ่งเกินไป ควรวางไว้ในระยะหน้าหรือกลาง และใช้การเน้นช่วย

10 เอกภาพ (Unit) คือ การรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ไม่กระจัดกระจาย
ไปคนละทิศทาง และเป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาเรื่องราวอย่างชัดเจนด้วย การสร้างเอกภาพทำโดยวิธี ทับซ้อนและจัดกลุ่ม เพื่อให้รู้สึก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

11 ความกลมกลืนและความขัดแย้ง (Harmony & Contrast) ภาพที่งดงามจะต้องมีความกลมกลืนและนำเสนอเรื่องราวได้ดี
ไม่ขัดตา อาจใช้หลักต่างๆ เช่น กลมกลืนด้วยสี รูปร่าง รูปทรง เส้น ฯ แต่ถ้ากลมกลืนมากอาจรู้สึกน่าเบื่อไม่ตื่นเต้น จึงมักใช้ความขัดแย้ง มาช่วยในงานสนุกขึ้น โดยอัตราส่วน 80:20 เช่น

12 บทสรุป วีดิทัศน์หรือวิดีโอ เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพและทรงอิทธิพล ต่อผู้ชมรายการทุกเพศทุกวัย เนื่องจากสามารถนำเสนอภาพ ที่เคลื่อนไหวและเสียงที่สมจริง อีกทั้งยังสามารถใส่ตัวอักษร รูปภาพ กราฟิกและเทคนิคพิเศษต่างๆ ได้มากมาย ผู้ผลิตรายการจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการต่างๆ ดังกล่าว เป็นพื้นฐาน แล้วจึงนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด Your subtopic goes here ด้วยความปรารถนาดี

13 ตัวอย่างงาน/ซักถาม


ดาวน์โหลด ppt Graphic Design for Video

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google