งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟที่ 1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 ต่อแสนประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟที่ 1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 ต่อแสนประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟที่ อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม ตุลาคม 2550 ต่อแสนประชากร เขตตรวจราชการ ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6ขก

2 กราฟที่ อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ ( ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม ตุลาคม ) เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน / แสนประชากร ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

3 อัตราป่วย 63.71 ต่อแสนประชากร
จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 10 / 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 1 มกราคม ตุลาคม อัตราป่วย ต่อแสนประชากร จำนวน(ราย) แหล่งข้อมูล: รง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6ขก

4 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม ตุลาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) เสียชีวิต 1 ราย ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

5 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดมหาสารคาม จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม ตุลาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

6 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดเลย จำแนกรายเดือน ปี 2550 และ วันที่ 1 มกราคม ตุลาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) แหล่งข้อมูล: รง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

7 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดขอนแก่น จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม ตุลาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

8 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองคาย จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม ตุลาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) เสียชีวิต 2 ราย ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

9 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดอุดรธานี จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม ตุลาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

10 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกรายเดือน ปี 2550 วันที่ 1 มกราคม ตุลาคม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) เสียชีวิต 1 ราย ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก


ดาวน์โหลด ppt กราฟที่ 1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 13 ตุลาคม 2550 ต่อแสนประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google