งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรพ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรพ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรพ. ศ
ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรพ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. กำหนดให้วัตถุอันตรายแต่ละชนิดขึ้นทะเบียนได้สูตร (formulation) ละไม่เกิน 1 ความเข้มข้น เว้นแต่มีผลการทดลองทางวิชาการที่แสดงความแตกต่างในวิธีการใช้ให้เห็นได้ชัดเจน 2. กำหนดให้ขนาดบรรจุวัตถุอันตรายให้ใช้ระบบเมตริก และให้กำหนดน้ำหนัก หรือปริมาณสุทธิของวัตถุอันตรายดังนี้ 2.1 ของแข็ง - น้ำหนักสุทธิมากกว่า 1 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องเป็นจำนวนเต็ม เช่น 2,3,4 หรือ 5 กิโลกรัม เป็นต้น

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- น้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 50 กรัม ถึง 1 กิโลกรัม ขนาดน้ำหนักสุทธิ คือ 50, 100, 250, 500 และ 1,000 กรัม (1 กิโลกรัม) 2.2 ของเหลว - ปริมาณสุทธิมากกว่า 1 ลิตรขึ้นไป ต้องเป็นจำนวนเต็ม เช่น 2, 3, 4 หรือ 5 ลิตร เป็นต้น - ปริมาณสุทธิตั้งแต่ 50 มิลลิลิตร ถึง 1 ลิตร ปริมาณสุทธิคือ 50, 100 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตร (1 ลิตร)

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. วัตถุอันตรายที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นวัตถุอันตรายสำเร็จรูป ไม่มีการบรรจุใหม่ ให้ใช้ขนาดบรรจุเดิมได้ 4. การส่งออกวัตถุอันตรายในสูตรและความเข้มข้นที่แตกต่างจากวัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศไทย เพื่อการส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วใบอนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออกจะออกให้ตามปริมาณที่ผลิต นำเข้า และส่งออก ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบปริมาณการผลิต นำเข้า และส่งออกวัตถุอันตรายนั้นทุกครั้ง

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรพ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google