งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com Array ใน C# Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com Array ใน C# Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com
Array ใน C# Suphot Sawattiwong

2 Array คือ ? สมมติเราต้องการเก็บรหัสนักศึกษาของนักศึกษา 5 คน ในตัวแปร
โดยปกติ เราสามารถทำได้โดยกำหนดตัวแปรได้ เช่น แต่ถ้าต้องการเก็บเป็น 100 เป็น 1000 คน จะทำอย่างไร string studentID1, studentID2, studentID3, studentID4, studentID5;

3 Array คือ ? Array เป็นตัวแปรที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหลายๆ ตัวที่เป็นตัวแปรชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน ในหน่วยความจำภายใต้ตัวแปร ตัวเดียวกัน เราเรียกใช้ตัวแปรแต่ละตัวในarray ได้ด้วยการระบุตำแหน่ง (index) เราเรียกตัวแปรแต่ละตัวใน array ว่า สมาชิก (element) ของ array เราสามารถกำหนดตัวแปรเป็น array ได้ดังนี้ <ชนิดตัวแปร>[] <ชื่อตัวแปร>; string[] student;

4 การกำหนดขนาดของ array
ในตัวแปรarray จำเป็นต้องกำหนดขนาดเพื่อให้รู้ขนาดที่แน่นอนของ array นั้นๆ ดังต่อไปนี้ การระบุ new นั้น เนื่องจากตัวแปรประเภท array เป็นตัวแปรแบบ reference type ซึ่งจำเป็นต้องมีการจองหน่วยความจำก่อน student = new string[5];

5 การใส่ค่าในแต่ละสมาชิกของ array
student[0] = "Suphot"; student[1] = "Pisal"; student[2] = "Sisada"; student[3] = "Visit"; student[4] = "Phiphat"; [0] [1] [2] [3] [4] student Suphot Pisal Sisada Visit Phiphat

6 ตำแหน่งของสมาชิกใน array
array ใน C# จะเริ่มตั้งแต่ 0 เป็นต้นไป ดังนั้นตำแหน่งสุดท้ายของตัวแปรใน array ก็คือ ตำแหน่ง n-1 โดย n เป็นจำนวนสมาชิก หากตัวแปร student มีสมาชิกทั้งหมด 100 ตัว ตำแหน่งสุดท้ายของ array คือ student[99]

7 การเรียกใช้ข้อมูลในสมาชิกของarray
โดยปกติเราสามารถใช้ข้อมูลใน array ได้โดยการระบุตำแหน่งของ array Console.WriteLine(student[0]);

8 ตัวอย่าง using System; namespace StudentArrayExample { class Program
static void Main(string[] args) string[] student; student = new string[5]; student[0] = "Suphot"; student[1] = "Pisal"; student[2] = "Sisada"; student[3] = "Visit"; student[4] = "Phiphat"; Console.WriteLine("student[0]=" + student[0]); Console.WriteLine("student[1]=" + student[1]); Console.WriteLine("student[2]=" + student[2]); Console.WriteLine("student[3]=" + student[3]); Console.WriteLine("student[4]=" + student[4]); Console.ReadLine(); }

9 ตัวอย่าง การกำหนดแบบเป็น set "Pisal", "Sisada", "Visit", "Phiphat" };
using System; namespace StudentArrayExample { class Program static void Main(string[] args) string[] student = { "Suphot", "Pisal", "Sisada", "Visit", "Phiphat" }; Console.WriteLine("student[0]=" + student[0]); Console.WriteLine("student[1]=" + student[1]); Console.WriteLine("student[2]=" + student[2]); Console.WriteLine("student[3]=" + student[3]); Console.WriteLine("student[4]=" + student[4]); Console.ReadLine(); } การกำหนดแบบเป็น set

10 การเคลื่อนที่ตำแหน่งของ array ด้วยตัวแปร
หากมีการรับค่าหรือแสดงผล สัก 100 ค่า เราอาจจะต้องพิมพ์ถึง 100 บรรทัด ซึ่งมันเกินความจำเป็น แต่ array จริงๆ สามารถชี้ตำแหน่งผ่านตัวแปรได้ดังนี้ for(int i=0; i<5;i++) Console.WriteLine("student["+i+"]="+student[i]);

11 Exercise จงเขียนโปรแกรมรับค่าข้อมูลผ่านทาง keyboard ดังต่อไปนี้ ของนักศึกษา 10 คน และแสดงผลบนหน้าจอ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ID No Name Surname Suphot S. PhiPhat L. Pisal S. Visit T. Athisaya J. Paphitchaya A. Phongchat A. Ponlavit L. Nattawat A. Eakwirun B.


ดาวน์โหลด ppt Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com Array ใน C# Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google