งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความผิดต่อร่างกาย : ศึกษากรณี ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความผิดต่อร่างกาย : ศึกษากรณี ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความผิดต่อร่างกาย : ศึกษากรณี ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น
ความผิดต่อร่างกาย : ศึกษากรณี ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น โดย พิทักษ์ ไทยเจริญ ๕๔-๐๑-๐๓-๑๘-๑๙ การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

2 เหตุผลในการเลือกหัวข้อวิจัย
ความสนใจ ยังไม่มีข้อยุติ เหตุผลในการเลือกหัวข้อวิจัย การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

3 ศาตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ศาตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
ต้องนำ “หลักผลธรรมดา” มาใช้กับ มาตรา ๒๙๐ ไม่ต้องนำ “หลักผลธรรมดา” มาใช้กับ มาตรา ๒๙๐ ความสำคัญของเรื่อง การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

4 สมมุติฐานการวิจัย การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา มาตรา ๓๙๑ มาตรา ๒๙๕
มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๘๘ สมมุติฐานการวิจัย การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

5 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค ๑
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๖ แก้ไข เพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒. คณิต ณ นคร. กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครังที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗. จิตติ ติงศภัทิย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๙ แก้ไข เพิ่มเติม. กรุงเทพ มหานคร:สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา, ๒๕๓๖ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. กฎหมายอาญา:หลักและปัญหา. พิมพ์ครั้งที่ ๖ แก้ไข เพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๗. เอกสารอ้างอิง การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

6 บทสรุป-เสนอแนะ (Conclusion)
บทนำ (Introduction) เนื้อหา (Content) บทสรุป-เสนอแนะ (Conclusion) เค้าโครงการวิจัย การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

7 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา
สมมุติฐานการศึกษา วิธีการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ ๑ บทนำ การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

8 บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
๒.๑ ข้อความเบื้องต้น ๒.๒ การกระทำในทางอาญา เกริ่นนำ ๒.๒.๑ นิยามของการกระทำ ๒.๒.๒ งดเว้นกระทำและละเว้นกระทำ ๒.๒.๓ คดีที่ตัดสินเกี่ยวกับการกระทำ บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

9 บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล (ต่อ)
๒.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล เกริ่นนำ ๒.๓.๑ ทฤษฎีเงื่อนไข ๒.๓.๒ ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม ๒.๓.๒.๑ เหตุแทรกแซง ๒.๓.๒.๒ ผลธรรมดา บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล (ต่อ) การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

10 บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล (ต่อ)
๒.๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น เกริ่นนำ ๒.๔.๑ ผลธรรมดาตามมาตรา ๖๓ ๒.๔.๒ คดีที่ตัดสินเกี่ยวกับผลธรรมดา บทที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล (ต่อ) การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

11 บทที่ ๓ การทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายคอมมอนลอว์
๓.๑ Introduction to Criminal homicide ๓.๒ Homicide ๓.๒.๑ Murder ๓.๒.๑.๑ First degree ๓.๒.๑.๒ Second degree บทที่ ๓ การทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

12 บทที่ ๓ การทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (ต่อ)
๓.๒.๒ Manslaughter ๓.๒.๒.๑ Voluntary ๓.๒.๒.๒ Involuntary ๓.๒.๓ Suicide ๓.๒.๔ Infanticide ๓.๓ Case Law / Decision บทที่ ๓ การทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (ต่อ) การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

13 บทที่ ๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนัก ในความผิดต่อร่างกาย
๔.๑ ข้อความเบื้องต้น - ความผิดอาญาที่ไม่ต้องการผล - ความผิดอาญาที่ต้องการผล บทที่ ๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนัก ในความผิดต่อร่างกาย การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

14 บทที่ ๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนัก ในความผิดต่อร่างกาย (ต่อ)
๔.๒ การกระทำและผลในความผิดต่อร่างกาย เกริ่นนำ ๔.๒.๑ การกระทำในความผิดต่อร่างกาย ๔.๒.๒ ผลของการทำร้ายร่างกาย บทที่ ๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนัก ในความผิดต่อร่างกาย (ต่อ) การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

15 บทที่ ๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนัก ในความผิดต่อร่างกาย (ต่อ)
๔.๓ บทบัญญัติที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น เกริ่นนำ ๔.๓.๑ มาตรา ๓๙๑ กับมาตรา ๒๙๕, ๒๙๗, ๒๙๐ ๔.๓.๒ มาตรา ๒๙๕ กับมาตรา ๒๙๗, ๒๙๐ ๔.๓.๓ มาตรา ๒๙๐ กับมาตรา ๒๘๘ บทที่ ๔ ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนัก ในความผิดต่อร่างกาย (ต่อ) การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

16 บทที่ ๕ บทสรุปและเสนอแนะ
๕.๑ บทสรุป ๕.๒ ข้อเสนอแนะ บทที่ ๕ บทสรุปและเสนอแนะ การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา

17 การนำเสนอ จบแล้วครับ การนำเสนอหัวข้อบัณฑิตสัมมนา


ดาวน์โหลด ppt ความผิดต่อร่างกาย : ศึกษากรณี ผลที่ทำให้ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google