งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำหนังสือวิชาการ ที่น่าอ่าน ***********

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำหนังสือวิชาการ ที่น่าอ่าน ***********"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำหนังสือวิชาการ ที่น่าอ่าน ***********

2 Labor & Employment LAW หนังสือชื่อ : กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและการจ้างแรงงาน แต่งโดย : เดวิด พี โทเมย์ สามารถหาอ่านได้ที่ : ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี หมายเลข KF 3388 T86L 2001 แหล่งอ้างอิง : Twomey,David p.. (2001). Labor & Employment LAW (11 th ed).United Statase of America:RR Donnelley.

3 อาจารย์วิไลพรรณ เจสะวะ
โดย... อาจารย์วิไลพรรณ เจสะวะ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

4 สาระสำคัญของหนังสือ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการจ้างแรงงาน ในแต่ละเรื่องแยกเป็นหมวดๆ อย่างชัดเจน

5 เนื้อหาสาระในแต่ละหมวด(1)
หนังสือเล่มนี้ มีทั้งหมด 17 หมวด ในแต่ละหมวดนั้นจะมีเนื้อหาของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกัน แต่แยกย่อยเป็นส่วนๆ เช่น หมวดที่ 1 กล่าวถึงภาพรวม แนวคิด ทฤษฎี และการบังคับใช้กฎหมายแรงงานในปัจจุบัน มีการแยกส่วนดังนี้ - คำนำ - หลักการกระทำความผิดอาญาร่วมกัน (กฎหมายแรงงานมีโทษทางอาญา) - หลักการที่ตกลงร่วมกันในสัญญา - หลักการบังคับใช้กฎหมายเชอร์มัน - คำสั่งศาลและรัฐบัญญัติเครตัน และ - ผลกระทบต่อเนื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย ต่อต้านการผูกขาดทางธุรกิจ

6 เนื้อหาสาระในแต่ละหมวด(2)
ในหมวดที่ 2 กล่าวถึง กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ขององค์กรรถไฟและสายการบิน มีการแยกส่วนดังนี้ ประวัติความเป็นมา และเจตนารมณ์ของกฎหมาย การขยายการคุ้มครองตามกฎหมาย การบริหาร,วิธีการแก้ไขปัญหา,การบังคับใช้กฎหมาย การเป็นผู้แทนในการเจรจาต่อรอง คำสั่งของศาลที่ห้ามนัดหยุดงาน

7 เนื้อหาสาระในแต่ละหมวด (3)
ในหมวดที่ 3 กล่าวถึง กฎหมายแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ มีการแยกส่วนดังนี้ คำนำ วิวัฒนาการของกฎหมาย การบริหาร กระบวนการต่างๆตามกฎหมาย อำนาจในการตัดสินคดีของศาลในด้านต่างๆ หลักการเรื่องเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การเลือกตั้งผู้แทนในแต่ละฝ่าย ความสามารถเรียกร้องในการแก้ไข รักษาเยียวยาความเสียหาย ฯลฯ

8 เนื้อหาสาระในแต่ละหมวด (4)
ในหมวดที่ 4 กล่าวถึง การกระทำอันไม่เป็นธรรมของนายจ้าง มีการแยกส่วนดังนี้ ความสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หลักการที่ลูกจ้างจะต้องไม่ถูกแทรกแซงในอิสรภาพในด้านต่างๆจากนายจ้าง หลักการใช้อำนาจจากองค์กรตามกฎหมายแรงงาน ฯลฯ

9 เนื้อหาในแต่และส่วน จะมีการอธิบายหลักการที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ก่อน

10 เมื่อได้อธิบายหลักการไปแล้ว จะมีมีตัวอย่างคดีความที่เกี่ยวกับหลักการในแต่ละส่วนประกอบการอธิบายนั้นด้วย ซึ่งคดีเหล่านี้จะเป็นคดีที่ได้รับการตัดสินจากศาลแล้ว

11 มีการลงความเห็นทางกฎหมายจากศาลที่พิจารณาคดี

12 มีการกำหนดประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับคดีที่ตัดสินทุกๆคดี ให้ผู้อ่านได้นำไปพิจารณากรณีศึกษาของตนเอง

13 นอกจากคำถามท้ายคดีแล้ว ยังมีการกำหนดประเด็นคำถามในท้ายหมวดด้วย

14 ในตอนท้ายของแต่ละหมวดยังมีการบอกแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางอินเตอร์เน็ตให้ผู้อ่านได้ค้นคว้าเพิ่มเติมได้

15 สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชากฎหมายแรงงาน(LAW217)
ทำให้ทราบวิวัฒนาการความเป็นมา เจตนารมณ์ และในหลักการของกฎหมายแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ทราบปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงจากคดีความตัวอย่าง แล้วนำมาอธิบายแก่นักศึกษาได้ นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย เช่น การร่างสัญญาจ้างแรงงานของนายจ้างอาจนำหลักการที่ซับซ้อนของประเทศสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้เท่าที่ไม่ขัดกับกฎมายแรงงานไทย

16 ประโยชน์และข้อเสนอแนะ
นำความรู้ที่ได้จากหลักการต่างๆ มาอธิบายเปรียบกับกฎหมายแรงงานของไทยให้แก่นักศึกษาได้ นำคดีตัวอย่างที่มีปัญหาซับซ้อนในประเทศสหรัฐฯ มาอธิบายให้แก่นักศึกษาได้ แนะนำนักศึกษาให้เปรียบเทียบและประยุกต์ใช้หลักการและตัวอย่างคดีที่ได้จากหนังสือเล่มนี้มาใช้งานจริง เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายแรงงานของไทย ผู้ที่เรียนต่อในระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย และทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้านกฎหมายแรงงาน สามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานของไทย ในวิทยานิพนธ์ได้


ดาวน์โหลด ppt แนะนำหนังสือวิชาการ ที่น่าอ่าน ***********

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google