งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายอาญาภาคทั่วไป ผศ. สุรวุธ กิจกุศล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายอาญาภาคทั่วไป ผศ. สุรวุธ กิจกุศล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป ผศ. สุรวุธ กิจกุศล

2 หนังสืออ่านประกอบ คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย กฎหมายอาญา : หลักและปัญหา ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ หลักกฎหมายอาญา รศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

3 กฎหมายอาญา รวบรวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ ศ.ดร. หยุด แสงอุทัย
รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา : กฎหมายอาญาของศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ (ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ และดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ผู้รวบรวม) ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอ้างอิง ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

4 หัวข้อการบรรยาย ลักษณะของกฎหมายอาญา เวลาที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ
สถานที่ที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ ความรับผิดทางอาญา องค์ประกอบภายนอก : ผู้กระทำ การกระทำ วัตถุแห่งการกระทำ องค์ประกอบภายใน : เจตนาตามความเป็นจริง เจตนาตามกฎหมาย มูลเหตูจูงใจ(เจตนาพิเศษ) ประมาท

5 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล : ทฤษฎีเงื่อนไข ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม
การพยายามกระทำความผิด เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ผู้เกี่ยวข้องกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป : ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบท หลายกระทง

6 โทษ : ประเภทของโทษ การเพิ่มโทษและลดโทษ การรอการลงอาญา
วิธีการเพื่อความปลอดภัย อายุความฟ้องคดี

7 การประเมินผล สอบไล่ปลายภาค ๑๐๐ คะแนน เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง
สอบไล่ปลายภาค ๑๐๐ คะแนน เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง ข้อสอบอัตนัย ๔ ถึง ๕ ข้อ ตัดเกรดตามเกณฑ์คะแนน

8

9 ความผิด (crime) ห้ามกระทำ เช่น ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ทำร้ายร่างกายผู้อื่น ลักทรัพย์ ข่มขืนกระทำชำเรา เป็นต้น ต้องกระทำ เช่น ม. ๓๖๗, ๓๖๘, ๓๗๔ เป็นต้น

10 โทษ (punishment) ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายอาญาภาคทั่วไป ผศ. สุรวุธ กิจกุศล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google