งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
โดย : นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

2 การกำหนดทิศทางและ ขั้นตอนเพื่อให้งานสำเร็จ
แผน หัวใจของความสำเร็จ การกำหนดทิศทางและ ขั้นตอนเพื่อให้งานสำเร็จ ที่มาของแผน แผนที่ดี แนวคิด  กฎหมาย  งาน  แผนต้องมาจาก ทุกส่วน  นโยบาย  งบประมาณ  บุคลากร  นำมาบูรณาการ ร่วมกัน  ความต้องการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ระยะเวลา มีความสัมพันธ์กัน

3 พ.ศ. 2518 - 2532 พ.ศ. 2533 - 2553 พ.ศ. 2554 การดำเนินงานของ ส.ป.ก.
กิจกรรม การบริหารราชการ ผลการจัดที่ดินรัฐ บุคลาการ งบประมาณ ที่ดินเอกชน ส่วนกลาง 1.8 ล้านไร่ ข้าราชการ-ลูกจ้าง ล้านบาท จัดที่ดินรัฐ ส่วนภูมิภาค 0.95 ล้านราย 3,000 อัตรา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ( ปี 2532) พ.ศ กิจกรรม การบริหารราชการ ผลการจัดที่ดินรัฐ บุคลาการ งบประมาณ ส่วนกลาง 31.5 ล้านไร่ ข้าราชการ-ลูกจ้าง 2, ล้านบาท ส่วนท้องถิ่น จัดที่ดินรัฐ (กรณีภูเก็ต)  การถ่ายโอน  อบต.  การส่วนร่วม 1.97 ล้านราย 2,776 อัตรา พัฒนาเกษตรกร ( ปี 2552) พ.ศ. 2554 กิจกรรม การบริหารราชการ บุคลาการ งบประมาณ พัฒนาสิทธิ ที่ดินพระราชทาน ธรรมาภิบาล สิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ปี 50 ลดลง เท่าเดิม ที่ดินเอกชน บูรณาการ

4 ปัจจุบัน อนาคต วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ
ปัจจุบัน อนาคต วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ “ จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”  พัฒนาสิทธิเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  จัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือผู้มีที่ดินเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ  บูรณาการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของเกษตรกรให้ดีขึ้น พันธกิจ มีแผนเป็นตัวกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร  ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้  สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ดังนั้น : นักวางแผนต้องมีคุณสมบัติ  รู้ลึกข้อมูล  มีวิสัยทัศน์  มีคุณธรรม

5 แผนงาน ปีงบประมาณ 2553 ไม่แตกต่างจาก ปีงบประมาณ 2552
ปีงบประมาณ ไม่แตกต่างจาก ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ ปรับเปลี่ยนภารกิจ จัดที่ดิน บุคลากร  พื้นที่คงเหลือ  หลักกระจายอำนาจ  แปลงใหญ่  พัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม  ผู้ไม่ยอมเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน  พัฒนาเกษตรกรให้มีส่วนร่วม  หลักคุณธรรม/ในการโยกย้าย แต่งตั้ง จัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือผู้มีที่ดินเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ งบประมาณ  จัดซื้อที่ดิน เช่น จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี  ที่ดินพระราชทาน  โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร สภาประชาชน 4 ภาค  ที่ดินเอกชน  หางบประมาณเอง  เน้นงานจัดซื้อที่ดินมากว่าการให้กู้ยืม กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โฉนด ส.ป.ก.  เน้นงบดำเนินงาน  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ  งานด้านวิชาการ  โครงการนำร่อง บริหารจัดการโดยระบบสารสนเทศเป็นหลัก บริหารจัดการโดยระบบสารสนเทศเป็นหลัก


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google