งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

2 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
การจัดการความรู้ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

3 ขั้นตอนที่ ๑ ความเป็นมา
ข้อมูลนำมาประกอบการตัดสินใจ 1.บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงาน 2.วิเคราะห์บทบาทหน้าที่หลักของ กลุ่มงาน กับองค์ความรู้ที่จะช่วยให้งานประสบความสำเร็จ 3.ลำดับความสำคัญขององค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 4.ตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า ในปีงบประมาณ 2555 จะจัดการความรู้ในกลุ่มงานกี่เรื่อง กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่มาของการเลือกเรื่องที่จะนำมาเลือกเพื่อจะจัดการความรู้ในกลุ่มงาน ในขั้นแรกจะต้องนำข้อมูลดังนี้มาประกอบการตัดสินใจ 1.บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงาน 2.วิเคราะห์บทบาทหน้าที่หลักของ กลุ่มงาน กับองค์ความรู้ที่จะช่วยให้งานประสบความสำเร็จ 3.ลำดับความสำคัญขององค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 4.ตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า ในปีงบประมาณ 2555 จะจัดการความรู้ในกลุ่มงานกี่เรื่อง

4 จัดตั้งคณะกรรมการ กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
คำสั่งคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปี 2555 กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

5 จัดประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดเรื่องในการจัดการความรู้
เพิ่มตารางวิเคราะห์ จนได้เรื่องที่จะ

6 การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็น
องค์ความรู้ในการผลิตสื่อ พบว่ามีองค์ความรู้จำนวน 3 เรื่อง 1.การเขียนข่าว 2.การถ่ายภาพ 3.การออกแบบไวนิล หลังจากประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ ของกลุ่มงานและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พบว่า เราได้เรื่องที่จะจัดการความรู้ คือ การผลิตสื่อ ซึ่งองค์ความรู้ในการผลิตสื่อจะต้องประกอบด้วยองค์ความรู้ย่อย 3 เรื่อง คือ การเขียนข่าว การถ่ายภาพ และ การออกแบบผ้าไวนิล กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

7 กำหนดวัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการผลิตสื่อเพื่อใช้ใน การเผยแพร่ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ให้แก่เจ้าหน้าเพื่อนำ องค์ความรู้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อเพื่อใช้ใน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ก่อนที่จะจัดการความรู้ทั้ง 3 เรื่อง จำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อน วัตถุประสงค์คือ กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

8 ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์องค์ความรู้ในและนอกหน่วยงาน
เรื่อง องค์ความรู้ในหน่วยงาน องค์ความรู้นอกหน่วยงาน การเขียนข่าว นายศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน นักข่าว/อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลฯ คณะสื่อสารสาธารณะ การถ่ายภาพ ไม่มี อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ร้อยโท เภสัชกร ทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย การออกแบบไวนิล อาจารย์ในโรงเรียน อ.เขื่องใน - อาจารย์เจริญ บุดดีเสาร์ ขั้นตอนที่ 2 มีการวิเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการผลิตสื่อ ว่ามีองค์ความรู้อยู่ในหน่วยงาน หรือไม่ หรือ อยู่นอกหน่วยงาน พบว่า กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

9 กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดแผนการจัดการความรู้ร่วมกัน เรื่อง วัน/เวลา วิทยากร เทคนิคการเขียนข่าว 17 มกราคม 2555 -คุณศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน เทคนิคการถ่ายภาพ - ร้อยโท เภสัชกร ทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย เทคนิคการออกแบบไวนิล 8-9 มีนาคม 2555 - อาจารย์เจริญ บุดดีเสาร์ ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดแผนการจัดการความรู้ร่ว

10 ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้ ตามแผน

11 ถ่ายทอดเทคนิคการเขียนข่าว ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพ
ประชุม Cop สื่อสาร ครั้งที่ 2 17 มกราคม 2555 ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ถ่ายทอดเทคนิคการเขียนข่าว ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพ กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือ
กับเครือข่ายเพื่อพัฒนากลไกสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 8-9 มีนาคม 2555 ถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบไวนิล กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

13 ขั้นตอนที่ ๕ กระบวนการถอดบทเรียน
ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนเทคนิคการเขียนข่าว เทคนิคการถ่ายภาพ ครั้งที่ 2 ถอดบทเรียนเทคนิคการออกแบบไวนิล ครั้งที่ 3 ถอดบทเรียนเทคนิคการเขียนข่าว เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการออกแบบไวนิล ครั้งที่ 4 สรุปถอดบทเรียนเทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เมื่อดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว ได้ดำเนินการถอดบทเรียนดังนี้ กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

14 ผลผลิตจากการถอดบทเรียน

15 องค์ความรู้ กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

16 แบบฟอร์มส่งข่าว กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
แบบฟอร์มส่งข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

17 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้
องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 1 เรื่อง ( 3 เรื่องย่อย) ตอบ PMQA หมวด 4 ได้กระบวนการทำงานใหม่ ตอบ PMQA หมวด 6 ได้ฐานข้อมูลใหม่ ตอบ PMQA หมวด 4

18 กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
บทเรียนหรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน - มีผู้เข้าชมเอกสารเว็ปไซด์ 9,291 คน 19,041 ครั้ง (ข้อมูลจาก ตุลาคม 2554 ถึง 5 กันยายน 2555) - มีการผลิตข่าวตั้งแต่ต้นปีงบ 2555 จำนวน 82 ฉบับ มีการออกแบบไวนิลเพื่อใช้ในการรณรงค์ จำนวน 24 ผืน - สามารถเผยแพร่ข้อมูลนั้นได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ - ลดต้นทุนในการจ้างผลิตสื่อได้

19 ข้อเสนอแนะในการนำบทเรียนไปใช้
ควรมีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนในครั้งต่อๆไป เพื่อให้ได้เทคนิคในการผลิตสื่อเพื่อ การเผยแพร่ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ที่สามารถใช้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ แบบฟอร์มการส่งข่าว ควรมีการทบทวนเพื่อปรับให้ง่ายต่อการใช้ ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจเพื่อนำมาปรับปรุง ในการจัดการความรู้ในครั้ง ต่อไป กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

20 จบการนำเสนอ สวัสดีครับ
กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google