งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ
การถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2553

2 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
แรงบันดาลใจ (ทำไมถึงทำ) (ที่มา หรือ ความสำคัญของปัญหา หรือ หลักการและเหตุผล) เป็นนโยบายที่ถ่ายระดับมาให้ สคร. ดำเนินการ

3 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
๒. สิ่งที่อยากให้เกิด (ทำเพื่ออะไร) (วัตถุประสงค์ของโครงการ) ให้มีชุมชนต้นแบบในการลดเสี่ยงลดโรค โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ ชุมชน/ท้องถิ่นมีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
๓. กิจกรรมที่ทำ (ทำอย่างไร) (วิธีการ/ ขั้นตอน/ แนวทาง ของโครงการ ) แต่ละระดับ เวทีกำหนดแนวทางการคัดเลือกพื้นที่จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ลดโรคและภัยสุขภาพ ประสานและชี้แจงพื้นที่ระดับจังหวัด กิจกรรมประสานและชี้แจงพื้นที่ระดับอำเภอ/ตำบล จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นชุมชนและจัดทำ mini-SLM ชุมชน ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพชุมชนลดเสี่ยงลดโรค รวบรวมข้อมูล สรุปวิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่

5 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
๔. ผลที่เกิด (ทำแล้วได้อะไร ในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด) (ผลที่ได้ของกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผน) ได้ประสานงานจังหวัดในเบื้องต้น เรื่องของการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน

6 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
๕. ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ (มีอะไรบ้าง เป็นไปตามแผน หรือน้อยกว่าแผน หรือมากกว่าแผน) เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจอย่างชัดเจน

7 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
๖. เส้นทางสู่ความสำเร็จ (มีปัจจัย เงื่อนไขอะไร) ผู้บริหารของจังหวัดเห็นความสำคัญและผลักดันการดำเนินงาน บุคลากรมีความรู้และทักษะในการทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ชุมชนมีความพร้อมและเห็นความสำคัญถึงปัญหา

8 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
๗. สิ่งที่ยังไม่ได้ดั่งใจ คืออะไร…… เพราะ จะแก้อย่างไร..... วิทยากรระดับเขตยังไม่มั่นใจในความรู้และทักษะของการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์อย่างถ่องแท้ เนื่องจากยังไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเต็มรูปแบบ ที่ผ่านมาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งควรอบรมให้วิทยากรระดับเขตให้มีความสามารถในการถ่ายทอดการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์แบบฉบับชาวบ้าน มีการนำประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายและชัดเจน (ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย)

9 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
๘. สิ่งที่ได้มาโดยไม่ได้คาดหวัง คืออะไร …… เกิดขึ้นได้เพราะ.... สำนักตรวจราชการได้ให้ความสำคัญในการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยมีการอบรมการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ให้แก่บุคลากร บุคลากรมีความสนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติแต่ละกลุ่มงาน ในการทำแผนที่ยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน เกิดขึ้นได้เพราะเมื่อทดลองทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของแต่ละกลุ่มงานแล้วเห็นประโยชน์ในการที่จะนำไปใช้ได้จริง

10 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
ใจ ความคิด ความรู้ ทักษะ ที่ได้ (ส่งผลต่อการพัฒนาอะไร อย่างไร พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย) ได้ความรู้และทักษะที่ได้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการช่วยกันให้ความคิดเห็น และเติมเต็มในส่วนที่แต่ละคนขาด ทำให้ได้ใจคนทำงาน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google