งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบทความแสดง ความคิดเห็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบทความแสดง ความคิดเห็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบทความแสดง ความคิดเห็น
วิชา GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ

2

3

4

5 ความหมายของบทความ บทความ หมายถึง งานเขียนประเภทความเรียงร้อยแก้ว ที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นจากข้อเท็จจริง โดยมีการแสดงความคิดเห็นประกอบ อย่างสมเหตุสมผลและมีมุมมองที่แปลกใหม่น่าสนใจ

6 ๒. ลักษณะเฉพาะของบทความ
๒. ลักษณะเฉพาะของบทความ ๒.๑ มีขนาดสั้น บทความที่ดีควรจบเป็นตอนๆ มีขนาดไม่ยาวจนเกินไป การเขียนย่อหน้าในบทความก็ควรมีขนาดสั้นด้วย

7 ๒. ลักษณะเฉพาะของบทความ
๒. ลักษณะเฉพาะของบทความ ๒.๒ เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนั้น เช่น ไข้ซิก้า ภาวะโลกร้อน เป็นต้น

8 ๒. ลักษณะเฉพาะของบทความ
๒. ลักษณะเฉพาะของบทความ ๒.๓ เป็นการวิเคราะห์ การเขียนบทความไม่ใช่การอธิบายให้ความรู้เท่านั้น แต่ผู้เขียนจะต้องแทรกความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือและเป็นเหตุเป็นผลประกอบการเขียนบทความด้วย ความคิดเห็นดังกล่าว ต้องมีการคิดวิเคราะห์ มาแล้วเป็นอย่างดี

9 ๓. จุดมุ่งหมายของการเขียนบทความ
๓. จุดมุ่งหมายของการเขียนบทความ ๓.๑ ให้ความรู้ มุ่งให้ความรู้เฉพาะสาขาหรือความรู้ทั่วไปก็ได้ บทความที่มุ่งให้ความรู้เฉพาะสาขามักมีลักษณะเนื้อหาเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้อ่านจึงควรมีพื้นความรู้และความสนใจในเรื่องนั้นอยู่แล้ว จึงสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะบางบทความอาจมีการใช้คำศัพท์เฉพาะด้านและคำศัพท์วิชาการในเนื้อหาด้วย

10 ตัวอย่างเนื้อหาที่มุ่งให้ความรู้เฉพาะทาง เช่น การแปรคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้, บทพิโรธวาทังในเรื่อง ขุนช้างขุนแผน, GMO พันธุวิศวกรรมศาสตร์ ให้คุณหรือโทษ เป็นต้น

11 ๓. จุดมุ่งหมายของการเขียนบทความ
ส่วนเนื้อหาที่มุ่งให้ความรู้ทั่วไป มักมีเนื้อหาที่มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ผู้คนทั่วไปสามารถอ่านได้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น มหัศจรรย์ชาเขียว, น้ำเลี้ยงข้อเข่าสำคัญอย่างไร, ความเครียดทำให้อ้วนได้, ขุมทรัพย์แห่งท้องทะเลตรัง เป็นต้น

12 ๓. จุดมุ่งหมายของการเขียนบทความ
๓.๒ ให้ข้อมูล นำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น วิธีออมเงินในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง, การออกกำลังกายให้เหมาะกับรูปร่าง, โรคอุบัติใหม่และวิธีป้องกัน, สร้างความเข้าใจ รู้จักใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

13 ๓. จุดมุ่งหมายของการเขียนบทความ
๓.๓ ให้ความคิดเห็น นอกจากการแสดงข้อเท็จจริงในบทความ ผู้เขียนอาจมีจุดมุ่งหมายในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาจเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง เสียดสี หรือกระตุ้นให้คิด เช่น “แพนด้าฟีเวอร์” กระแสที่เกินพอดีของคนไทย, กีฬา “สี” การเมืองไทย ไร้น้ำใจ นักกีฬา, สอบเข้ามหาวิทยาลัยวิธีใหม่ ไฉไลหรือถอยหลังเข้าคลอง เป็นต้น

14 ๓. จุดมุ่งหมายของการเขียนบทความ
๓.๔ ให้ความเพลิดเพลิน บทความบางเรื่องนอกจากให้ความรู้ความคิดแล้ว ยังให้ความเพลิดเพลินอีกด้วย มักปรากฏในบทความสารคดีท่องเที่ยว ประวัติสถานที่ ประวัติบุคคล บทความสัมภาษณ์ เช่น “เพลินวาน” วันวานแสนหวานที่หวนคืน, บทสนทนา “ภราดร” ทำอะไร..ในวันพักผ่อน ก่อนหวนคืนสังเวียน, เซเลบ สไตล์ เป็นต้น

15

16 ๔. ประเภทของบทความ ๔.๑ บทความวิชาการ (Academic Article) มีเนื้อหา เรื่องราวที่เสนอสาระความรู้และทรรศนะทางวิชาการ ๔.๒ บทความวิเคราะห์ (Analytical Article) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องราว เหตุการณ์ ปัญหา หรือวิกฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสังคม เช่น บทความวิเคราะห์ปัญหาการเมืองไทย

17 ๔. ประเภทของบทความ ๔.๓ บทความแสดงความคิดเห็น (Opinion Article) บทความประเภทนี้เขียนขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ เรื่องราว ประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวควรเป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าเชื่อถือ และยังไม่มีใครคิดเห็นในประเด็นนั้นมาก่อน

18 ๔. ประเภทของบทความ ๔.๔ บทความเชิงวิจารณ์ (Critical Article) มีเนื้อหาที่ติชมและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ และการแสดงต่างๆ

19 ๔. ประเภทของบทความ ๔.๕ บทความสารคดี (Feature Article) มีเนื้อหาที่เป็นความรู้และประสบการณ์ตรงของผู้เขียน แล้วนำมารวบรวมเรียบเรียงให้เป็นเรื่องที่สมบูรณ์ แปลกใหม่และน่าสนใจ เช่น บทความสารคดีท่องเที่ยว

20 ๔. ประเภทของบทความ ๔.๖ บทความสัมภาษณ์ (Interview Article) มีเนื้อหาที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ส่วนมากมักมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการแสดงความคิดความเห็นของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์ เรื่องราว ประเด็นปัญหา หรือสถานการณ์ในขณะนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์อาจเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ประสบปัญหา หรือมีมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับเรื่อง ที่เขียน

21 ๗. ความแตกต่างระหว่างบทความกับงานเขียนอื่น
๗. ความแตกต่างระหว่างบทความกับงานเขียนอื่น ๗.๑ เรียงความ กล่าวคือ การเขียนเรียงความเป็นแบบฝึกการเขียนที่ผู้สอนกำหนดหัวข้อและจำนวนหน้า ซึ่งหัวข้อมักไม่ยากเกินไป สามารถหาข้อมูลหรือแสดงความคิดได้ง่าย

22 ตัวอย่างหัวข้อเรียงความ
- วันแม่แห่งชาติ - สุนทรภู่ : กวีเอกของโลก - โรงเรียนของฉัน - การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - ความสำคัญของภาษาไทย เป็นต้น

23 ความแตกต่างระหว่างบทความกับเรียงความ
ด้านเนื้อหาและภาษา ผู้เขียนเรียงความมีหน้าที่เรียบเรียงความรู้และประสบการณ์ แล้วถ่ายทอดด้วยภาษาที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการ แต่การเขียนบทความจะมีอิสระในการเขียน ทั้งเรื่องเนื้อหาและภาษามากกว่าเรียงความ ด้านการแสดงความคิดเห็น การเขียนบทความจะมีหลักการเป็นเหตุเป็นผล และแปลกใหม่มากกว่าเรียงความ

24 ความแตกต่างระหว่างบทความกับเรียงความ
ด้านการเผยแพร่ เรียงความมักเผยแพร่อยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ อาจมีการเผยแพร่ภายนอกบ้างในกรณีที่มีการจัดประกวดการเขียนเรียงความ แต่ในการเขียนบทความมีการตีพิมพ์และเผยแพร่อย่างหลากหลาย ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ใบปลิว สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

25 ๗. ความแตกต่างระหว่างบทความกับงานเขียนอื่น
๗. ความแตกต่างระหว่างบทความกับงานเขียนอื่น ๗.๒ ข่าว ข่าวและบทความเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงเหมือนกัน แต่มีเวลาและรายละเอียดที่ต่างกัน กล่าวคือ การเขียนข่าวต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์ และต้องรวบรวมรายละเอียดให้มากที่สุด หรืออาจมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่การเขียนบทความ ไม่จำเป็นต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์เหมือนข่าว

26 ความแตกต่างระหว่างบทความกับข่าว
บทความอาจเขียนหลังจากข่าวนั้นเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพราะผู้เขียนต้องหาที่มาและข้อมูลต่างๆ มาประกอบ อีกทั้งต้องเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วย แต่การนำเสนอข่าวจะเน้นการนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ

27 คำถามทบทวน “บทความ” จัดเป็นงานเขียนประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดี
“บทความ” จัดเป็นงานเขียนประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดี ตอบ สารคดี

28 คำถามทบทวน ๒. การแสดงความคิดเห็นในบทความ ควรแสดงความคิดลักษณะใด
๒. การแสดงความคิดเห็นในบทความ ควรแสดงความคิดลักษณะใด ตอบ แปลกใหม่ สร้างสรรค์ น่าสนใจ เที่ยงตรง มีเหตุผล และไม่มีอคติ

29 คำถามทบทวน ๓. “บทความ” มักตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดบ้าง
๓. “บทความ” มักตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดบ้าง ตอบ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น

30 คำถามทบทวน ๔. ความเรียงหรือข้อเขียนแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตเรียกว่าเป็น “บทความ” ได้หรือไม่ ตอบ ได้

31 บทความแสดงความคิดเห็น

32 บทความแสดงความคิดเห็น
เป็นบทความที่เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราว เหตุการณ์ ปัญหา วิกฤติการณ์ หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้เขียนควรมีความคิดเห็นที่น่าสนใจ แปลกใหม่ มีประโยชน์ในการสร้างสรรค์สังคม

33 การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น มีทั้งการนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนั้น เป็นประเด็นปัญหา หรือเป็นเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ โดยมีการแสดงความคิดเห็นประกอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล น่าเชื่อถือ

34 การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น
เพื่อเป็นการสะท้อนปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไข กระตุ้นให้เห็นความสำคัญ ชี้ให้เห็นคุณและโทษ เป็นต้น การเขียนบทความแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดความเห็นได้อิสระ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาแบบทางการหรือกึ่งทางการเท่านั้น สามารถใช้ภาษาปากปนได้บ้าง เพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึก สะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ของผู้เขียน

35 ๑. ลักษณะของบทความแสดงความคิดเห็น
๑. ลักษณะของบทความแสดงความคิดเห็น ๑.๑ ผู้เขียนเป็นผู้แสดงความคิดเห็นของตนเอง การเขียนบทความลักษณะนี้ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก อาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ๑.๒ ผู้เขียนโต้ตอบหรือโต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่น การเขียนบทความแบบโต้ตอบความคิดของผู้อื่นนี้ เกิดขึ้นจากการที่ผู้เขียนบทความมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้เขียนบทความที่เขียนมาก่อนหน้า จึงได้เขียนบทความโต้ตอบขึ้น เพื่อชี้แจงหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล

36 ๒. โครงสร้างของการแสดงความคิดเห็น
๒. โครงสร้างของการแสดงความคิดเห็น

37 ๒. โครงสร้างของการแสดงความคิดเห็น
๒. โครงสร้างของการแสดงความคิดเห็น ๒.๑ ที่มา เป็นการกล่าวถึงเหตุที่ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็น ๒.๒ ข้อสนับสนุน เป็นการกล่าวถึงเหตุผล ซึ่งอาจเป็นหลักการหรือข้อเท็จจริงที่นำมาสนับสนุนหรือเสริมให้ข้อมูลชัดเจนขึ้น ๒.๓ ข้อสรุป เป็นการแสดงความคิดเห็นว่าจะสันนิษฐาน เสนอแนะ ประเมินค่า วิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์ วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

38 โครงสร้างของการแสดงความคิดเห็น
ที่มา การตำหนิเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศปนภาษาไทยนี้ ผู้ตำหนิมักจะทำเป็นลืมเรื่องภาษาแขกกับภาษาเขมร แต่หันมาเล่นงานภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในข้อความว่า “การใช้ไทยคำอังกฤษคำไม่เหมาะ” บางครั้งก็เลยไปถึงเรื่องการตั้งชื่อว่าไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษก็ได้

39 โครงสร้างของการแสดงความคิดเห็น
ข้อสนับสนุน “จามจุรีสแควร์” ก็เลยต้องมีชื่อไทยควบคู่ไปด้วยว่า “จัตุรัสจามจุรี” ซึ่งอันที่จริงน่าจะเป็น “ลานจามจุรี” เสียมากกว่า เพราะ “จัตุรัส” มาจากภาษาแขก อันที่จริงการใช้คำไทยปนอังกฤษนี้ก็มีอยู่ในภาษาไทยมาช้านานแล้ว อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง คนไทยต้องนึกถึง “เรียงเบอร์” คำนี้อยู่ในลักษณะ “ไทยคำอังกฤษคำ” อย่างชัดเจนมาก บางครั้งเราก็นำคำอังกฤษ ๒ คำมาสร้างเป็นคำไทยได้อย่างแนบเนียน เช่น “เช็คบิล” ที่ฝรั่งต้องงงว่ามันแปลว่า “เก็บเงิน” ได้อย่างไร ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะธรรมชาติของภาษาที่ยังไม่ตาย ญี่ปุ่นก็ยังนำคำอังกฤษ ๒ คำ มาสร้างเป็นคำญี่ปุ่นได้อย่าง “salaryman” ที่คนไทยเอามาแปลต่อว่า “มนุษย์เงินเดือน”

40 โครงสร้างของการแสดงความคิดเห็น
ขอกลับมาที่ “ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา” และ “ทรงพระเจริญ” อีกครั้ง ตอนนี้มีการหนีจากแขกและเขมรไปเป็นอังกฤษกันแล้วคือ “Long Live The King” หรือที่ไพเราะอย่างยิ่งเมื่อตอนปลายปี ๒๕๕๒ ก็คือ “King of Kings” และ “The Greatest of the Kings, The Greetings of the Land” ประโยคหลังนี้มีสัมผัสในตามแบบไทยเสียด้วย

41 โครงสร้างของการแสดงความคิดเห็น
ข้อสรุป เห็นไหมว่า ถ้าผสมผสานกันดีๆ ไม่ว่าภาษาไหนที่แตกต่างกัน ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นและงดงาม

42 ๓. ลักษณะของการแสดงความคิดเห็น
๓. ลักษณะของการแสดงความคิดเห็น ๓.๑ การสนับสนุน ๓.๒ การโต้แย้งคัดค้าน ๓.๓ การวิพากษ์วิจารณ์ ๓.๔ การให้รายละเอียดเพิ่มเติม ๓.๕ การตั้งประเด็นเป็นข้อสังเกต ๓.๖ การตีความ ๓.๗ การเปรียบเทียบ

43 ตัวอย่างการตีความ นักเขียนจึงเป็นเกษตรกรในสวนอักษร เพาะปลูกความคิดและตัวหนังสือส่งถึงมือผู้อ่าน ... เริ่มต้นคอลัมน์ใหม่ ถางหญ้า เตรียมแปลงสวนให้ร่วนซุย เตรียมปุ๋ยธรรมชาติ ตระเตรียมพละกำลังพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ รดน้ำ ตัดแต่งกิ่งก้านใบ โบกมือไล่แมลง ลงมือปลูกผลงานในสวนอักษร ปลูกอย่างเบิกบาน ปล่อยให้ผลงานโตตามธรรมชาติ

44 ตัวอย่างการเปรียบเทียบ
เข็มนาฬิกาเดินไวไม่ต่างจากเท้าของเสือชีต้าร์ที่กำลังกวดกวางเก้ง อายุอานามของเราเองก็เดินหน้าไปอย่างฉับไวไม่ต่างอะไรกับเข็มนาฬิกา เวลาอาจเป็นมายา ทว่าความชราเป็นเรื่องจริง

45 รูปแบบการเขียนบทความแสดงความคิดเห็น
คำนำ ความเป็นมา/ความสำคัญ/สถานการณ์/สภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง/ประเด็นที่ต้องการเสนอ ควรระบุว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื้อเรื่อง เหตุผลประการแรก (ประเด็นเหตุผลเขียนเป็นประโยค) + คำอธิบายเหตุผล + หลักฐาน เช่น ตัวอย่าง สถิติ ข่าว เหตุการณ์ (เขียนเชื่อมโยงกับเหตุผลที่ให้) เหตุผลประการที่สอง + คำอธิบายเหตุผล + หลักฐาน สรุป บทสรุป สรุปสาระสำคัญ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นใหม่/เพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ

46 วิธีใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็น
๑. การใช้คำหรือกลุ่มคำที่แสดงถึงการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงทรรศนะ เช่น พึง ควร คง คงจะ อาจจะ น่าจะ คิดว่า คาดว่า เสนอว่า เสนอแนะว่า หวังว่า เป็นต้น

47 วิธีใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็น
๒. การใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑ ประกอบคำหรือกลุ่มคำแสดงความคิดเห็น จะแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นการแสดงความคิดเห็น เช่น “ดิฉันคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวในช่วงไตรมาสแรกนี้” “ผมคิดว่าเราควรเร่งส่งเสริมให้มีกิจกรรมรักการอ่านให้เป็นรูปธรรม” “ข้าพเจ้าหวังว่าชาวบ้านจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตมากขึ้น”

48 วิธีใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็น
นอกจากนี้ในการใช้ภาษาในบทความแสดงความคิดเห็น ควรปฏิบัติตามหลักต่อไปนี้ ๑) ใช้คำธรรมดา ที่เข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้คำหรูหรา ๒) ใช้ประโยคกระชับ ไม่กำกวม หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคยาวเยิ่นเย้อ ๓) ใช้ศัพท์เทคนิค หรือศัพท์วิชาการเท่าที่จำเป็น ๔) พยายามใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยให้น้อยที่สุด

49 แบบทดสอบ ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบทความ ก. มีลักษณะเป็นความเรียง ข. มีลักษณะเป็นร้อยกรอง ค. มีการนำเสนอข้อเท็จจริง ง. มีการนำเสนอข้อคิดเห็น

50 แบบทดสอบ ๒. บทความประเภทใดทำให้ผู้อ่านรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุด ก. บทความวิชาการ ข. บทความวิเคราะห์ ค. บทบรรณาธิการ ง. บทความสารคดีท่องเที่ยว

51 แบบทดสอบ บุคลิกลักษณะใดไม่เหมาะสมในการเขียนบทความ ก. มีอคติ ข. มีเหตุผล ค. มีความรอบรู้ ง. มีความคิดสร้างสรรค์

52 แบบทดสอบ ๔. “การแสดงความคิดเห็นในเชิงติชมกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” เรียกว่าเป็นลักษณะการแสดงความคิดเห็นอย่างไร ก. การสนับสนุน ข. การโต้แย้งคัดค้าน ค. การวิพากษ์วิจารณ์ ง. การให้รายละเอียดเพิ่มเติม

53 แบบทดสอบ ข้อใดไม่มีลักษณะเป็นการแสดงความคิดเห็น
ก. ฉันชอบทะเล ที่จังหวัดตราด ข. ฉันคิดว่าในปีหน้า จะมีนักท่องเที่ยวไปที่ จังหวัดตราดเป็นจำนวนมาก ค. จังหวัดตราดน่าจะมีการพัฒนาเรื่อง การคมนาคมให้ทันสมัยกว่าเดิม ง. จังหวัดตราดอยู่ทางภาคตะวันออก ของประเทศไทย

54 แบบฝึกหัดการเขียนบทความแสดงความคิดเห็น
ให้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กำหนดให้ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยให้เหตุผลสนับสนุนสองประการ ความยาวประมาณ ๒๕ บรรทัด ๑. นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่า “การอยู่กรุงเทพฯ ดีกว่าอยู่ในชนบท” ๒. นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่า “การทำศัลยกรรมทำให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น”


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบทความแสดง ความคิดเห็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google