งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุป ระดับของข้อมูล มีการจัดแบ่งระดับของข้อมูลเป็น 3 ระดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุป ระดับของข้อมูล มีการจัดแบ่งระดับของข้อมูลเป็น 3 ระดับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุป ระดับของข้อมูล มีการจัดแบ่งระดับของข้อมูลเป็น 3 ระดับ
1. ระดับภายนอกหรือวิว (External Level หรือ View) หมายถึง ระดับของข้อมูลที่อยู่สูงที่สุด ประกอบด้วยภาพที่ผู้ใช้แต่ละคนจะมองข้อมูลหรือวิว (View) ของตนเอง 2. ระดับแนวความคิด (Conceptual Level) หมายถึง ระดับของข้อมูลที่อยู่ถัดลงมา เป็นการมองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อจำกัด ต่าง ๆ ของข้อมูลในระดับนี้ 3. ระดับภายใน (Internal Level หรือ Physical Level) หมายถึง ระดับของข้อมูลที่อยู่ล่างสุด เป็นระดับของการจัดเก็บข้อมูลจริง ๆ ว่ามีโครงการจัดเก็บอย่างไร วิธีการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลทำอย่างไร        

2 บทสรุป ความเป็นอิสระของข้อมูล
ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence)         ความเป็นอิสระของข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. ความเป็นอิสระของข้อมูลในเชิงกายภาพ (Physical Data Independence) 2. ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Independence)        

3 บทสรุป เค้าร่างของฐานข้อมูล เค้าร่างของฐานข้อมูล (Database Schema)
1.เค้าร่างภายนอก (External Schema หรือ Subschema 2.เค้าร่างแนวความคิด ( Conceptual schema) 3.เค้าร่างภายใน (Internal Schema)        

4 บทสรุป ภาษาที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล
ภาษาที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล ภาษาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1.ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) 2.ภาษาสำหรับดำเนินการกับข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) 3.ภาษาสำหรับการควบคุมข้อมูล (Data Control Language : DCL)        

5 บทสรุป ระบบจัดการฐานข้อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูล สามารถสรุปหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล ได้ดังนี้ 1.กำหนดและเก็บโครงสร้างฐานข้อมูล 2.รับและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 3.ดูแลรักษาข้อมูล 4.ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล        

6 บทสรุป ระบบจัดการฐานข้อมูล
5.ควบคุมความบูรณภาพของข้อมูล (Integrity Control) 6.ควบคุมความปลอดภัย (Security Control) 7.การสร้างระบบสำรองและการกู้ (Backup and Recovery) 8.ควบคุมภาวการณ์ใช้ข้อมูลพร้อมกันของผู้ใช้ (Concurrency Control)        

7 บทสรุป ผู้บริหารฐานข้อมูล
ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA)         ผู้บริหารฐานข้อมูลเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของระบบฐานข้อมูลทั้งหมด เป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจว่า จะรวบรวมข้อมูลใดบ้างเข้าไว้ในระบบ        


ดาวน์โหลด ppt บทสรุป ระดับของข้อมูล มีการจัดแบ่งระดับของข้อมูลเป็น 3 ระดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google