งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

2 การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
จาก Smart Phone หรือ Tablet ข้อดี 1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดขั้นตอนการตรวจแนะนำสถานประกอบการ 2. ระบุตำแหน่งที่ตั้ง(ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์) ของสถานประกอบการและ แสดงบนแผนที่ได้ 3. สามารถเก็บภาพถ่ายลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการได้ จำนวน 9 ภาพ

3 การเตรียมและข้อแนะนำการใช้ Smart Phone หรือ Tablet
ในการเก็บข้อมูล 1. เครื่อง Smart Phone หรือ Tablet ต้องเชื่อมต่อ Network หรือ Wi-Fi และค้าหาค่าพิกัด GPS 2. ไม่ตั้งค่าพักหน้าจอ ในเครื่อง Smart Phone หรือ Tablet 3. เปิดใช้งาน GPS ในเครื่อง Smart Phone หรือ Tablet

4 ข้อแนะนำการเก็บข้อมูลค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์(GPS)
- จุดที่จะดำเนินการจับพิกัด ต้องเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง - การจับพิกัดในสถานประกอบการแต่ละแห่ง เป็นกิจกรรมแรก ที่ต้องทำในการเก็บข้อมูล - จุดที่ผู้ใช้ (User) จะจับพิกัด ควรเป็นด้านหน้าของสถานประกอบการ หรือบริเวณใกล้เคียง และผู้ใช้ (User) ต้องยืนนิ่งๆ - การจับพิกัด ครั้งแรก อาจใช้เวลานาน - การเก็บข้อมูลสถานประกอบการ ประเภทศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงอาหาร หรือ สถานประกอบการอื่น ที่มีผู้ประกอบการค้าอาหาร มากกว่า 1 ราย ให้ใช้ค่าพิกัดเดียวกันได้

5 การลงชื่อ (Login) เพื่อเข้าใช้งานระบบ จาก Smart Phone หรือ Tablet

6

7

8

9

10 การป้อนและบันทึกข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหาร
เมนูสำคัญของการป้อนข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหาร บน Smart Phone หรือ Tablet ประกอบด้วย 1) แบบสำรวจร้านอาหาร 2) แบบสำรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร 3) แบบสำรวจตลาดสด (ตลาดประเภทที่ 1) 4) แบบสำรวจตลาดนัด (ตลาดประเภทที่ 2) 5) ค้นหาข้อมูลจาก QR Code 6) ส่งข้อมูลแบบสำรวจ

11

12

13

14

15

16

17 การส่งข้อมูล

18

19


ดาวน์โหลด ppt ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google