งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน ปี 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน ปี 2560"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 1,000 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 1,000 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

2 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

3 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

4 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

5 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

6 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 200 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 200 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

7 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

8 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

9 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

10 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

11 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบ้านม้า อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

12 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

13 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

14 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

15 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

16 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

17 แผนพัฒนาการเกษตรของตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น

18 แผนพัฒนาการเกษตรของขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน ปี 2560
Growth ผลที่คาดหวัง มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว 50 ไร่ มีการลดพื้นที่การปลูกข้าว 50 ไร่ มีเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 /ปี ต้นทุนการผลิตลดลงจาก 5,000/ไร่ เหลือ 3,500/ไร่ มีเกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง ร้อยละ 5/ปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Smart Agriculture Smart Farmer Smart Consumer Smart Officer Smart Services Smart Laws Smart Budgeting เป้าหมายที่ขับเคลื่อน แบ่งกลุ่มเป้าหมาย Commercial Farming Semi Commercial Farming Subsistence Farming - ปรับระบบการปลูกพืช - สินค้าเกษตรปลอดภัย - ลดต้นทุนการผลิต - เศรษฐกิจพอเพียง - จัดการสิ่งแวดล้อม - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ตลาดสินค้าเกษตร Time ต.ค.59 ก.ย.60 กลไกการขับเคลื่อน ศพก. 1 จุด ศดปช. 1 จุด ศจช. 1 จุด แปลงใหญ่ 1 แปลง อกม Smart Farmer กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร การสนับสนุน แผนงานโครงการและงบประมาณ งบกรมส่งเสริม (งบปกติ) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น หน่วยงานภาคี 2. กระบวนการทำงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร การติดตาม/รายงาน/ประเมินผล KM คลังความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร แผนที่ปัจจุบัน แผนที่อนาคต ที่อยากจะให้เป็น


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน ปี 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google