งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไมโครฟิช (Microfiche)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไมโครฟิช (Microfiche)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไมโครฟิช (Microfiche)
Apirada Thadadech 14 November 2018

2 14 November 2018

3 14 November 2018

4 14 November 2018

5 14 November 2018

6 14 November 2018

7 รู้จักกับไมโครฟิช (Microfiche)
ไมโครฟิช (Microfiche) คืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดหนึ่งที่รวมอยู่ใน สารนิเทศย่อส่วน (Microforms) โดยสารนิเทศย่อส่วนส่วนใหญ่ได้มาจากการถ่ายภาพสิ่งพิมพ์ต้นฉบับย่อส่วนลงบนฟิล์มหรือกระดาษทึบแสงหรือวัสดุอื่น ๆ ให้มีขนาดเล็กลงจนไม่สามารถอ่านด้วยตาเปล่าได้ต้องใช้เครื่องอ่าน ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ 14 November 2018

8 ไมโครฟิช (Microfiche)
สารนิเทศย่อส่วน (Microforms) ซึ่งเป็นสารนิเทศในรูปแบบของการย่อส่วนลงมาในรูปร่างลักษณะของวัสดุย่อส่วน ไมโครฟิช (Microfiche) เป็นเครื่องเก็บข้อมูล อนาล็อกที่กะทัดรัดที่สุด โดยปกติใช้กับให้ห้องสมุดวิจัยในสถาบันต่างๆ (เช่น ห้องสมุดในวิทยาลัยเล็กๆ) ที่ไม่มีพื้นที่กว้างพอ 14 November 2018

9 ไมโครฟิช (Microfiche) มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มโปร่งแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยที่ภาพจะเรียงกันมีลักษณะเป็นตารางซึ่งก็คือหน้าหนังสือหรือเอกสารแต่ละหน้าที่ถ่ายย่อส่วน ซึ่งภาพจากแผ่นไมโครฟิชจะได้จากการถ่ายภาพสิ่งพิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มโปร่งใสด้วยวิธีการย่อข้อความจากต้นฉบับในอัตราส่วน 15:1 ถึง 40:1 14 November 2018

10 ขนาด ไมโครฟิช (Microfiche) เป็นแผ่นฟิล์มโปร่งแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีหลายขนาด เช่น 3*5 นิ้ว , 4*6 นิ้ว , 5*8 นิ้ว และ 8*6 นิ้ว สำหรับขนาด 4*6 นิ้วนั้น ส่วนบนของแผ่นฟิล์มแผ่นแรกจะให้รายละเอียดของเอกสารสิ่งพิมพ์ต้นฉบับที่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่า 14 November 2018

11 การเก็บรักษาไมโครฟช
ควรเก็บฟลมไวในหองที่มีความชื้นและอุณหภูมิต่ำ จัดเก็บไวในที่ที่ปราศจากฝุนละออง โดยเก็บไวในกลองหรือตลับเสมอ ระมัดระวังอยาใหเกิดรอยขีดขวน ไม่ควรเก็บที่เปยกชื้น หรืออยูในสภาวะที่มีความชื้นสูงควรจัดเก็บฟลมไวในระดับสูงกวาพื้น หองพอสมควร เพื่อปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำทวม ควรเก็บฟลมที่มีคุณคามากไวในตูทนไฟ อยางนอยที่สุดควรเก็บไวในตูทนไฟไดประมาณ 1 ชั่วโมง ควรจับเฉพาะที่ขอบของฟลมเทานั้น ไม่จับตองตัวเนื้อฟลมสวนที่เป็นเนื้อหา ระวังอยาใหฟลมเกิดสภาพบิดเบี้ยว ตรวจสอบทุกครั้งหลังการเลิกใช เพื่อตรวจดูความ 14 November 2018

12 ประโยชนของการใชไมโครฟชในหองสมุด
จําเปนตองใชกับเครื่องอาน ซึ่งมีอยูในหองสมุดเทานั้น จึงไมมีการยืมออกจากหองสมุดเหมือนสิ่งพิมพ ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บสิ่งพิมพไดถึง 40,000 : 1 ตัวอยางเชน ไมโครฟช 1 แผนขนาด 105 ×148 มม. สามารถบรรจุสิ่งพิมพไดถึง 98 หนา ลิ้นชักหรือตูเก็บไมโครฟชลึกเพียง 10 นิ้ว สามารถเก็บไมโครฟช ของหนังสือเอกสารถึง 98,000 หนา ประหยัดเงิน วัสดุยอสวนราคาถูกมาก โดยเฉพาะไมโครฟช เมื่อเทียบกับราคาของตนฉบับ 14 November 2018

13 การเลือกซื้อไมโครฟช
บรรณารักษควรพิจารณาจากประโยชนและความตองการหรือความจํ าเปนของผูใชบริการหองสมุดเปนหลัก บรรณารักษควรเลือกซื้อจากบริษัทผูผลิตที่มีชื่อเสียงทั้งนี้เพื่อเปนการประกันคุณภาพของไมโครฟลม 14 November 2018

14 การเก็บรักษาไมโครฟช
เก็บไวในตูแบบมีลิ้นชักที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ควรเก็บฟลมไวในหองที่มีความชื้นและอุณหภูมิตํ่า สําหรับฟลม ที่ฉาบ ดวยเงิน (Silver film) จัดเก็บไวในที่ที่ปราศจากฝุนละออง โดยเก็บไวในกลองหรือตลับเสมอ และระมัดระวังอยาใหเกิดรอยขีดขวน อยาใหฟลมเหลานั้นเปยกชื้น หรืออยูในสภาวะที่มีความชื้นสูงควรจัดเก็บฟลมไวในระดับสูงกวาพื้น หองพอสมควร เพื่อปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้าทวม ถาเปนไปไดควรเก็บฟลมที่มีคุณคามากไวในตูทนไฟ แตถาไมสามารถทําไดอยางนอยที่สุดควรเก็บไวในตูทนไฟไดประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อจะจับฟลม ควรจับเฉพาะที่ขอบของฟลมเทานั้น อยาจับตองตัวเนื้อ ฟลมสวนที่เปนเนื้อหา และระวังอยาใหฟลมเกิดสภาพบิดเบี้ยว ตรวจสอบทุกครั้งหลังการเลิกใช เพื่อตรวจดูความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 14 November 2018

15 ประโยชนของการใชไมโครฟชในหองสมุด
ไมโครฟชจําเปนตองใชกับเครื่องอาน ซึ่งมีอยูในหองสมุดเทานั้น จึงไมมีการยืมออกจากหองสมุดเหมือนสิ่งพิมพ ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บสิ่งพิมพไดถึง 40,000 : 1 ตัวอยางเชน ไมโครฟช 1 แผนขนาด 105 ×148 มม. สามารถบรรจุสิ่งพิมพไดถึง 98 หนา ลิ้นชักหรือตูเก็บไมโครฟชลึกเพียง 10 นิ้ว สามารถเก็บไมโครฟช ของหนังสือเอกสารถึง 98,000 หนา ประหยัดเงิน วัสดุยอสวนราคาถูกมาก โดยเฉพาะไมโครฟช เมื่อเทียบกับราคาของ ตนฉบับ ตัวอยาง เชน ถาหองสมุดมีความตองการจะสั่งซื้อวารสารฉบับหลังหลายๆ ป เพื่อใหวารสารฉบับนั้นสมบูรณ หรือหนังสือที่ขาดตลาด หนังสือหายาก สิ่งพิมพเหลานี้ตางก็มีราคาแพงทั้งสิ้น สําหรับหนังสือหายากและมีราคาแพงที่จำเปนจะตองเก็บรักษาไวเปนสมบัติอันมีคาของ หองสมุดหองสมุดอาจถายเปนไมโครฟลมหรือไมโครฟชออกหมุนเวียนใหใชแทนได 14 November 2018

16 ประโยชนของการใชไมโครฟชในหองสมุด (cont.)
สะดวกแกการหยิบใช หนังสือบางเลม บางประเภท มีขนาดใหญ หนัก ถึงแมวาหองสมุดสวนมากจะเย็บเลมวารสารทุกป แตก็มีหองสมุดหลายแหงที่มักจะเก็บวารสารฉบับปลีกไวชวงเวลาหนึ่งกอนที่จะสงเย็บเลม เชน 1-3 ป วารสารเหลานั้นจะมีสภาพชํารุด ฉีกขาด ไมสามารถที่จะสงเย็บเลมได หองสมุดจะแกปญหาไดโดยสั่งซื้อวารสารเย็บเลมในรูปของไมโครฟลมหรือไมโครฟช หองสมุดสามารถจัดหาไมโครฟลมหรือไมโครฟชของสิ่งพิมพบางประเภทที่หายากได งายกวาที่จะหาสิ่งพิมพเลมนั้นๆ หองสมุดสามารถจัดหาไมโครฟลมหรือไมโครฟชของสิ่งพิมพที่มีผูใชมากมาไวบริการ ดวย จะชวยลดเวลาในการรอคอยของผูใช ในกรณีที่หองสมุดมีวัตถุประสงคในการจัดหาสิ่งพิมพในสาขาวิชาที่เกี่ยวของใหครบสมบูรณ ดังนั้นอาจจะมีสิ่งพิมพบางสาขาที่มีผูตองการใชนอย ถาเปนเชนนี้หองสมุดอาจจะเก็บในรูปของไมโครฟลมหรือไมโครฟช เพื่อประหยัดเนื้อที่เก็บ ประหยัดงบประมาณ แตยังคงมีความสมบูรณในดาน ทรัพยากร 14 November 2018

17 ปญหาในการใชไมโครฟชในหองสมุด
ผูผลิตบางรายยังผลิตงานที่ไมมีคุณภาพ ไมไดระดับมาตรฐาน จึงควรพิจารณาใหดีกอนที่จะซื้อ การควบคุมทางบรรณานุกรมยังไมดีพอเหมือนกับสิ่งพิมพ์ การจัดเก็บไมโครฟลมหรือไมโครฟชนั้นแตกตางจากวัสดุตีพิมพมาก ตองใชในหองสมุดเปนสวนมาก ผูใชหองสมุดสวนมากยังไมมี เครื่องอานสวนตัว การอานสิ่งพิมพสะดวกสบายกวา ไม่เมื่อยตาคลื่นไส ปวดศรีษะเมื่ออ่านนานๆ 14 November 2018

18 ปญหาในการใชไมโครฟชในหองสมุด (cont.)
สวนมากหองสมุดจะไมมีเจาหนาที่ใหบริการดานนี้โดยเฉพาะ ไมโครฟลมหรือไมโครฟชมีขนาดเล็กมาก อาจมีผูนํ าไปใชเปนที่คั่นหนังสือและลืมหรือนําออกจากหองสมุดโดยไมไดรับอนุญาต คาใชจายในการอัดสําเนาจากวัสดุยอสวนนั้นแพงกวาการอัดสํ าเนาจากหนังสือ และหองสมุดมักจะมีเครื่องอาน (reader) มากกวาเครื่องอาน-ถาย (reader-printer) ผูใชตองเสียเวลารอนาน 14 November 2018


ดาวน์โหลด ppt ไมโครฟิช (Microfiche)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google