งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการประชุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการประชุม
การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ เวลา น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระการประชุมที่ เรื่องเพื่อทราบ - สรุปพัฒนาการงานส่งเสริมการเกษตร ระเบียบวาระการประชุมที่ เรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร - แนวทางการจัดทำปฎิทินการปฏิบัติงานตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 2560 - Road Map ศพก. - โครงการศาลาเรียนรู้

3 แผนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
- พิจารณายกร่างระบบส่งเสริมการเกษตร (ต.ค.-พ.ย. 59) - ประชาพิจารณ์ (ธ.ค. 59) - ปรับปรุงข้อมูล (ม.ค. 59) - ชี้แจงทำความเข้าใจ (ม.ค. 60 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

5 ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ สรุปพัฒนาการงานส่งเสริมการเกษตร (เอกสารแนบ ที่ 1) ( เอกสารแนบ ที่ 2 )

6 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร(เอกสารแนบ ที่ 3 ) - แนวทางการจัดทำปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2560 (เอกสารแนบ ที่ 4 ) - R0ad Map ศพก.(เอกสารแนบที่ 5) - โครงการศาลาเรียนรู้(เอกสารแนบ ที่ 6)

7 แผนการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
1. พิจารณายกร่างระบบส่งเสริมการเกษตร (ต.ค.-พ.ย. 59) 2. ประชาพิจารณ์ (ธ.ค. 59) 3. ปรับปรุงข้อมูล (ม.ค. 59) 4. ชี้แจงทำความเข้าใจ (ม.ค. 60)

8 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9 กรอบการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับงานของกรมในการพัฒนา
องค์กร และบทบาท ระบบถ่ายทอดความรู้ ระบบการเยี่ยม ระบบนิเทศ ระบบสนับสนุน 1. องค์กร 2. Process (ทำอะไร) 3. บทบาทของแต่ละหน่วยงาน 4. แผนปฏิบัติ อบรม ดูงาน /เวทีประชุม เนื้อหา ช่วงเวลา หน่วยงาน เป้าหมาย ที่ไหน เมื่อไร กิจกรรม - กรม - เขต - จังหวัด - วิธี - เนื้อหา ในองค์กร ศูนย์ปฏิบัติการ นอกองค์กร ศูนย์วิจัย คลังความรู้ IT เป้าหมาย นโยบาย ระดับงานของกรมในการพัฒนา ศพก. แปลงใหญ่ Agri Map เจ้าหน้าที่ เกษตรกร กิจกรรม จังหวัด/อำเภอ/ตำบล รายคน/กลุ่ม/กษ.ผู้นำ/ฯลฯ

10 ผู้ประสานงาน ติดต่อ กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร
ผอ.ชาตรี บุญนาค ผอ.สุรัตน์ สงวนทรัพย์

11


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google